Mes rūšiuojam!

Pro­gim­na­zi­ja gavo res­pub­li­ki­nio pro­jek­to „Mes rūšiuo­jam“ rezul­ta­tus už pra­ėju­sius moks­lo metus. 2018–2019 m.m. surin­ko­me 857 kg EEĮ ir 15 kg NB. Mūsų pastan­gas įver­ti­no 63,81 taš­kais. Tokiu rezul­ta­tu aplen­kė­me visas mies­to mokyk­las ir uždir­bo­me 63,81 Eur pri­zams įsi­gy­ti. Kadan­gi nebu­vo kito­kių pagei­da­vi­mų, tęsia­me tra­di­ci­ją pra­tur­tin­ti bib­lio­te­ką nau­jo­mis gro­ži­nės lite­ra­tū­ros kny­go­mis. Nuo­šir­džiai dėko­ja­me visiems, daly­va­vu­siems šia­me pro­jek­te. Ypa­tin­ga padė­ka pra­di­nių kla­sių moky­to­joms ir vyres­nių­jų kla­sių vado­vėms, kad pas­ka­ti­no savo moki­nius ir jų tėve­lius  akty­viai daly­vau­ti šia­me pro­jek­te ir pakvie­tė įsi­jung­ti į šią aplin­ko­sau­gi­nę veik­lą.

Jau star­tuo­ja ir šių moks­lo metų pro­jek­ti­nė veik­la. Ele­men­tus rei­kė­tų neš­ti į geo­gra­fi­jos kabi­ne­tą, o lem­pas ir elekt­ros prie­tai­sus pri­sta­ty­ti į ūki­nę dalį. Akty­viau­sius moki­nius galė­tu­mė­me pas­ka­tin­ti pri­zais, pasi­bai­gus moks­lo metams, taip didin­ti jų moty­va­ci­ją tęs­ti­nei veik­lai ir per vasa­ros ato­sto­gas. Pir­mas atlie­kų išve­ži­mas jau vyks lap­kri­čio 5–8 die­no­mis, tad kvie­čia­me pasku­bė­ti įsi­jung­ti į šią pro­jek­ti­nę veik­lą ir lai­mė­ti orga­ni­za­to­rių ir pro­gim­na­zi­jos pri­zus. Atlie­kas per­dir­bi­mui rei­kė­tų pri­sta­ty­ti iki rudens ato­sto­gų. Dau­giau infor­ma­ci­jos rasi­te šiuo adre­su: www.mesrusiuojam.lt. Sėk­mės ir akty­vu­mo mums visiems. Būki­me sąmo­nin­gi ir tau­so­ki­me gam­tos ištek­lius, paro­dy­ki­me gerą pavyz­dį kitiems.