Dorinio ugdymo pamoka kitaip

Šiais metais minint žymaus kul­tū­ros vei­kė­jo, dai­li­nin­ko, pro­fe­so­riaus Ado­mo Var­no 140 metų jubi­lie­jų, Lie­tu­vos švie­ti­mo isto­ri­jos muzie­jus visuo­me­nei pri­sta­tė paro­dą „Ponas Var­nas nup­ie­šė paveiks­lą“. Šia pro­ga mokyk­los aštun­to­kai dori­nio ugdy­mo pamo­kos metu lan­kė­si šio­je paro­do­je ir ne tik apžiū­rė­jo jo dar­bus, bet suži­no­jo kokia išskir­ti­nė XX a. meni­nin­kų kar­tos asme­ny­bė buvo Ado­mas Var­nas. O išskir­ti­nis buvo ne tik savo pri­gim­ti­mi, bet ir pozi­ty­vio­mis būdo savy­bė­mis, o jo 100 gyve­ni­mo metų nuei­tas kelias toks neįti­kė­ti­nai turi­nin­gas ir įdomus.

Dori­nio ugdy­mo moky­to­jos E. Žar­kauskai­tė ir G. Svytienė