Gražiausių inkilėlių rinkimai

Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je, res­pub­li­ki­nė­je kon­fe­ren­ci­jo­je „Aplin­ka ir žmo­gus“ buvo  pri­sta­ty­ta gra­ži inki­lė­lių paro­da, vyko gra­žiau­sių inki­lė­lių rin­ki­mai. Džiau­gia­mės, kad šie­met ypač akty­viai daly­va­vo mūsų mokyk­los pra­di­nu­kai.

  • 1a kla­sės moki­niai: Rugi­lė Skir­vai­ny­tė, Domi­ny­kas Samai­tis, Sau­lė Budžy­tė, Vies­tar­tas Bitai­tis.
  • 2b kla­sės moki­niai: Ronal­das Rudys ir Ąžuo­las Šob­lis.
  • 3b kla­sės moki­niai: Urtė Šaky­tė, Jokū­bas Šili­nas, Tėja Zabloc­ky­tė, Kami­lė Svei­kac­kai­tė, Airi­das Gul­bi­nas.
  • 4a kla­sės moki­nė - Sau­lė Luko­šiū­nai­tė.
  • 4b kla­sės moki­nysArmi­nas Paliū­nas.

Pri­zi­nes vie­tas pasi­da­li­no mūsų pro­gim­na­zi­jos moki­niai. Pir­ma vie­ta ati­te­ko Urtei Šaky­tei, ant­ra vie­ta — Armi­nui Paliū­nui, tre­čia — Rugi­lei Skir­vai­ny­tei.   Dova­nė­les už pui­kius, ori­gi­na­lius inki­lus gavo visi inki­lė­lių gamin­to­jai. Moki­nius inki­lė­lių kon­kur­se daly­vau­ti pas­ka­ti­no moky­to­jos L. Pili­pa­vi­čie­nė, D. Klau­sie­nė, I. Kati­nie­nė, J. Matu­lie­nė, J. Bytau­tie­nė.

Dėko­ja­me moki­niams ir jų Tėve­liams už daly­va­vi­mą paro­do­je ir tiki­mės, kad visi šie inki­lė­liai suras savo gyven­to­jus.

Kon­kur­so mode­ra­to­rė Inga Misiu­vie­nė

 

Respublikinė 16-oji konferencija „Aplinka ir žmogus“

Kiek­vie­ną pava­sa­rį Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­ja kar­tu su  Eko­lo­gi­nio švie­ti­mo cen­t­ru jau­nuo­sius tyrė­jus kvie­čia į res­pub­li­ki­nę kon­fe­ren­ci­ją „Aplin­ka ir žmo­gus“. Į kon­fe­ren­ci­ją  jau­nie­ji tyrė­jai atvy­ko iš „Auš­ros“ gim­na­zi­jos, Skaist­gi­rio gim­na­zi­jos, „Sau­lės“ pag­rin­di­nės mokyk­los, Gas­čiū­nų pag­rin­di­nės mokyk­los, Kriu­kų pag­rin­di­nės mokyk­los, Joniš­kio žemės ūkio mokyk­los, Pak­ruo­jo r. Pašvi­ti­nio pag­rin­di­nės mokyk­los ir Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos.  Šie­met buvo pri­sta­ty­ti 27 pra­ne­ši­mai.

Kon­fe­ren­ci­ja pra­si­dė­jo nuo etno­gra­fi­nio daik­to pri­sta­ty­mo „Oi grėb­li, grėb­le­li“,  kurį pri­sta­tė išra­din­gi Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zis­tai — Juta Ado­mai­ty­tė, Agnė Pra­niu­ly­tė, Agnė Kulin­skai­tė, Smil­tė Dorai­tė, Vil­tė Dagy­tė, Kami­lė Kup­ry­tė, Emi­li­ja Lau­ri­na­vi­čiū­tė, Tau­tvy­das Kuly­čius, jiems  padė­jo  moky­to­ja Ali­na Jonai­tie­nė. Kon­fe­ren­ci­jo­je akty­vūs buvo ir daug pra­ne­ši­mų pri­sta­tė Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos pra­di­nu­kai. Danu­tės Klau­sie­nės ir Linos Pilip­vi­čie­nės moki­nės Urtė Šaky­tė ir Emi­li­ja Tamo­šai­ty­tė ban­dė atsa­ky­ti į klau­si­mą, ar papras­ta medžius atpa­žin­ti anks­ty­vą pava­sa­rį. Moky­to­jos Jani­nos Lian­dz­ber­gie­nės moki­nės Goja  Ado­mai­ty­tė ir Emi­li­ja Gude­ly­tė pri­sta­tė tyri­mą „Augi­ni­mo sąly­gų įta­ką auga­lo vys­ty­mui­si ir žydė­ji­mui“. Moky­to­jos Ugnės Vai­ne­i­kie­nės pir­mo­kai tyrė ir Dai­no­ra Rim­ku­tė su Jone Žeb­rauskai­te atsklei­dė,  kur ir kaip geriau­siai svo­gū­nams aug­ti? Airi­da Skru­du­py­tė ir Gus­tė Natrai­tė vado­vau­ja­mos moky­to­jos Jur­gi­tos Matu­lie­nės supa­žin­di­no su gam­tos gydo­mo­sio­mis galio­mis. Dalios Mar­cin­ke­vi­čie­nės ir Jolan­tos Bytau­tie­nės ant­ro­kai važia­vo į pie­no ūkį, domė­jo­si ūkio veik­la ir Ana­sta­si­ja Bar­klaj su Ieva  Vit­kauskai­te pri­sta­tė pra­ne­ši­mą „Pie­no ūkis“. Visi kon­fe­ren­ci­jos pra­ne­šė­jai apdo­va­no­ti padė­kos raš­tais.

Nuo­šir­dus ačiū, lai­ki­nai einan­čiai direk­to­rės parei­gas Vio­le­tai Zig­man­tie­nei, pava­duo­to­jai Jolan­tai Šiur­nie­nei, pro­jek­to mode­ra­to­riams — L. Pili­pa­vi­čie­nei, D. Klau­sie­nei, A. Radžvi­lie­nei, G. Sta­gie­nei, T. Jan­kaus­kui, Joniš­kio eko­lo­gi­nio švie­ti­mo cent­ro direk­to­riui E. Čepu­liui, moki­niams skai­čiu­siems pra­ne­ši­mus, visoms moky­to­joms padė­ju­sioms moki­niams ruoš­tis kon­fe­ren­ci­jai, Jutai Ado­mai­ty­tei, Agnei Pra­niu­ly­tei, Jokū­bui Šili­nui ir Sau­lei Budžy­tei  padė­ju­siems pra­ves­ti kon­fe­ren­ci­ja.

Kon­fe­ren­ci­jos koor­di­na­to­rė  Inga Misiu­vie­nė