Armandas Šiaulių miesto čempionas!

Šiau­liuo­se vyko mies­to leng­vo­sios atle­ti­kos atvi­ros vai­kų tau­rės var­žy­bos. Šuo­lis į aukš­tį rung­ty­je auk­są iško­vo­jo Arman­das Tama­šaus­kas per­šo­kęs 1 m 55 cm, 3 kg. rutu­lį nustū­mė 11 m 48 cm ir lai­mė­jo ant­rą vie­tą. Ores­tas Voz­bu­tas nustū­mė rutu­lį 10 m 76 cm — tre­čia vie­ta. Šuo­lio į tolį sek­to­riu­je Danie­lius Ste­po­nai­tis nušo­ko 4 m 61 cm ir lai­mė­jo sida­bro meda­lį. Emi­li­jus Lap­ei­ka nušo­ko 4 m 32 cm — ket­vir­ta vie­ta. 60 m.bėgimo fina­le Ores­tas Voz­bu­tas nubė­go per 8,69 s ir iško­vo­jo bron­zos meda­lį. 2 kg. rutu­lio rung­ty­je sida­brą iško­vo­jo Pao­la Valy­tė 8 m 74 cm.