Saugaus eismo varžybos „Šviesoforas“

Kas­me­ti­nė­se sau­gaus eis­mo var­žy­bo­se „Švie­so­fo­ras“  rajo­ni­nia­me eta­pe daly­va­vo koman­dos iš Gatau­čių M. Kati­liū­tės, Gas­čiū­nų, Joniš­kio „Sau­lės“ pag­rin­di­nių mokyk­lų ir M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos. Nuga­lė­to­jais tapo M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos moki­nių koman­da (ruo­šė moky­to­ja Lina Pili­pa­vi­čie­nė), kuri keliaus į sekan­tį — zoni­nį eta­pą.

Ekskursija į Vilnių

   Gegu­žės 6 die­ną 4b kla­sės moki­niai (mokyt. Jur­gi­ta Matu­lie­nė) lan­kė­si Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­me. Ket­vir­to­kai eks­kur­si­jos metu susi­pa­ži­no su par­la­men­to veik­la, įsta­ty­mų lei­dy­ba, Lie­tu­vos par­la­men­ta­riz­mo isto­ri­ja. Aplan­kė įvai­rias posė­džių sales, gyvai ste­bė­jo Sei­mo narių dar­bą spau­dos kon­fe­ren­ci­jos metu.

  Lan­ky­da­mie­si isto­ri­nė­je Kovo 11-osios salė­je ir apžiū­rė­da­mi bari­ka­dų memo­ria­lą šalia Par­la­men­to rūmų dar kar­tą pri­si­mi­nė svar­biau­sius mūsų vals­ty­bės isto­ri­jos fak­tus kovo­se dėl nepri­klau­so­my­bės, kurio­se daly­va­vo ir mūsų mokyk­los moki­nys-sig­na­ta­ras Gin­ta­ras Ramo­nas.

  Vėliau moki­niai lan­kė­si Nacio­na­li­nio muzie­jaus LDK val­do­vų rūmų kie­me­ly­je, gro­žė­jo­si Vil­niaus sena­mies­čiu, Pre­zi­den­tū­ra, Gedi­mi­no pili­mi, Arki­ka­te­d­ra, šv.Onos baž­ny­čios archi­tek­tū­ri­niu ansamb­liu. Įvei­kę sta­čių laip­tų ruo­žą, gro­žė­jo­mės Vil­niaus vaiz­dais nuo Tri­jų kry­žių kal­no.

 Atvy­kę į Tra­kus, pasi­vaikš­čio­jo­me po įspū­din­gą archeo­lo­gi­nį rezer­va­tą — Tra­kų pilį. Apžiū­rė­jo­me išli­ku­sius auten­tiš­kus mūrus ir archeo­lo­gų aptik­tus uni­ka­lius radi­nius, pasa­ko­jan­čius apie mūsų isto­ri­ją. Vėliau paju­dė­jo­me link Ker­na­vės-pir­mo­sios Lie­tu­vos sos­ti­nės. Pasi­vaikš­čio­ję po pilia­kal­nių ansamb­lį lai­min­gi, pil­ni įspū­džių grį­žo­me namo.