Edukacinė išvyka į Kauną – pamokos kitose erdvėse

Kokios turi­nin­gos ir sma­gios pamo­kos yra, kai jos vyks­ta ne mokyk­lo­je, ket­vir­ta­die­nį paty­rė 7a kla­sės moki­niai. Jie die­ną pra­lei­do Kau­ne kar­tu su lie­tu­vių kal­bos moky­to­ja R. Domi­nai­te ir auk­lė­to­ja J. Dau­pa­rie­ne. Tai buvo inte­gruo­tos isto­ri­jos, muzi­kos ir lie­tu­vių lite­ra­tū­ros pamo­kos kito­se erd­vė­se. Pir­miau­sia moki­niai lan­kė­si Rau­dond­va­ry­je, kur apžiū­rė­jo dva­ro rūmus ir visą teri­to­ri­ją, klau­sė­si įdo­maus gido pasa­ko­ji­mo apie buvu­sius dva­ro šei­mi­nin­kus, apie 1830–1831 metų suki­li­mą, apie Tiš­ke­vi­čių gimi­nės val­dy­mo lai­ko­tar­pį ir kt. Muzie­ju­je pama­tė eks­po­zi­ci­ją ir  išgir­do apie iš Rau­dond­va­rio kilu­sį kom­po­zi­to­rių Juo­zą Nau­ja­lį, sukū­ru­sį daug dai­nų pagal Mai­ro­nio eiles, suor­ga­ni­za­vu­sį pir­mą­ją Dai­nų šven­tę Lie­tu­vo­je. Kaip žino­me, 2019 metai pas­kelb­ti Juo­zo Nau­ja­lio metais. Šie metai pas­kelb­ti ir Lai­ki­no­sios sos­ti­nės metais, tad iš Kau­no rajo­no muzie­jaus atvy­kę į Kau­ną moki­niai pasi­vaikš­čio­jo gar­sią­ja Lais­vės alė­ja — reikš­min­ga gat­ve tiek tar­pu­ka­rio Lie­tu­vo­je, tiek sovie­ti­niais metais.

Na, ir links­miau­siai vai­kai lai­ką pra­lei­do edu­ka­ci­jo­je „Šmurkšt į pasa­ką“, kuri vyko Vai­kų lite­ra­tū­ros muzie­ju­je. Čia visiems teko įsi­kū­ny­ti į kurį nors lite­ra­tū­ri­nių pasa­kų per­so­na­žą, jį suvai­din­ti. O ką vai­din­ti, išsi­rin­ko patys išsi­trau­kę iš dėžu­tės lape­lį su per­so­na­žo var­du. Tada rei­kė­jo susi­ra­sti rei­kia­mą apran­gą ir pasi­jus­ti savo vaid­me­ny­je. Drą­siau­si gavo dova­nų. Per­so­na­žai buvo iš Mar­ty­no Vai­ni­lai­čio, Kazio Sajos, Vytau­tės Žilin­skai­tės ir kitų rašy­to­jų pasa­kų. O kokia įspū­din­ga su ilga mels­va suk­ne­le ir skry­bė­le  atro­dė Kara­lai­tė Feli­ci­ja – auk­lė­to­ja Janina!

Po pamo­kų rei­kia ir papra­mo­gau­ti. Žino­ma, mūsų sep­tin­to­kams pra­mo­ga nume­ris 1 išlie­ka didžiu­lis pre­ky­bos ir pra­mo­gų cent­ras MEGA, ten kiek­vie­nas pasirinko


Mes, moky­to­jos, mano­me, kad eks­kur­si­ja vai­kams pati­ko, dėko­ja­me  už gerą elge­sį ir pastan­gas pui­kiai atlik­ti vaidmenis.

Moky­to­jos Rima ir Janina