Rug­sė­jo 27 die­ną 2b ir 3a kla­sių moki­niai lan­kė­si Žaga­rė­je. Vai­kai aplan­kė Žaga­rės dva­ro rūmus, lėlių muzie­jų, kaliau­sių namus, kur norin­tys gami­no kaliau­sė­les su lėli­nin­ke Auš­ra. Pabu­vo­jo Žaga­rės Ozo pažin­ti­nia­me take.

Tarptautinės olimpiados „KINGS

Pro­gim­na­zi­jo­je apdo­va­no­ti tarp­tau­ti­nės olim­pia­dos „KINGS“ pava­sa­rio sesi­jos fina­lis­tai:

  • Ami­lė Api­ny­tė, Ana­sta­si­ja Bar­klaj, Adė­lė Trei­go­tai­tė, Bar­bo­ra Vaišvi­lai­tė (3a kla­sė);
  • Ąžuo­las Šob­lis, Kevi­nas Šeš­plau­kis (3b kla­sė);
  • Jokū­bas Savic­kas (4a kla­sė);
  • Dei­la­nas Jur­ke­vi­čius, Jokū­bas Šili­nas (4b kla­sė);
  • Demy­ras Bylin­skis, Lina Stal­nio­ny­tė, Est­rė­ja Dri­go­tai­tė, Gus­tas Benis (5a kla­sė);
  • Jonas Savic­kis (7b kla­sė);
  • Neda Bal­ny­tė (8b kla­sė).

Sėk­mės rude­ni­nė­je „KINGS“ sesi­jo­je lin­ki pro­jek­to koor­di­na­to­rė pro­gim­na­zi­jo­je Lina Alek­na­vi­čie­nė.

Kilimų konkursas

Rug­sė­jo 28 d. Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos 8b kl. moki­nės: Aus­tė­ja Pran­ciu­ly­tė, Neda Bal­ny­tė, Smil­tė Dorai­tė, Agnė Kli­mai­tė, Eri­ka Vili­mai­tė ir tech­no­lo­gi­jų moky­to­ja G. Sta­gie­nė daly­va­vo tarp­tau­ti­nė­je Šiau­rės Lie­tu­vos paro­do­je-mugė­je „Agro Joniš­kis 2019“ flo­ris­ti­nių kili­mų kūri­mo kon­kur­se „Seno­lių šak­nys — Tau­tos stip­ry­bė“ ir užėmė I vie­tą.

MENAR akademija