Naujos mokymo priemonės

Artė­jant moks­lo metams, pro­gim­na­zi­jos vidi­nia­me kie­me­ly­je atsi­ra­do lie­tu­vių kal­bos, ang­lų kal­bos, rusų kal­bos abė­cė­lės ir laik­ro­du­kas-kom­pa­sas. Moky­mo prie­mo­nes nup­ie­šė 8b kla­sės moki­niai. Džiau­gia­mės ir nekant­rau­ja­me išban­dy­ti.