Bibliotekos ir bibliotekininkai

Gegu­žės 03 die­ną, pro­gim­na­zi­jo­je lan­kė­si Joniš­kio J. Avy­žiaus bib­lio­te­kos bib­lio­te­ki­nin­kė Dovi­lė Kur­lie­nė, kuri 5B kla­sės moki­niams pra­ve­dė pamo­ką apie bib­lio­te­kas ir bib­lio­te­ki­nin­kus. Vie­š­nia papa­sa­ko­jo apie didžiau­sias, gra­žiau­sias, bei įdo­miau­sias pasau­ly­je esan­čias bib­lio­te­kas, seniau­sias kny­gas, supa­žin­di­no su bib­lio­te­ki­nin­ko profesija.

 Įdo­mus pasa­ko­ji­mas ir fak­tai moki­niams pali­ko didžiu­lį įspūdį.

Psichinės sveikatos mokymai”

Gegu­žės 02 die­ną, Joniš­kio rajo­no savi­val­dy­bės visuo­me­nės svei­ka­tos biu­ras, Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je, orga­ni­za­vo psi­chi­nės svei­ka­tos stip­ri­ni­mo moky­mus 7 — 8 kla­sių mok­s­lei­viams (ES). Vyko dis­ku­si­ja apie paty­čias, smur­tą, pri­klau­so­my­bes, savi­žu­dy­bes. Buvo kelia­mi klau­si­mai, kiek kiek­vie­nas žmo­gus turi pri­si­im­ti atsa­ko­my­bės už netin­ka­mą veiks­mą — pašai­pą, kito men­ki­ni­mą, apkal­bi­nė­ji­mą, neapy­kan­tos kur­sty­mą. Moky­mus vedė psi­cho­lo­gė — Auš­ra Saka­lie­nė.

Paminėtos 130-osios „ATGAJOS“ draugijos įkūrimo metinės

 1864–1904 m., lie­tu­viš­kos spau­dos drau­di­mo metais, Joniš­kio apy­lin­kė­se spaus­din­tą žodį gynė ir puo­se­lė­jo 1889 m. įkur­ta švie­tė­jiš­ka drau­gi­ja „Atga­ja“. Jos nariais buvo gim­na­zis­tas L. Vai­ne­i­kis, siu­vė­jas M. Slan­čiaus­kas iš Trum­pa­i­čių kai­mo, var­go­ni­nin­kas A. Bara­naus­kas iš Šiu­py­lių, Juo­za­pas ir Jonas Lidei­kiai iš Ražų, Juo­zas Sto­ne­vi­čius iš Bučiū­nų, Pily­pas Gri­gu­tis iš Trum­pa­i­čių, Ste­po­nas Straz­das iš Trum­pa­i­tė­lių, Alek­sas Rat­kus, Jonas Trum­pu­lis iš Sar­gū­nų ir Pra­nas Nar­vy­das. Drau­gi­jos bran­duo­lį suda­rė Joniš­kio ir Gruz­džių apy­lin­kių gyventojai.

 Vie­nas veik­liau­sių narių buvo M. Slan­čiaus­kas. Supras­da­mas, kad švie­ti­mo bei tau­to­sa­kos rin­ki­mo baruo­se vie­nas mažai ką nuveiks, jis kar­tu su J. Trum­pu­liu ir L. Vai­ne­i­kiu įstei­gė „Atga­jos“ drau­gi­ją. Jos įsta­tus para­šė pats M. Slan­čiaus­kas, o L. Vai­ne­i­kis juos pako­re­ga­vo. Svar­biau­sias drau­gi­jos užda­vi­nys — kova su tau­ti­ne prie­spau­da, tau­ti­nės savi­mo­nės gai­vi­ni­mas, švie­tė­jiš­ka veik­la, gyven­to­jų aprū­pi­ni­mas lei­di­niais. (Daliu­tė Pet­ru­lie­nė, Joniš­kio isto­ri­jos ir kul­tū­ros muzie­jaus inf.)

 Gegu­žės 1‑ąją Trum­pa­i­čiuo­se, M. Slan­čiaus­ko gim­ti­nė­je, šalia sto­gas­tul­pio, įpra­smi­nan­čio žymio­jo kraš­tie­čio veik­lą, pami­nė­tos šios drau­gi­jos 130-sios įkū­ri­mo meti­nės. Šia pro­ga pri­si­min­ta M. Slan­čiaus­ko biog­ra­fi­ja, svar­biau­si nuveik­ti dar­bai ir jų reikš­mė mūsų kraš­tui. Skam­bė­jo liau­dies dai­nos, tokios mie­los gar­bia­jam tau­to­sa­ki­nin­kui, liau­diš­ko šokio rit­me skrie­jo jau­nų­jų mūsų pro­gim­na­zi­jos šokė­jė­lių, vado­vau­ja­mų moky­to­jos S. Pau­la­vi­čie­nės, poros. Pami­nė­ti svar­bios mūsų kraš­to kul­tū­ri­niam gyve­ni­mui datos susi­rin­ko „Kupa­ro“ dai­ni­nin­kai, Mal­de­nių ir Rudiš­kių kul­tū­ros sky­rių liau­dies dai­nos puo­se­lė­to­jai. Moky­to­ja A. Jonai­tie­nė papa­sa­ko­jo apie tai, kaip mūsų pro­gim­na­zi­jo­je puo­se­lė­ja­mos tau­tos tra­di­ci­jos, pasi­džiau­gė prieš kurį lai­ką užsi­mez­gu­siais ryšiais su Ame­ri­ko­je gyve­nan­čiais M. Slan­čiaus­ko pali­kuo­ni­mis. Už šiuos ryšius pro­gi­ma­zi­jos bend­ruo­me­nė dėkin­ga ang­lų kal­bos moky­to­jai L. Kurau­skie­nei. Jos dėka į pro­gim­na­zi­ją iš Ame­ri­kos atke­lia­vo į ang­lų kal­bą išver­tų liau­dies pasa­kų kny­ga „Šiau­rės Lie­tu­vos pasakos“.

 Po minė­ji­mo ren­gi­nio daly­viai apsi­lan­kė Rudiš­kių kapi­nė­se ir padė­jo vai­ni­kus ant M. Slan­čiaus­ko kapo.