Armandas Šiaulių miesto čempionas!

Šiau­liuo­se vyko mies­to leng­vo­sios atle­ti­kos atvi­ros vai­kų tau­rės var­žy­bos. Šuo­lis į aukš­tį rung­ty­je auk­są iško­vo­jo Arman­das Tama­šaus­kas per­šo­kęs 1 m 55 cm, 3 kg. rutu­lį nustū­mė 11 m 48 cm ir lai­mė­jo ant­rą vie­tą. Ores­tas Voz­bu­tas nustū­mė rutu­lį 10 m 76 cm — tre­čia vie­ta. Šuo­lio į tolį sek­to­riu­je Danie­lius Ste­po­nai­tis nušo­ko 4 m 61 cm ir lai­mė­jo sida­bro meda­lį. Emi­li­jus Lap­ei­ka nušo­ko 4 m 32 cm — ket­vir­ta vie­ta. 60 m.bėgimo fina­le Ores­tas Voz­bu­tas nubė­go per 8,69 s ir iško­vo­jo bron­zos meda­lį. 2 kg. rutu­lio rung­ty­je sida­brą iško­vo­jo Pao­la Valy­tė 8 m 74 cm.

Mes rūšiuojam!

Pro­gim­na­zi­ja gavo res­pub­li­ki­nio pro­jek­to „Mes rūšiuo­jam“ rezul­ta­tus už pra­ėju­sius moks­lo metus. 2018–2019 m.m. surin­ko­me 857 kg EEĮ ir 15 kg NB. Mūsų pastan­gas įver­ti­no 63,81 taš­kais. Tokiu rezul­ta­tu aplen­kė­me visas mies­to mokyk­las ir uždir­bo­me 63,81 Eur pri­zams įsi­gy­ti. Kadan­gi nebu­vo kito­kių pagei­da­vi­mų, tęsia­me tra­di­ci­ją pra­tur­tin­ti bib­lio­te­ką nau­jo­mis gro­ži­nės lite­ra­tū­ros kny­go­mis. Nuo­šir­džiai dėko­ja­me visiems, daly­va­vu­siems šia­me pro­jek­te. Ypa­tin­ga padė­ka pra­di­nių kla­sių moky­to­joms ir vyres­nių­jų kla­sių vado­vėms, kad pas­ka­ti­no savo moki­nius ir jų tėve­lius  akty­viai daly­vau­ti šia­me pro­jek­te ir pakvie­tė įsi­jung­ti į šią aplin­ko­sau­gi­nę veiklą.

Jau star­tuo­ja ir šių moks­lo metų pro­jek­ti­nė veik­la. Ele­men­tus rei­kė­tų neš­ti į geo­gra­fi­jos kabi­ne­tą, o lem­pas ir elekt­ros prie­tai­sus pri­sta­ty­ti į ūki­nę dalį. Akty­viau­sius moki­nius galė­tu­mė­me pas­ka­tin­ti pri­zais, pasi­bai­gus moks­lo metams, taip didin­ti jų moty­va­ci­ją tęs­ti­nei veik­lai ir per vasa­ros ato­sto­gas. Pir­mas atlie­kų išve­ži­mas jau vyks lap­kri­čio 5–8 die­no­mis, tad kvie­čia­me pasku­bė­ti įsi­jung­ti į šią pro­jek­ti­nę veik­lą ir lai­mė­ti orga­ni­za­to­rių ir pro­gim­na­zi­jos pri­zus. Atlie­kas per­dir­bi­mui rei­kė­tų pri­sta­ty­ti iki rudens ato­sto­gų. Dau­giau infor­ma­ci­jos rasi­te šiuo adre­su: www.mesrusiuojam.lt. Sėk­mės ir akty­vu­mo mums visiems. Būki­me sąmo­nin­gi ir tau­so­ki­me gam­tos ištek­lius, paro­dy­ki­me gerą pavyz­dį kitiems.

Pirmoji pirmokų ekskursija

Spa­lio 18 d. 1A kla­sės moki­niai su moky­to­ja Jur­gi­ta Matu­lie­ne ir 1B kla­sės moki­niai su moky­to­ja Šarū­ne Api­ny­te lan­kė­si Žagarėje.

Jie susi­pa­ži­no su Žaga­rės dva­ro rūmais, apžiū­rė­jo medžio­k­lės tro­fė­jų eks­po­zi­ci­ją, seno­vi­nių daik­tų eks­po­zi­ci­ją bei spor­to klu­bo „Žvel­gai­tis“ apdo­va­no­ji­mų ekspoziciją.

Pasi­gro­žė­jo rude­niš­kai spal­vin­gu Žvel­gai­čio pilia­kal­niu bei su Lau­me pasi­vaikš­čio­jo po Mūšos tyre­lio pelkę.

Daugiakovė

Šiau­liuo­se vyko leng­vo­sios atle­ti­kos pen­kia­ko­vės var­žy­bos. Vai­kų gru­pė­je Arman­das Tama­šaus­kas 60 m įvei­kė per 10,31 s, į aukš­ti per­šo­ko 1,53 m, rutu­lį nustū­mė — 10,55 m, į tolį nušo­ko 4,46 m, 800 m nubė­go per 2,40 min surin­ko 2078 taš­kus ir tapo vai­kų res­pub­li­kos čem­pio­nu. Ant­rą vie­tą iško­vo­jo Ores­tas Voz­bu­tas — 1756 taš­kai. Pasie­kė asme­ni­nius rezul­ta­tus rutu­lio stu­mi­me — 10,39 m, į tolį nušo­ko 4,47 m. Danie­lius Ste­po­nai­tis surin­ko 1720 taš­kus ir liko ketvirtas.