Kilimų konkursas

Rug­sė­jo 28 d. Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos 8b kl. moki­nės: Aus­tė­ja Pran­ciu­ly­tė, Neda Bal­ny­tė, Smil­tė Dorai­tė, Agnė Kli­mai­tė, Eri­ka Vili­mai­tė ir tech­no­lo­gi­jų moky­to­ja G. Sta­gie­nė daly­va­vo tarp­tau­ti­nė­je Šiau­rės Lie­tu­vos paro­do­je-mugė­je „Agro Joniš­kis 2019“ flo­ris­ti­nių kili­mų kūri­mo kon­kur­se „Seno­lių šak­nys — Tau­tos stip­ry­bė“ ir užėmė I vie­tą.