Gamtos mokslų — biologijos rajoninė olimpiada

Joniš­kio Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je vyko 5–8 kla­sių moki­nių gam­tos moks­lų — bio­lo­gi­jos rajo­ni­nė olim­pia­da. Į olim­pia­dą atvy­ko moki­niai iš Žaga­rės gim­na­zi­jos, Skaist­gi­rio gim­na­zi­jos, Kriu­kų pag­rin­di­nės mokyk­los, Gas­čiū­nų pag­rin­di­nės mokyk­los, „Sau­lės“ pag­rin­di­nės mokyk­los ir  Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos. Mūsų pro­gim­na­zi­jos moki­niai paro­dė savo žinias ir lai­mė­jo daug pri­zi­nių vie­tų:

  • Juta Ado­mai­ty­tė (8a)  — 1 vie­ta;
  • Vaka­ris Jakas (5a) — 1 vie­ta;
  • Dovy­das Pet­ry­la (7b) — 2 vie­ta;
  • Mil­da Valan­čiū­tė (6b) — 3 vie­ta;
  • Kaspa­ras Gal­kus (7a) — 3 vie­ta.

Ačiū Aurė­jai Amb­ro­že­vi­čiū­tei, Emi­li­jai Skablauskai­tei, Ores­tui Voz­bu­tui už daly­va­vi­mą.

Džiau­giuo­si ir didžiuo­juo­si savo moki­niais.

Olim­pia­dos mode­ra­to­rė,
gam­tos moks­lų — bio­lo­gi­jos moky­to­ja
Inga Misiu­vie­nė

Sauliaus Pladžio įmonė „Metalo ir medžio meniniai dirbiniai”

5 a kl. moki­niai ir tech­no­lo­gi­jų moky­to­jai G. Sta­gie­nė ir V. Mar­ti­nai­tis lan­kė­si Ziniū­nuo­se Sau­liaus Pla­džio įmo­nė­je „Meta­lo ir medžio meni­niai dir­bi­niai”. Moki­nius vers­li­nin­kas Sau­lius Pla­dis malo­niai pri­ėmė, papa­sa­ko­jo apie vers­lo pra­džią, rodė savo ir savo moky­to­jo Kazi­mie­ro Vai­ne­i­kio gamin­tas stakles, demonst­ra­vo kaip gami­na­mi įvai­rūs dir­bi­niai. Moki­niai su didžiu­liu susi­do­mė­ji­mu klau­sė­si, ste­bė­jo, patys ban­dė atlik­ti duo­tas užduo­tis.

Pasi­džiau­gė­me, kad visai neto­li turi­me ką pama­ty­ti, aplankyti.Grįžome pil­ni įspū­džių.

Tech­no­lo­gi­jų moky­to­jai: G. Sta­gie­nė, V. Mar­ti­nai­tis

Pradinių klasių lengvosios atletikos trikovės varžybos

Moki­niai bėgo 30 met­rų atstu­mą, šoko į tolį ir metė kamuo­liu­ką. Geriau­sius rezul­ta­tus pasie­kė Goda Sipa­vi­čiu­tė: 30 met­rų nubė­go 5.59 s, į tolį nušo­ko 3,40 m, kamuo­liu­ką nume­tė 21,90 m ir surin­ko 156 taš­kus. Ber­niu­kų gru­pė­je 30 met­rų grei­čiau­siai įvei­kė Gus­tas Benys 5,30 s, į tolį nušo­ko 3,75 m, o kamuo­liu­ką toliau­siai nume­tė Matas Jonu­šas 39.30 m. Tre­čių kla­sių gru­pė­je Kami­lė Truš­kauskai­tė 30 m dis­tan­ci­ją įvei­kė per 5.59 s, o į tolį nušo­ko 2,82 m, kamuo­liu­ką nume­tė 33 met­rus ir surin­ko 154 taš­kus. Ber­niu­kų gru­pė­je Kve­da­ras Arman­das 30 m nubė­go per 5,13 s, į tolį nušo­ko 3,12 m, kamuo­liu­ką nume­tė 34 met­rus ir surin­ko 115 taš­kų.

Pirmokai edukaciniame modernaus šokio spektaklyje

Pir­mos B kla­sės moki­niai su moky­to­ja Ugne turė­jo pui­kią gali­my­bę apsi­lan­ky­ti moder­naus šokio spek­takly­je „Pamirš­tos prin­ce­sės“. Vai­kai įdo­mų spek­tak­lį ste­bė­jo ir daly­va­vo kūry­bi­nė­se dirb­tu­vė­lė­se Skaist­gi­rio kul­tū­ros cent­ro salė­je. Pasa­ko­ji­mą apie skir­tin­gų cha­rak­te­rių, elge­sio prin­ce­ses, jų bend­ra­vi­mą jude­siu pasa­ko­jo Klai­pė­dos muzi­ki­nio teat­ro šei­ko šokio gru­pės akto­rės. Spek­takly­je nag­ri­nė­ja­ma jaut­ri ir itin aktu­ali tema – kaip kiek­vie­nam vai­kui atras­ti savo geriau­sius, išskir­ti­nius bruo­žus, kaip juos puo­se­lė­ti, kaip kur­ti ver­tin­gus, pagar­bius san­ty­kius su kitais. Gili­na­ma­si į tar­pu­sa­vio san­ty­kių, paty­čių prob­le­mas. 2016 m. spek­taklis nomi­nuo­tas „Auk­si­niam sce­nos kry­žiui“ ir „Padė­kos kau­kei“. 2017 m. rody­tas vie­na­me didžiau­sių fes­ti­va­lių JAV „Kids Euro Fes­ti­val“ Vašing­to­ne, pres­ti­ži­nia­me J. F. Kene­džio sce­nos menų cent­re.

Tą die­ną pir­mo­kai dar spė­jo apsi­lan­ky­ti  Mato Slan­čiaus­ko tro­bo­je Rei­bi­nių kai­me, pasi­džiaug­ti žai­di­mų aikš­te­le Skaist­gi­rio par­ke.