Kroso estafetės

Lie­tu­vos mokyk­lų žai­dy­nių kro­so esta­fe­čių fina­li­nė­se var­žy­bo­se Kėdai­niuo­se daly­va­vo mokyk­los koman­da. Koman­da suda­rė 4 mer­gai­tės ir 4 ber­niu­kai. Mer­gai­tės bėgo 500 m,o ber­niu­kai 1000 m dis­tan­ci­jas. Iš tris­de­šimt tri­jų koman­dų iško­vo­jo dešim­tą vie­tą. Svei­ki­na­me mokyk­los koman­dą: V. Stan­ke­vi­čiu­tė, J. Ado­mai­ty­tė, S. Lazauskai­tė, A. Česo­ny­tė, J. Vai­ne­i­kis, R. Žukaus­kas, Arman­das ir Armi­nas Tama­šauskai.

Keturkovės varžybos

Gas­čiu­nuo­se vyko rajo­no moki­nių žai­dy­nių leng­vo­sios atle­ti­kos ketur­ko­vės var­žy­bos. Buvo rung­ty­niau­ja­ma 60 met­rų bėgi­me, šuo­lio į tolį, kamuo­liu­ko meti­mo ir bėgi­mo rung­ty­se (mer­gai­tėms — 500 met­rų, ber­niu­ko — 800 met­rų).

  • Mer­gai­čių tar­pe Vil­te Stan­ke­vi­čiu­tė 60 m įvei­kė per 9.04 s, į tolį nušo­ko 4.30 m, kamuo­liu­ką nume­tė 49.90 m, 500 m nubė­go per 1.43.0s ir surin­ko 271 taš­ką.
  • Bri­gi­ta Bud­rec­kai­tė — 184 taš­kai, Emi­li­ja Lau­ri­na­vi­čiu­tė — 183 taš­kai.
  • Ber­niu­kų gru­pė­je 60 m  grei­čiau­siai bėgo Ores­tas Voz­bu­tas — 8.69 s, į tolį toliau­siai šoko Ignas Žemė­pa­tis 4.43 m, kamuo­liu­ką toliau­siai metė Arman­das Tama­šaus­kas 48.90 m, 800 m bėgi­me grei­čiau­sias Julius Vai­ne­i­kis — 2.53 s.

Mer­gai­čių koman­da surin­ko 968 taš­kus, o ber­niu­kų koman­da 774 taš­kus ir tapo nuga­lė­to­jais. Abi koman­dos pate­ko į zoni­nes var­žy­bas Šiau­liuo­se, kurio­se daly­vaus 10 mokyk­lų koman­dos — nuga­lė­to­jos