Bendruomenė jau 41-ąjį kartą atšventė mokslo pradžią

Atei­nan­čius moki­nius džiaugs­min­gai pasi­ti­ko Amsis, kuris padė­jo vai­kams per­ei­ti gat­vę, palin­kė­jo sėk­min­gų moks­lo metų.

Džiau­gia­mės, kad mūsų pasvei­kin­ti atvy­ko Joniš­kio rajo­no savi­val­dy­bės admi­nist­ra­ci­jos direk­to­rė Valė Kul­vin­skie­nė su pava­duo­to­ju Aiva­ru Rud­nic­ku, Joniš­kio rajo­no kle­bo­nas deka­nas Eduar­das Semaš­ka, A. Rau­do­ni­kio meno mokyk­los direk­to­rius Vito­lis Žukas, akty­vių tėvų klu­bo pre­zi­den­tė Lina Vyš­niauskai­tė. Svei­ki­ni­mo žodį tarė mokyk­los direk­to­rė Ligi­ta Eit­ke­vi­čie­nė, mokyk­los tary­bos buvu­si pir­mi­nin­kė Dalia Mar­cin­ke­vi­čie­nė.

Dėko­ja­me už bend­ra­dar­bia­vi­mą Joniš­kio kul­tū­ros cent­ro, Joniš­kio rajo­no poli­ci­jos komi­sa­ria­to dar­buo­to­jams, Neri­jui Kaminskui.

Aki­mir­kos iš šven­tės.