Visi kviečiami ir labai laukiami Joniškio miesto šventėje

2019 metų lie­pos 1–7 die­no­mis vyks Joniš­kio mies­to die­nos šven­tė „Lai­kas mylė­ti“. Mie­li pro­gim­na­zi­jos moki­niai, tėve­liai, moky­to­jai, dar­buo­to­jai, susi­bur­ki­me bend­rai šven­ti­nei eise­nai (eise­na žygiuos nuo savi­val­dy­bės pasta­to iki est­ra­dos prie Joniš­kio Kul­tū­ros cent­ro). Ren­ka­mės prie savi­val­dy­bės lie­pos 6 (šeš­ta­die­nį) 9.15 val. Pagei­dau­ja­mas švie­sių spal­vų domi­na­vi­mas .( Bet  svar­biau ne spal­va, o Jūs kiek­vie­nas ir visi kar­tu ).

Iki gra­žaus susi­ti­ki­mo.

Pro­gim­na­zi­jos admi­nist­ra­ci­ja

Džiaugiamės!

Džiau­gia­mės 7‑tosios pro­gim­na­zi­jos lai­dos moki­niais, kurie šian­dien gavo pag­rin­di­nio ugdy­mo pir­mo­sios dalies bai­gi­mo pažy­mė­ji­mus. Dėko­ja­me tėve­liams už bend­ra­dar­bia­vi­mą.

Lenkijoje — bronza

Vai­kų leng­vo­sios atle­ti­kos var­žy­bos vyko Len­ki­jo­je. Daly­va­vo šešių šalių rink­ti­nės. 2008 metų gimi­mo gru­pė­je už Lie­tu­vos rink­ti­nę atsto­va­vo Matas Jonu­šas. Matas kamuo­liu­ką nume­tė 46 met­rus ir iško­vo­jo bron­zos meda­lį. Svei­ki­na­me!

Rokui sidabras

Bai­gė­si Lie­tu­vos moki­nių žai­dy­nės. Atski­rų rung­čių leng­vo­sios atle­ti­kos fina­li­nės var­žy­bos vyko Šiau­liuo­se. Daly­va­vo ber­niu­kų ir mer­gai­čių koman­dos po šešis daly­vius. Užskai­tai buvo skai­čiuo­ja­mi pen­ki geriau­si koman­dos pasie­ki­mai. Šuo­lio į aukš­tį sek­to­riu­je Modes­tas Stan­kai­tis 1 m 60 cm — penk­tas, Arnas Pau­la­vi­čius — 1 m 60 cm — sep­tin­tas, Arman­das Tama­šaus­kas 1 m 45 cm — try­lik­tas, Armi­nas Tama­šaus­kas 400 m nubė­go per 59.00 s iško­vo­jo penk­tą vie­tą. Geriau­siai pasi­ro­dė Rokas Žukaus­kas 1000 m bėgi­me įvei­kė per 3.00 min ir iško­vo­jo sida­bro meda­lį moki­nių žai­dy­nė­se. Koman­da surin­ko 77 taš­kus ir iško­vo­jo ket­vir­tą vie­tą tarp 29 šalies pro­gim­na­zi­jos mokyk­lų. Susu­ma­vus visų spor­to šakų rezul­ta­tus Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos koman­da iško­vo­jo 5 vie­tą res­pub­li­ko­je iš 124 pro­gim­na­zi­jos mokyk­lų.