Informacija dėl įvykusio konkurso

Bir­že­lio 4 die­ną pro­gim­na­zi­jo­je įvy­ko kon­kur­sas pra­di­nio ugdy­mo moky­to­jo eta­tui. Daly­va­vo 7 pre­ten­den­tai.

Kon­kur­są lai­mė­jopra­di­nių kla­sių moky­to­ja Šarū­nė Api­ny­tė.

Nuo 2019 metų rug­sė­jo 1 die­nos pir­mo­kus pro­gim­na­zi­jo­je džiu­giai pasi­tiks pra­di­nių kla­sių moky­to­jos – Jur­gi­ta Matu­lie­nė ir Šarū­nė Api­ny­tė.

Pro­gim­na­zi­jos admi­nist­ra­ci­jos infor­ma­ci­ja