Džiaugiamės!

Džiau­gia­mės 7‑tosios pro­gim­na­zi­jos lai­dos moki­niais, kurie šian­dien gavo pag­rin­di­nio ugdy­mo pir­mo­sios dalies bai­gi­mo pažy­mė­ji­mus. Dėko­ja­me tėve­liams už bend­ra­dar­bia­vi­mą.