Festivalis „Šoks vaikučiai šokinį“

Gegu­žės 10 d. Joniš­kio vasa­ros est­ra­do­je vyko tra­di­ci­nis tarp­tau­ti­nis mok­s­lei­vių liau­diš­kų šokių fes­ti­va­lis „Šoks vai­ku­čiai šoki­nį“. Į jį šokių kolek­ty­vus iš Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos suk­vie­tė Joniš­kio Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos ir Joniš­kio raj. savi­val­dy­bės NVŠ šokių stu­di­ja Kibirkš­tė­lė, šie­met šven­čian­ti pen­kio­li­kos metų gim­ta­die­nį ir fes­ti­va­lio orga­ni­za­to­rė, stu­di­jos vado­vė Sand­ra Pau­la­vi­čie­nė. Beveik trys šim­tai šokė­jų džiu­gi­no žiū­ro­vus pui­kiai atlik­tais lie­tu­viš­kais, lat­viš­kais, rusiš­kais ir len­kiš­kais šokiais, žavė­jo arti­stiš­ku­mu, grakš­čiais jude­siais ir nuo­šir­džio­mis šyp­se­no­mis. Dvi valan­das lau­ko est­ra­dos sceo­je ir aikš­tė­je prieš ją nepa­ils­da­mos suko­si šokė­jų  poros ir rate­liai, skam­bė­jo nuo­tai­kin­ga muzi­ka, mir­gė­jo ryš­kios kos­tiu­mų spal­vos. Visa tai susi­py­nė į vin­grią liau­diš­kų šokių pynę, susiau­dė į mar­gą šokių raš­tą. Savo atlie­ka­mo­mis dai­no­mis į šią pynę įsi­jun­gė ir Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos pop­cho­ro Pasa­kė­lė dai­ni­nin­kai. Šven­tė­je daly­va­vo seni ir nau­ji Kibirkš­tė­lės drau­gai – Šiau­lių rajo­no savi­val­dy­bės mok­s­lei­vių liau­diš­kų šokių stu­di­ja Die­me­dė­lis ir Kur­šė­nų Sta­sio Ang­lic­kio mokyk­los šokė­jai, Šila­lės meno mokyk­los šokių stu­di­ja Lokys­ta, Nau­jo­sios Akme­nės Sau­lė­te­kio pro­gim­na­zi­jos šokė­jai, Šilu­tės Žibų pra­di­nės mokyk­los šokių kolek­ty­vas Žibu­rė­lis, Jel­ga­vos 5‑osios vidu­ri­nės mokyk­los šokių kolek­ty­vas Ija, net trys kolek­ty­vai iš Lat­vi­jos sos­ti­nės: Rygos 75-osios vidu­ri­nės mokyk­los šokių kolek­ty­vas Radu­ga, Rygos Itos Koza­ke­vi­čios len­kų vidu­ri­nės mokyk­los šokių kolek­ty­vas Rygas Sauls­ta­ri­ni, Rygos 21-osios vidu­ri­nės mokyk­los šokių kolek­ty­vas Pria­ni­ki ir, žino­ma, Kibirkš­tė­lė. Fes­ti­va­ly­je pasi­ro­dė visos pen­kios Kibirkš­tė­lės gru­pės – dau­giau kaip šim­tas šokė­jų. Ren­gi­ny­je buvo pri­si­min­tas ir pagerb­tas lie­tu­viš­ko sce­ni­nio šokio pra­di­nin­kas ir patri­ar­chas, žymus cho­reo­gra­fas ir balet­meis­te­ris, pro­fe­so­rius Juo­zas Lin­gys. Šie­met mini­me 100-ąsias jo gimi­mo meti­nes. Šiai iški­liai Lie­tu­vos kul­tū­ros asme­ny­bei pagerb­ti Kibirkš­tė­lės šokė­jai atli­ko kele­tą jo šokių. Kon­cer­to pabai­go­je daly­viams ir jų vado­vams dėko­jo Joniš­kio Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos direk­to­riaus pava­duo­to­ja, lai­ki­nai einan­ti direk­to­riaus parei­gas Vio­le­ta Zig­man­tie­nė ir direk­to­riaus pava­duo­to­ja Jolan­ta Šiur­nie­nė. Vado­vams iteik­ti padė­kos raš­tai, suve­ny­rai ir dova­nė­lės, bei Rūtos ir Riman­to Stan­kū­nų pado­va­no­ti jų mede­ly­ne užau­gin­ti mede­liai. Po kon­cer­toa kolek­ty­vų vado­vai, aptar­da­mi ren­gi­nį, džiau­gė­si pui­kia orga­ni­za­ci­ja ir šil­tu pri­ėmi­mu, žiū­ro­vų gau­sa, kul­tū­rin­gu­mu ir nuo­šir­džiais aplo­dis­men­tais, lin­kė­jo Kibirkš­tė­lei dar daug kūry­bin­gų ir sėk­min­gų metų. Ren­gi­nį vedė Kibirkš­tė­lės šokė­jai Salo­mė­ja Pau­la­vi­čiū­tė, Pau­lius Kati­lia­vas, Atėnė Jene­liū­nai­tė ir Nag­lis Ado­ma­vi­čius. Ren­gi­nio part­ne­riai – Joniš­kio kul­tū­ros centras.

Pradinukai lankėsi Sigito Petraičio ūkyje

1a (mokyt. D. Klau­sie­nė) ir 3b (mokyt. L. Pili­pa­vi­čie­nė) kla­sių moki­niai  lan­kė­si S. Pet­rai­čio ūky­je. Moki­nius malo­niai pri­ėmė ūki­nin­ko sūnus Benas. Jis vedžio­jo vai­kus po ūkį, rodė ir pasa­ko­jo jiems apie čia lai­ko­mus ir augi­na­mus gyvū­nus. Moki­niai su didžiu­liu susi­do­mė­ji­mu ste­bė­jo deko­ra­ty­vi­nius balan­džius, faza­nus, kana­luo­se plau­kio­jan­čias ūdras, antis, gro­žė­jo­si elniais. Didžiu­lį įspū­dį pali­ko  pui­kiai įreng­tas žir­gy­nas, žir­gai. Kaip tik­ra­me zoolo­gi­jos sode- aptva­ruo­se vaikš­čio­jo lūšys.

 Pasi­džiau­gė­me, kad visai čia pat galė­jo­me tiek daug pama­ty­ti. Grį­žo­me pil­ni įspūdžių.

Rusų kalbos olimpiada šeštokams

Gegu­žės 8d. rajo­no šeš­to­kai rin­ko­si į Joniš­kio M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­ją, į rusų kal­bos olim­pia­dą šeš­tų kla­sių moki­niams. Atsa­kin­gai šiam ren­gi­niui pasi­ruo­šė visi 17 rajo­no šeš­to­kų iš Gaš­čiū­nų, „Sau­lės” pagr. mokyk­lų, Skaist­gi­rio gim­na­zi­jos bei Mato Slan­čiaus­ko progimnazijos.
Visiems olim­pia­dos daly­viams ir juos ruo­šu­siems moky­to­jams taria­me nuo­šir­dų ačiū. Visų šeš­to­kų pasi­ruo­ši­mas buvo sėk­min­gas ir įdo­mus. Svei­ki­na­me rusų (užsie­nio) kal­bos olim­pia­dos nugalėtojus.
Pir­mą vie­tą pasi­da­li­no trys mokinės:
  • Noru­šai­ty­tė Miglė — 1 vie­ta, M. Slan­čiaus­ko progimnazija
  • Kar­bau­s­ky­tė Aus­tė­ja ‑1 vie­ta  Slan­čiaus­ko progimnazija
  • Rama­nauskai­tė Gre­ta - 1 vie­ta, “Sau­lės” pagr. mokykla
  • Stan­kai­ty­tė Bri­gi­ta — 2 vie­ta, M. Slan­čiaus­ko progimnazija
  • Ramo­nai­tė Ignė - 3 vie­ta, “Sau­lės” pagr. mokykla
Džiau­gia­mes ir svei­ki­na­me nugalėtojus!
Lin­ki­me visiems mok­s­lei­viams sėk­mės tur­ti­nant rusų kal­bos žinias ir bend­ra­vi­mo įgūdžius.
Rusų kal­bos moky­to­ja J. Aleksandravičienė

Ant Tavo rankų supasi pasaulis

Gegu­žės 8 die­ną Bal­to­jo­je sina­go­go­je vyko šven­ti­nis kon­cer­tas „Ant Tavo ran­kų supa­si pasau­lis“,  skir­tas Moti­nos die­nai pami­nė­ti. Į šį kon­cer­tą pasvei­kin­ti mamų ir močiu­čių buvo pakvies­ti ir  M. Slan­čiaus­ko 1a ir 3b kla­sių moki­niai. Pra­di­nu­kai  pačius gra­žiau­sius, nuo­šir­džiau­sius  žodžius ir dai­nas sky­rė Joniš­kio Tre­čio­jo amžiaus uni­ver­si­te­to dalyviams.

Džiau­gė­mės, kad turė­jo­me gali­my­bę daly­vau­ti šia­me gra­žia­me renginyje.

Moki­nius paruo­šė moky­to­jos D.Klausienė, L.Pilipavičienė ir E.Žarkauskaitė

Saugaus eismo varžybos „Šviesoforas“

Kas­me­ti­nė­se sau­gaus eis­mo var­žy­bo­se „Švie­so­fo­ras“  rajo­ni­nia­me eta­pe daly­va­vo koman­dos iš Gatau­čių M. Kati­liū­tės, Gas­čiū­nų, Joniš­kio „Sau­lės“ pag­rin­di­nių mokyk­lų ir M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos. Nuga­lė­to­jais tapo M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos moki­nių koman­da (ruo­šė moky­to­ja Lina Pili­pa­vi­čie­nė), kuri keliaus į sekan­tį — zoni­nį etapą.

Ekskursija į Vilnių

   Gegu­žės 6 die­ną 4b kla­sės moki­niai (mokyt. Jur­gi­ta Matu­lie­nė) lan­kė­si Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­me. Ket­vir­to­kai eks­kur­si­jos metu susi­pa­ži­no su par­la­men­to veik­la, įsta­ty­mų lei­dy­ba, Lie­tu­vos par­la­men­ta­riz­mo isto­ri­ja. Aplan­kė įvai­rias posė­džių sales, gyvai ste­bė­jo Sei­mo narių dar­bą spau­dos kon­fe­ren­ci­jos metu.

  Lan­ky­da­mie­si isto­ri­nė­je Kovo 11-osios salė­je ir apžiū­rė­da­mi bari­ka­dų memo­ria­lą šalia Par­la­men­to rūmų dar kar­tą pri­si­mi­nė svar­biau­sius mūsų vals­ty­bės isto­ri­jos fak­tus kovo­se dėl nepri­klau­so­my­bės, kurio­se daly­va­vo ir mūsų mokyk­los moki­nys-sig­na­ta­ras Gin­ta­ras Ramonas.

  Vėliau moki­niai lan­kė­si Nacio­na­li­nio muzie­jaus LDK val­do­vų rūmų kie­me­ly­je, gro­žė­jo­si Vil­niaus sena­mies­čiu, Pre­zi­den­tū­ra, Gedi­mi­no pili­mi, Arki­ka­te­d­ra, šv.Onos baž­ny­čios archi­tek­tū­ri­niu ansamb­liu. Įvei­kę sta­čių laip­tų ruo­žą, gro­žė­jo­mės Vil­niaus vaiz­dais nuo Tri­jų kry­žių kalno.

 Atvy­kę į Tra­kus, pasi­vaikš­čio­jo­me po įspū­din­gą archeo­lo­gi­nį rezer­va­tą — Tra­kų pilį. Apžiū­rė­jo­me išli­ku­sius auten­tiš­kus mūrus ir archeo­lo­gų aptik­tus uni­ka­lius radi­nius, pasa­ko­jan­čius apie mūsų isto­ri­ją. Vėliau paju­dė­jo­me link Ker­na­vės-pir­mo­sios Lie­tu­vos sos­ti­nės. Pasi­vaikš­čio­ję po pilia­kal­nių ansamb­lį lai­min­gi, pil­ni įspū­džių grį­žo­me namo.