Pirmosios knygutės šventė

Spa­lio 8 d. 1A  kla­sės moki­niai su moky­to­ja Jur­gi­ta Matu­lie­ne, o spa­lio 10 d. 1B kla­sės moki­niai su moky­to­ja Šarū­ne Api­ny­te lan­kė­si Joniš­kio J. Avy­žiaus vie­šo­sios bib­lio­te­kos Vai­kų lite­ra­tū­ros sky­riu­je, kur vyko „Pir­mo­sios kny­gu­tės šven­tė“.

Vai­kai pažiū­rė­jo šešė­li­nį lėlių spek­tak­lį „Trys par­šiu­k­ai“, susi­pa­ži­no su bib­lio­te­ka, ką joje gali­ma veik­ti, kokios yra nau­do­ji­mo­si bib­lio­te­ka tai­syk­lės, kuo bib­lio­te­ka ski­ria­si nuo kny­gy­no, taip pat apžiū­rė­jo, pačias gra­žiau­sias Vai­kų lite­ra­tū­ros sky­riu­je esan­čias kny­gas. Po kny­gų pri­sta­ty­mo pir­mo­kų lau­kė užduo­tis – suras­ti bib­lio­te­ko­je pasi­slė­pu­sias ir kny­gas ban­dan­čias griauž­ti peles. Vai­kai nar­šė tarp kny­gų ir len­ty­nų ir sura­do visas peles. Kaip pri­zą už pui­kiai atlik­tą užduo­tį kiek­vie­na kla­sė gavo po kny­gą, o kiek­vie­nas pir­mo­kas — po kny­gos skir­tu­ką. Ačiū bib­lio­te­ki­nin­kėms už sma­gų rytmetį.

Spalio 5–20 dienomis vyksta ES programavimo savaitė

ES prog­ra­ma­vi­mo savai­tė yra visuo­me­ni­nė ini­cia­ty­va, kuria ska­ti­na­mas kūry­biš­ku­mas, prob­le­mų spren­di­mas ir bend­ra­dar­bia­vi­mas pasi­tel­kiant prog­ra­ma­vi­mą ir kitą tech­no­lo­gi­nę veik­lą. Šios ini­cia­ty­vos tiks­las yra popu­lia­rin­ti prog­ra­ma­vi­mą, paro­dy­ti, kaip žmo­nės gali įgy­ven­din­ti idė­jas prog­ra­muo­da­mi, susi­pa­žin­ti su prog­ra­ma­vi­mo įgū­džiais ir subur­ti moty­vuo­tus žmo­nes mokytis.

Nors ren­gi­nys tik star­tuo­ja, jame daly­vau­ja tūks­tan­čiai mokyklų:

Iššū­kiu „Code Week 4 All“ ska­ti­na­ma susie­ti savo ren­gi­nius su kitais ren­gi­niais, kuriuos orga­ni­zuo­ja drau­gai, kole­gos ar pažįs­ta­mi, ir kar­tu gau­ti Prog­ra­ma­vi­mo savai­tės meis­triš­ku­mo pažymėjimą.

Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos mok­s­lei­viai daly­vau­ja „Code Week 4 All“ iššū­ky­je kar­tu su bend­ra­min­čiais iš Tur­ki­jos Mar­ma­rio, Graiki­jos Atėnų ir Žaga­rės gim­na­zi­jos mokyk­lų moksleiviais.