Progimnazija dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Pro­jek­to tiks­las – didin­ti bend­ro­jo ugdy­mo įstai­gų tink­lo veik­los efektyvumą.

Pro­jek­to užda­vi­nys – moder­ni­zuo­ti gam­tos ir tech­no­lo­gi­nių moks­lų mokymo(si) aplinką.

Pro­jek­to part­ne­riai: visos šalies savi­val­dy­bės ir vals­ty­bi­nės mokyklos.

Pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo metu yra vyk­do­mos šios veiklos:

  • Gam­tos ir tech­no­lo­gi­nių moks­lų moky­mo prie­mo­nių ir įran­gos įsi­gi­ji­mas. Per­ka­mi moky­mo prie­mo­nių ir įran­gos komp­lek­tai atski­rai 1–4 kl. ir 5–8 kl. mokyk­loms, kurios vyk­do ati­tin­ka­mas bend­ro­jo ugdy­mo programas.
  • Gam­tos ir tech­no­lo­gi­nių moks­lams moky­ti įsi­gy­tų moky­mo prie­mo­nių ir įran­gos panau­do­ji­mo ugdy­mo pro­ce­se meto­di­kų parengimas.

Bus pareng­ta meto­di­nė medžia­ga moky­to­jams, t. y. lako­niš­ki pamo­kų apra­šy­mai ir trum­pi fil­mu­kai, kuriuo­se pata­ria­ma, kaip nupirk­tas prie­mo­nes nau­do­ti pamokose.

Pro­jek­tui įgy­ven­din­ti skir­tos Euro­pos Sąjun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės biu­dže­to lėšos – 6 950 880,43 eurų.

Pro­gim­na­zi­ja  pagal šį pro­jek­tą gavo prie­mo­nių už 12235 eurų.

Pro­gim­na­zi­ją jau pasie­kė visos numa­ty­tos prie­mo­nės skir­tos 1–4 kla­sių moki­niams. Netru­kus visas pagal pro­jek­tą skir­tas prie­mo­nes gaus 5–8 kla­sių moki­niai. Tai  yra labai daug gam­tos ir tech­no­lo­gi­jos moks­lams moky­tis skir­tų prie­mo­nių – mik­ro­s­ko­pai, Izop­ro­pa­no­lis,  meti­le­no mėlis,  agar-aga­ras,  LB ter­pė,  dri­gal­skio men­te­lė,  prep­a­ra­vi­mo įran­kių rin­ki­nys,  lupa, ran­ki­nis skait­me­ni­nis mik­ro­s­ko­pas, mokyk­li­nis mik­ro­s­ko­pas, opti­kos prie­žiū­ros reik­me­nų rin­ki­nys, objek­ti­nių stik­liu­kų rin­ki­nys, svars­tyk­lės, spy­ruok­li­nės svars­tyk­lės, bui­ti­nės svars­tyk­lės, žibin­tu­vė­lis, mini meteo sto­te­lė, elekt­ri­nė viryk­lė, geo­met­ri­nės opti­kos rin­ki­nys, elekt­ros gran­di­nės rin­ki­nys ir t.t.

Prie­mo­nės sėk­min­gai nau­do­ja­mos ugdy­mo pro­ce­se. Tai vyks­ta ir pamo­ko­se, ir vyk­dant projektus.