Dar viena išvyka

Dar vie­na išvy­ka į Sau­liaus Pla­džio įmo­nę. 6a kla­sės moki­niai pabu­vo­jo auk­sa­ran­kiais.

Projektas „Matematika kitaip“

Jau kele­tą metų tęsia­mas pro­jek­tas „Mate­ma­ti­ka kitaip“. Gegu­žės 29 d. ir 30 d.; bir­že­lio 3d. 6b kla­sės moki­nės: Gabi­ja, Ramu­nė, Aud­rin­ga ir Aus­tė­ja kar­tu su moky­to­ja Lina Alek­na­vi­čie­ne vedė pamo­kas. Pačių mer­gi­nų sugal­vo­tos žais­min­gos užduo­tys, džiu­gi­no 2a kl. (Dalia Mar­cin­ke­vi­čie­nė), 2b kl. (Jolan­ta Bytau­tie­nė) ir 1a kl. (Danu­tė Klau­sie­nė) moki­nius. Sma­gios kar­tu pra­leis­tos aki­mir­kos nepra­il­go pamo­kos metu.

Edukacinis užsiėmimas „Mokesčiai mano gyvenime“

Biže­lio 3 d. 4a kl. moki­niams edu­ka­ci­nį užsi­ėmi­mą vedė vie­š­nia iš Šiau­lių vals­ty­bi­nės mokes­čių ins­pek­ci­jos vyr. spe­cia­lis­tė Joli­ta Bub­lie­nė. Moki­niai suži­no­jo, kas yra mokes­čiai, kodėl rei­kia mokė­ti, kam jie yra skir­ti. Kaip atro­dy­tų mūsų vals­ty­bė, jei nie­kas nemo­kė­tų mokes­čių.

Ste­bė­jo fil­mu­ką, kuria­me fil­mu­ko hero­jus Duku­tis supa­žin­di­no su mokes­čio sistema.Ketvirtokai, tei­sin­gai atsa­kę į spe­cia­lis­tės pateik­tus klau­si­mus, buvo apdo­va­no­ti prizais.Kad edu­ka­ci­nis užsi­ėmi­mas įvy­ko, esa­me dėkin­gi Pau­li­nos mamy­tei Ind­rei Kup­rie­nei — Joniš­kio mokes­čių ins­pek­ci­jos vyr. spe­cia­lis­tei.

Moky­to­ja Ire­na Kati­ni­nie­nė

 

Ketvirtokai iškylauja

4a kl. moki­niai su savo moky­to­ja Ire­na Kati­nie­ne, bai­gian­tis moks­lo met­mas, aplan­kė Lie­tu­vos sos­ti­nę Vil­nių. Užli­pę į Gedi­mi­no pilį, gro­žė­jo­si Vil­niaus sena­mies­čiu iš vir­šaus. Pabu­vo­jo Kated­ro­je.

Nuke­lia­vo iki Pre­zi­den­tū­ros, seniau­sio Vil­niaus uni­ver­si­te­to. Tra­kuo­se moki­niams labai pati­ko veda­mas edu­ka­ci­nis užsi­ėmi­mas „Vidu­ram­žių kary­ba’“. Moki­niai suži­no­jo ne tik kaip tobu­lė­jo gink­lai, šar­vai, bet ir patys galė­jo užsi­dė­ti, pasi­ma­tuo­ti šar­vus ir trum­pam pasi­jus­ti rite­riais. Neiš­dil­do­mą įspū­dį pali­ko Tra­kų muzie­jaus eks­po­na­tai, pati didin­ga pilis, stūk­san­ti Gal­vės eže­ro vidu­ry­je.

Pabu­vo­jo Ker­na­vė­je, kur buvo pati pir­mo­ji Lie­tu­vos sos­ti­nė. Ket­vir­to­kai liko suža­vė­ti gra­žiu atsi­ve­rian­čiu gam­to­vaiz­džiu, užko­pus į pilia­kal­nius…

Pil­ni įspū­džių lai­min­gai sugrį­žo į savo gim­tą­jį Joniš­kį.