Lenkijoje — bronza

Vai­kų leng­vo­sios atle­ti­kos var­žy­bos vyko Len­ki­jo­je. Daly­va­vo šešių šalių rink­ti­nės. 2008 metų gimi­mo gru­pė­je už Lie­tu­vos rink­ti­nę atsto­va­vo Matas Jonu­šas. Matas kamuo­liu­ką nume­tė 46 met­rus ir iško­vo­jo bron­zos meda­lį. Svei­ki­na­me!

Rokui sidabras

Bai­gė­si Lie­tu­vos moki­nių žai­dy­nės. Atski­rų rung­čių leng­vo­sios atle­ti­kos fina­li­nės var­žy­bos vyko Šiau­liuo­se. Daly­va­vo ber­niu­kų ir mer­gai­čių koman­dos po šešis daly­vius. Užskai­tai buvo skai­čiuo­ja­mi pen­ki geriau­si koman­dos pasie­ki­mai. Šuo­lio į aukš­tį sek­to­riu­je Modes­tas Stan­kai­tis 1 m 60 cm — penk­tas, Arnas Pau­la­vi­čius — 1 m 60 cm — sep­tin­tas, Arman­das Tama­šaus­kas 1 m 45 cm — try­lik­tas, Armi­nas Tama­šaus­kas 400 m nubė­go per 59.00 s iško­vo­jo penk­tą vie­tą. Geriau­siai pasi­ro­dė Rokas Žukaus­kas 1000 m bėgi­me įvei­kė per 3.00 min ir iško­vo­jo sida­bro meda­lį moki­nių žai­dy­nė­se. Koman­da surin­ko 77 taš­kus ir iško­vo­jo ket­vir­tą vie­tą tarp 29 šalies pro­gim­na­zi­jos mokyk­lų. Susu­ma­vus visų spor­to šakų rezul­ta­tus Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos koman­da iško­vo­jo 5 vie­tą res­pub­li­ko­je iš 124 pro­gim­na­zi­jos mokyk­lų.