Rug­sė­jo 27 die­ną 2b ir 3a kla­sių moki­niai lan­kė­si Žaga­rė­je. Vai­kai aplan­kė Žaga­rės dva­ro rūmus, lėlių muzie­jų, kaliau­sių namus, kur norin­tys gami­no kaliau­sė­les su lėli­nin­ke Auš­ra. Pabu­vo­jo Žaga­rės Ozo pažin­ti­nia­me take.

Tarptautinės olimpiados „KINGS

Pro­gim­na­zi­jo­je apdo­va­no­ti tarp­tau­ti­nės olim­pia­dos „KINGS“ pava­sa­rio sesi­jos fina­lis­tai:

  • Ami­lė Api­ny­tė, Ana­sta­si­ja Bar­klaj, Adė­lė Trei­go­tai­tė, Bar­bo­ra Vaišvi­lai­tė (3a kla­sė);
  • Ąžuo­las Šob­lis, Kevi­nas Šeš­plau­kis (3b kla­sė);
  • Jokū­bas Savic­kas (4a kla­sė);
  • Dei­la­nas Jur­ke­vi­čius, Jokū­bas Šili­nas (4b kla­sė);
  • Demy­ras Bylin­skis, Lina Stal­nio­ny­tė, Est­rė­ja Dri­go­tai­tė, Gus­tas Benis (5a kla­sė);
  • Jonas Savic­kis (7b kla­sė);
  • Neda Bal­ny­tė (8b kla­sė).

Sėk­mės rude­ni­nė­je „KINGS“ sesi­jo­je lin­ki pro­jek­to koor­di­na­to­rė pro­gim­na­zi­jo­je Lina Alek­na­vi­čie­nė.

Kilimų konkursas

Rug­sė­jo 28 d. Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos 8b kl. moki­nės: Aus­tė­ja Pran­ciu­ly­tė, Neda Bal­ny­tė, Smil­tė Dorai­tė, Agnė Kli­mai­tė, Eri­ka Vili­mai­tė ir tech­no­lo­gi­jų moky­to­ja G. Sta­gie­nė daly­va­vo tarp­tau­ti­nė­je Šiau­rės Lie­tu­vos paro­do­je-mugė­je „Agro Joniš­kis 2019“ flo­ris­ti­nių kili­mų kūri­mo kon­kur­se „Seno­lių šak­nys — Tau­tos stip­ry­bė“ ir užėmė I vie­tą.

MENAR akademija

Saulės mūšio metinių minėjimas

Jau­niū­nuo­se, minint Bal­tų vie­ny­bės die­ną ir Sau­lės mūšio per­ga­lės 783-ąsias meti­nes, vyko dai­lės ple­ne­ras „Sau­lės mūšio per­ga­lės reikš­mė isto­ri­jo­je ir dabar­ty­je“. Ple­ne­re kar­tu su kitų rajo­no mokyk­lų moki­niais bei sve­čiais iš Rygos lie­tu­vių vidu­ri­nės mokyk­los daly­va­vo ir mūsų pro­gim­na­zi­jos 2a (mokyt. D. Klau­sie­nė), 4a (mokyt. J. Lian­dz­ber­gie­nė), 4b (mokyt. L. Pili­pa­vi­čie­nė) kla­sių moki­niai.

Susi­rin­ku­sius pasvei­ki­no Joniš­kio rajo­no savi­val­dy­bės meras Vita­li­jus Gai­lius, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo narys Arū­nas Gumu­liaus­kas, Lie­tu­vos kul­tū­ros fon­do pir­mi­nin­kas Huber­tas Smil­gys ir Isto­ri­jos moks­lų dak­ta­ras Romas Batū­ra.

Įdė­miai klau­sė­mės isto­ri­kų pasa­ko­ji­mo apie Sau­lės mūšio svar­bą Lie­tu­vos vals­ty­bės kūri­mui­si, gro­žė­jo­mės kon­cer­tu, apžiū­rė­jo­me šios vie­to­vės įam­ži­ni­mo sim­bo­lius, žaidė­me gam­to­je. Džiau­gia­mės, kad kar­tu su mumis šven­tė­je daly­va­vo ir Jokū­bo mama L. Vyš­niauskai­tė.