Visi kviečiami ir labai laukiami Joniškio miesto šventėje

2019 metų lie­pos 1–7 die­no­mis vyks Joniš­kio mies­to die­nos šven­tė „Lai­kas mylė­ti“. Mie­li pro­gim­na­zi­jos moki­niai, tėve­liai, moky­to­jai, dar­buo­to­jai, susi­bur­ki­me bend­rai šven­ti­nei eise­nai (eise­na žygiuos nuo savi­val­dy­bės pasta­to iki est­ra­dos prie Joniš­kio Kul­tū­ros cent­ro). Ren­ka­mės prie savi­val­dy­bės lie­pos 6 (šeš­ta­die­nį) 9.15 val. Pagei­dau­ja­mas švie­sių spal­vų domi­na­vi­mas .( Bet  svar­biau ne spal­va, o Jūs kiek­vie­nas ir visi kar­tu ).

Iki gra­žaus susi­ti­ki­mo.

Pro­gim­na­zi­jos admi­nist­ra­ci­ja