Apdovanojimų lietus nesibaigia…

Joniš­kio Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos pra­di­nių kla­sių moky­to­ja Lina Pili­pa­vi­čie­nė išrink­ta Metų moky­to­ja, direk­to­riaus pava­duo­to­ja ugdy­mui Vio­le­ta Zig­man­tie­nė apdo­va­no­ta Joniš­kio rajo­no savi­val­dy­bės mero Padė­kos raš­tu, lie­tu­vių kal­bos moky­to­ja Rima Domi­nai­tė ir pro­gim­na­zi­jos psi­cho­lo­gė Roma Rim­džiū­tė — Joniš­kio rajo­no savi­val­dy­bės švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus vedė­jo Padė­kos raš­tu. Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­ja — ČIA KURIAME ATEITĮ !

Džiaugs­min­gai pasi­tin­ka­me grį­žu­sią moky­to­ją Simo­ną Jacie­nę iš Mei­lės Luk­šie­nės apdo­va­no­ji­mų cere­mo­ni­jos.

Tarptautinė mokytojų diena

M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je tarp­tau­ti­nės moky­to­jų die­nos pro­ga orga­ni­zuo­tos ugdy­mo kitaip veik­los. Pamo­kas vedė šau­nūs ir kūry­bin­gi “Auš­ros” gim­na­zi­jos moki­niai ir entu­zias­tin­gi, nenu­rims­tan­tys, visad kupi­ni idė­jų tėve­liai. O mokytojai?…keliavo į Jamai­ką, kurio­je jų lau­kė moki­nių tary­bos paruoš­ta nuo­tai­kin­ga prog­ra­ma.

Futbolo festivalis

Skait­gi­ry­je vyko tarp­tau­ti­nis futbo­lo fes­ti­va­lis skir­tas pami­nė­ti Euro­pos mokyk­lų spor­to die­ną. Daly­va­vo mokyk­los ket­vir­to­kų ir penk­to­kų koman­dos. Var­žy­bo­se daly­va­vo po aštuo­nias koman­das. Visi žai­di­mo daly­viai apdo­va­no­ti atmi­ni­mo meda­liais.

KIBIRKŠTĖLEI – 15!

Rug­sė­jo 27 d. šokių stu­di­ja „Kibirkš­tė­lė“ atšven­tė savo 15-ajį gim­ta­die­nį. Pro­gim­na­zi­jos salė­je vyku­sia­me šven­ti­nia­me kon­cer­te pasi­ro­dė net pen­kios „Kibirkš­tė­lės“ šokė­jų gru­pės, dai­na­vo pop cho­ro „Pasa­kė­lė“ dai­ni­nin­kės. Šokė­jai žavė­jo žiū­ro­vus ne tik aukš­ta šokio tech­ni­ka, bet ir jau­na­tviš­ka ener­gi­ja, eks­p­re­si­ja, atsi­da­vi­mu šokiui. Su gra­žia sukak­ti­mi kolek­ty­vą ir jo vado­vę Sand­rą Pau­la­vi­čie­nę svei­ki­no Joniš­kio raj. savi­val­dy­bės meras Vita­li­jus Gai­lius, mero pava­duo­to­ja Vai­da Alek­na­vi­čie­nė, sei­mo narys Liu­das Jonai­tis, šokė­jų tėve­liai, pro­gim­na­zi­jos akty­vių tėvų klu­bo pre­zi­den­tė Lina Vyš­niauskai­tė, Kal­ne­lio kai­mo bend­ruo­me­nės „Sida­brė“ pir­mi­nin­kė Irma Rasi­kie­nė. Padė­kos ir svei­ki­ni­mo žodžius tarė mokyk­los direk­to­rė Ligi­ta Eit­ke­vi­čie­nė, ji per­skai­tė ir Vidu­tės Pet­rai­tie­nės pasvei­ki­ni­mą. Pačią nuo­šir­džiau­sią padė­ką savo vado­vei sky­rė ir „Kibirkš­tė­lės“ šokė­jai. Kon­cer­tą vedė vado­vės bro­lis, Žaga­rės gim­na­zi­jos cho­reo­gra­fi­jos moky­to­jas And­rius Pet­kaus­kas. Po kon­cer­to šokė­jai ir jų tėve­liai raga­vo šven­ti­nį tor­tą, var­žė­si links­mo­je vik­to­ri­no­je, vai­ši­no­si prie suneš­ti­nio vai­šių sta­lo, links­mi­no­si dis­ko­te­ko­je.