Rusų kalbos olimpiada šeštokams

Gegu­žės 8d. rajo­no šeš­to­kai rin­ko­si į Joniš­kio M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­ją, į rusų kal­bos olim­pia­dą šeš­tų kla­sių moki­niams. Atsa­kin­gai šiam ren­gi­niui pasi­ruo­šė visi 17 rajo­no šeš­to­kų iš Gaš­čiū­nų, „Sau­lės” pagr. mokyk­lų, Skaist­gi­rio gim­na­zi­jos bei Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos.
Visiems olim­pia­dos daly­viams ir juos ruo­šu­siems moky­to­jams taria­me nuo­šir­dų ačiū. Visų šeš­to­kų pasi­ruo­ši­mas buvo sėk­min­gas ir įdo­mus. Svei­ki­na­me rusų (užsie­nio) kal­bos olim­pia­dos nuga­lė­to­jus.
Pir­mą vie­tą pasi­da­li­no trys moki­nės:
  • Noru­šai­ty­tė Miglė — 1 vie­ta, M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­ja
  • Kar­bau­s­ky­tė Aus­tė­ja ‑1 vie­ta  Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­ja
  • Rama­nauskai­tė Gre­ta - 1 vie­ta, “Sau­lės” pagr. mokyk­la
  • Stan­kai­ty­tė Bri­gi­ta — 2 vie­ta, M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­ja
  • Ramo­nai­tė Ignė - 3 vie­ta, “Sau­lės” pagr. mokyk­la
Džiau­gia­mes ir svei­ki­na­me nuga­lė­to­jus!
Lin­ki­me visiems mok­s­lei­viams sėk­mės tur­ti­nant rusų kal­bos žinias ir bend­ra­vi­mo įgū­džius.
Rusų kal­bos moky­to­ja J. Alek­sand­ra­vi­čie­nė

Ant Tavo rankų supasi pasaulis

Gegu­žės 8 die­ną Bal­to­jo­je sina­go­go­je vyko šven­ti­nis kon­cer­tas „Ant Tavo ran­kų supa­si pasau­lis“,  skir­tas Moti­nos die­nai pami­nė­ti. Į šį kon­cer­tą pasvei­kin­ti mamų ir močiu­čių buvo pakvies­ti ir  M. Slan­čiaus­ko 1a ir 3b kla­sių moki­niai. Pra­di­nu­kai  pačius gra­žiau­sius, nuo­šir­džiau­sius  žodžius ir dai­nas sky­rė Joniš­kio Tre­čio­jo amžiaus uni­ver­si­te­to daly­viams.

Džiau­gė­mės, kad turė­jo­me gali­my­bę daly­vau­ti šia­me gra­žia­me ren­gi­ny­je.

Moki­nius paruo­šė moky­to­jos D.Klausienė, L.Pilipavičienė ir E.Žarkauskaitė