Bėgimas Żagarės parko takais

Żaga­rė­je vyko bėgi­mo varży­bos. Daly­va­vo apie 120 bėgi­ku. Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jai atsto­va­vo 23 bėgi­kai. Pra­di­nės kla­sės bėgo 1 kilo­met­rą, o 5–8 kla­sės — 2 kilo­met­rus. Pra­di­nių kla­sių mer­gai­čių gru­pė­je tre­čią vie­tą iško­vo­jo Kami­lė Traš­kauskai­tė. Ji apdo­va­no­ta meda­liu ir tau­re. 2005 metų ir jau­nes­nių gru­pė­je ket­vir­tas atbė­go Danie­lius Ste­po­nai­tis. Visi daly­viai apdo­va­no­ti atmi­ni­mo medaliais.