Armandas Šiaulių miesto čempionas!

Šiau­liuo­se vyko mies­to leng­vo­sios atle­ti­kos atvi­ros vai­kų tau­rės var­žy­bos. Šuo­lis į aukš­tį rung­ty­je auk­są iško­vo­jo Arman­das Tama­šaus­kas per­šo­kęs 1 m 55 cm, 3 kg. rutu­lį nustū­mė 11 m 48 cm ir lai­mė­jo ant­rą vie­tą. Ores­tas Voz­bu­tas nustū­mė rutu­lį 10 m 76 cm — tre­čia vie­ta. Šuo­lio į tolį sek­to­riu­je Danie­lius Ste­po­nai­tis nušo­ko 4 m 61 cm ir lai­mė­jo sida­bro meda­lį. Emi­li­jus Lap­ei­ka nušo­ko 4 m 32 cm — ket­vir­ta vie­ta. 60 m.bėgimo fina­le Ores­tas Voz­bu­tas nubė­go per 8,69 s ir iško­vo­jo bron­zos meda­lį. 2 kg. rutu­lio rung­ty­je sida­brą iško­vo­jo Pao­la Valy­tė 8 m 74 cm.

Mes rūšiuojam!

Pro­gim­na­zi­ja gavo res­pub­li­ki­nio pro­jek­to „Mes rūšiuo­jam“ rezul­ta­tus už pra­ėju­sius moks­lo metus. 2018–2019 m.m. surin­ko­me 857 kg EEĮ ir 15 kg NB. Mūsų pastan­gas įver­ti­no 63,81 taš­kais. Tokiu rezul­ta­tu aplen­kė­me visas mies­to mokyk­las ir uždir­bo­me 63,81 Eur pri­zams įsi­gy­ti. Kadan­gi nebu­vo kito­kių pagei­da­vi­mų, tęsia­me tra­di­ci­ją pra­tur­tin­ti bib­lio­te­ką nau­jo­mis gro­ži­nės lite­ra­tū­ros kny­go­mis. Nuo­šir­džiai dėko­ja­me visiems, daly­va­vu­siems šia­me pro­jek­te. Ypa­tin­ga padė­ka pra­di­nių kla­sių moky­to­joms ir vyres­nių­jų kla­sių vado­vėms, kad pas­ka­ti­no savo moki­nius ir jų tėve­lius  akty­viai daly­vau­ti šia­me pro­jek­te ir pakvie­tė įsi­jung­ti į šią aplin­ko­sau­gi­nę veik­lą.

Jau star­tuo­ja ir šių moks­lo metų pro­jek­ti­nė veik­la. Ele­men­tus rei­kė­tų neš­ti į geo­gra­fi­jos kabi­ne­tą, o lem­pas ir elekt­ros prie­tai­sus pri­sta­ty­ti į ūki­nę dalį. Akty­viau­sius moki­nius galė­tu­mė­me pas­ka­tin­ti pri­zais, pasi­bai­gus moks­lo metams, taip didin­ti jų moty­va­ci­ją tęs­ti­nei veik­lai ir per vasa­ros ato­sto­gas. Pir­mas atlie­kų išve­ži­mas jau vyks lap­kri­čio 5–8 die­no­mis, tad kvie­čia­me pasku­bė­ti įsi­jung­ti į šią pro­jek­ti­nę veik­lą ir lai­mė­ti orga­ni­za­to­rių ir pro­gim­na­zi­jos pri­zus. Atlie­kas per­dir­bi­mui rei­kė­tų pri­sta­ty­ti iki rudens ato­sto­gų. Dau­giau infor­ma­ci­jos rasi­te šiuo adre­su: www.mesrusiuojam.lt. Sėk­mės ir akty­vu­mo mums visiems. Būki­me sąmo­nin­gi ir tau­so­ki­me gam­tos ištek­lius, paro­dy­ki­me gerą pavyz­dį kitiems.

Pirmoji pirmokų ekskursija

Spa­lio 18 d. 1A kla­sės moki­niai su moky­to­ja Jur­gi­ta Matu­lie­ne ir 1B kla­sės moki­niai su moky­to­ja Šarū­ne Api­ny­te lan­kė­si Žaga­rė­je.

Jie susi­pa­ži­no su Žaga­rės dva­ro rūmais, apžiū­rė­jo medžio­k­lės tro­fė­jų eks­po­zi­ci­ją, seno­vi­nių daik­tų eks­po­zi­ci­ją bei spor­to klu­bo „Žvel­gai­tis“ apdo­va­no­ji­mų eks­po­zi­ci­ją.

Pasi­gro­žė­jo rude­niš­kai spal­vin­gu Žvel­gai­čio pilia­kal­niu bei su Lau­me pasi­vaikš­čio­jo po Mūšos tyre­lio pel­kę.

Daugiakovė

Šiau­liuo­se vyko leng­vo­sios atle­ti­kos pen­kia­ko­vės var­žy­bos. Vai­kų gru­pė­je Arman­das Tama­šaus­kas 60 m įvei­kė per 10,31 s, į aukš­ti per­šo­ko 1,53 m, rutu­lį nustū­mė — 10,55 m, į tolį nušo­ko 4,46 m, 800 m nubė­go per 2,40 min surin­ko 2078 taš­kus ir tapo vai­kų res­pub­li­kos čem­pio­nu. Ant­rą vie­tą iško­vo­jo Ores­tas Voz­bu­tas — 1756 taš­kai. Pasie­kė asme­ni­nius rezul­ta­tus rutu­lio stu­mi­me — 10,39 m, į tolį nušo­ko 4,47 m. Danie­lius Ste­po­nai­tis surin­ko 1720 taš­kus ir liko ket­vir­tas.

RUDENĖLIO ŠVENTĖ

Ruduo kas­met atei­na pana­šus, tik jo šven­tė mokyk­lo­je kas­kart kito­kia…

Šįkart pra­di­nu­kai, gavę Rude­nė­lio laiš­ką, susku­bo papuoš­ti mokyk­los erd­ves gra­žiais pie­ši­niais ir dar­be­liais. O moliū­gų skap­ta­vi­mo dirb­tu­vė­lė­se, sutar­ti­nai dar­buo­jan­tis vai­kams, tėve­liams ir močiu­tėms moliū­gai netru­kus vir­to įvai­riau­sių raš­tų žibin­tais.

Sekan­tį rytą vyko žibin­tų įžie­bi­mo šven­tė. Ramio­je, šil­to­je žibin­tų švie­so­je nuo­tai­kin­gai skam­bė­jo vai­kų eilė­raš­čiai ir dai­ne­lės, o kiek­vie­no vei­de tąryt buvo dau­giau šyp­se­nos…

Po trum­pos prog­ra­mė­lės pra­di­nu­kai buvo pakvies­ti žais­ti jud­riuo­sius žai­di­mus, esta­fe­tes, daly­vau­ti Joniš­kio visuo­me­nės svei­ka­tos biu­ro orga­ni­zuo­to­se veik­lo­se. Pade­dant spe­cia­lis­tėms R. Goš­tau­tie­nei, I. Luk­šai­tei – Samai­tie­nei, V. Mer­ke­ly­tei vai­kai atli­ko įvai­rias lavi­na­mą­sias užduo­tis, o spor­to salė­je įgi­jo nau­jos rung­čių atli­ki­mo koman­di­nės patir­ties.

Dėko­ja­me visiems už kar­tu pra­leis­tą lai­ką ir patir­tas džiu­gias emo­ci­jas.

Ren­gi­nį orga­ni­za­vo moky­to­jos J. Matu­lie­nė ir J. Lian­dz­ber­gie­nė

 

Spa­lio 17 d. 7b kla­sės moki­nės Aus­tė­ja Kar­bau­s­ky­tė ir Aud­rin­ga Daš­ke­vi­čiū­tė (moky­to­ja Lina Alek­na­vi­čie­nė) daly­va­vo Šiau­lių kraš­to mer­gi­nų mate­ma­ti­kos kon­kur­se — olim­pia­do­je. Sep­tin­to­kų gru­pė­je Aud­rin­ga pel­nė III vie­tą ir Swe­dban­ko mini dova­nė­lę.

Progimnazija dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Pro­jek­to tiks­las – didin­ti bend­ro­jo ugdy­mo įstai­gų tink­lo veik­los efek­ty­vu­mą.

Pro­jek­to užda­vi­nys – moder­ni­zuo­ti gam­tos ir tech­no­lo­gi­nių moks­lų mokymo(si) aplin­ką.

Pro­jek­to part­ne­riai: visos šalies savi­val­dy­bės ir vals­ty­bi­nės mokyk­los.

Pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo metu yra vyk­do­mos šios veik­los:

  • Gam­tos ir tech­no­lo­gi­nių moks­lų moky­mo prie­mo­nių ir įran­gos įsi­gi­ji­mas. Per­ka­mi moky­mo prie­mo­nių ir įran­gos komp­lek­tai atski­rai 1–4 kl. ir 5–8 kl. mokyk­loms, kurios vyk­do ati­tin­ka­mas bend­ro­jo ugdy­mo prog­ra­mas.
  • Gam­tos ir tech­no­lo­gi­nių moks­lams moky­ti įsi­gy­tų moky­mo prie­mo­nių ir įran­gos panau­do­ji­mo ugdy­mo pro­ce­se meto­di­kų paren­gi­mas.

Bus pareng­ta meto­di­nė medžia­ga moky­to­jams, t. y. lako­niš­ki pamo­kų apra­šy­mai ir trum­pi fil­mu­kai, kuriuo­se pata­ria­ma, kaip nupirk­tas prie­mo­nes nau­do­ti pamo­ko­se.

Pro­jek­tui įgy­ven­din­ti skir­tos Euro­pos Sąjun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės biu­dže­to lėšos – 6 950 880,43 eurų.

Pro­gim­na­zi­ja  pagal šį pro­jek­tą gavo prie­mo­nių už 12235 eurų.

Pro­gim­na­zi­ją jau pasie­kė visos numa­ty­tos prie­mo­nės skir­tos 1–4 kla­sių moki­niams. Netru­kus visas pagal pro­jek­tą skir­tas prie­mo­nes gaus 5–8 kla­sių moki­niai. Tai  yra labai daug gam­tos ir tech­no­lo­gi­jos moks­lams moky­tis skir­tų prie­mo­nių – mik­ro­s­ko­pai, Izop­ro­pa­no­lis,  meti­le­no mėlis,  agar-aga­ras,  LB ter­pė,  dri­gal­skio men­te­lė,  prep­a­ra­vi­mo įran­kių rin­ki­nys,  lupa, ran­ki­nis skait­me­ni­nis mik­ro­s­ko­pas, mokyk­li­nis mik­ro­s­ko­pas, opti­kos prie­žiū­ros reik­me­nų rin­ki­nys, objek­ti­nių stik­liu­kų rin­ki­nys, svars­tyk­lės, spy­ruok­li­nės svars­tyk­lės, bui­ti­nės svars­tyk­lės, žibin­tu­vė­lis, mini meteo sto­te­lė, elekt­ri­nė viryk­lė, geo­met­ri­nės opti­kos rin­ki­nys, elekt­ros gran­di­nės rin­ki­nys ir t.t.

Prie­mo­nės sėk­min­gai nau­do­ja­mos ugdy­mo pro­ce­se. Tai vyks­ta ir pamo­ko­se, ir vyk­dant pro­jek­tus.