Saulės mūšio metinių minėjimas

Jau­niū­nuo­se, minint Bal­tų vie­ny­bės die­ną ir Sau­lės mūšio per­ga­lės 783-ąsias meti­nes, vyko dai­lės ple­ne­ras „Sau­lės mūšio per­ga­lės reikš­mė isto­ri­jo­je ir dabar­ty­je“. Ple­ne­re kar­tu su kitų rajo­no mokyk­lų moki­niais bei sve­čiais iš Rygos lie­tu­vių vidu­ri­nės mokyk­los daly­va­vo ir mūsų pro­gim­na­zi­jos 2a (mokyt. D. Klau­sie­nė), 4a (mokyt. J. Lian­dz­ber­gie­nė), 4b (mokyt. L. Pili­pa­vi­čie­nė) kla­sių mokiniai.

Susi­rin­ku­sius pasvei­ki­no Joniš­kio rajo­no savi­val­dy­bės meras Vita­li­jus Gai­lius, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo narys Arū­nas Gumu­liaus­kas, Lie­tu­vos kul­tū­ros fon­do pir­mi­nin­kas Huber­tas Smil­gys ir Isto­ri­jos moks­lų dak­ta­ras Romas Batū­ra.

Įdė­miai klau­sė­mės isto­ri­kų pasa­ko­ji­mo apie Sau­lės mūšio svar­bą Lie­tu­vos vals­ty­bės kūri­mui­si, gro­žė­jo­mės kon­cer­tu, apžiū­rė­jo­me šios vie­to­vės įam­ži­ni­mo sim­bo­lius, žaidė­me gam­to­je. Džiau­gia­mės, kad kar­tu su mumis šven­tė­je daly­va­vo ir Jokū­bo mama L. Vyš­niauskai­tė.

Emocijos. Baimė”

Visuo­me­nės svei­ka­tos biu­ro spe­cia­lis­tė, vyk­dan­ti svei­ka­tos prie­žiū­rą mokyk­lo­je, rug­sė­jo 19 die­ną, 3b kla­sės moki­nu­kams pra­ve­dė akty­vų užsi­ėmi­mą: „Emo­ci­jos. Baimė”.

Mūsų gyve­ni­mas — pri­pil­dy­tas įvai­riau­sių jaus­mų ir emo­ci­jų. Pag­rin­di­nės, bazi­nės emo­ci­jos yra ketu­rios: bai­mė, džiaugs­mas, liū­de­sys ir pyk­tis. Jos tar­pu­sa­vy­je nere­tai susi­pi­na, juk vie­nu metu gali­me ir liū­dė­ti, ir bijo­ti. Vai­kams buvo aiš­ki­na­ma, kad bai­mė yra vie­na iš natū­ra­liai išgy­ve­na­mų būse­nų, ji pade­da moky­tis, ska­ti­na steng­tis būti bud­riam. Bai­mė yra neiš­ven­gia­ma mūsų gyve­ni­mo dalis ir, įgau­da­ma vis nau­jas for­mas, ji lydi mus nuo gimi­mo iki pat mirties.

Užsi­ėmi­mo metu vai­kai popie­riaus lape pie­šė vei­dus su tam tik­ro­mis emo­ci­jo­mis, iš plas­te­li­no ir kitų deta­lių lip­dė voriukus.