Matematikos rajoninė olimpiada

Balan­džio 9 d. įvy­ko mate­ma­ti­kos rajo­ni­nė olim­pia­da Skaist­gi­rio gim­na­zi­jo­je. Džiau­gia­mės mūsų daly­viais ir pri­zi­nin­kais:

  • Tėja Zig­man­tai­te 5a; Lilia­na Kup­či­kai­te 5a; Egle Pau­li­kai­te 5a (III vie­ta);
  • Nei­lu Jasiū­nu 5b; Ores­tu Voz­bu­tu 6b (III vie­ta);
  • Jonu Savic­kiu 6b; Mil­da Valan­čiū­te 6b; Aud­rin­ga Daš­ke­vi­čiū­te 6b (III vie­ta);
  • Dovy­du Pet­ry­la 7b; Faus­ta Žeb­rauskai­te 7a (III vie­ta);
  • Pijum Juo­ču 7b; Simo­na Rim­ke­vi­čiū­te 7a (III vie­ta);
  • Emi­le Bal­čiū­nai­te 7a; Juta Ado­mai­ty­te 8a (II vie­ta);
  • Ignu Tau­tvai­šu 8a (III vie­ta).

Mate­ma­ti­kos moky­to­jos Lina Alek­na­vi­čie­nė ir Jani­na Dau­pa­rie­nė

Balandis – autizmo supratimo mėnuo

Išug­dy­tas ir visa­pu­siš­kai inte­g­ra­vę­sis vai­kas visuo­me­nei atsi­per­ka dešim­tis ir šim­tus kar­tų. Nepa­dė­ti  vai­kams tada, kai tai pada­ry­ti įma­no­ma, yra labai netei­sin­ga. Esa­ma žmo­nių, kurie mėgs­ta būti vie­nu­mo­je, jie kar­tais ypa­tin­gai domi­si vie­na kuria nors tema ar sri­ti­mi, tačiau jiems sun­kiau seka­si įsi­jaus­ti į kito žmo­gaus būse­ną ir tin­ka­mai bend­rau­ti – daž­nai jie api­bū­di­na­mi kaip asme­nys, ven­gian­tys socia­li­nio kon­tak­to, išsi­ski­rian­tis savo ypa­tin­gu elge­siu, emo­ci­jo­mis.  Jei­gu šie bruo­žai tokie ryš­kūs, kad stab­do vai­ko vys­ty­mą­si, kal­ba­me apie „autiz­mą“ – sudė­tin­gą rai­dos sutri­ki­mą. Žodis autiz­mas kilęs iš graikų kal­bos „autos“ – pats, „izmas“ – orien­ta­ci­ja. Rai­da sutrin­ka tri­jo­se veik­los sri­ty­se: socia­li­nės sąvei­kos, ver­ba­li­nės ir never­ba­li­nės komu­ni­ka­ci­jos bei elge­sio. Autiz­mo bruo­žų turin­tys žmo­nės kitaip suvo­kia aplin­ką. Šių sutri­ki­mų turin­čių vai­kų ugdy­mas kelia nema­žai iššū­kių jų tėve­liams, moky­to­jams, švie­ti­mo pagal­bos spe­cia­lis­tams.  Nuo 2007 m. Jung­ti­nių Tau­tų orga­ni­za­ci­ja pas­kel­bė balan­džio 2 die­ną Tarp­tau­ti­ne Autiz­mo supra­t­imo die­na.  Ta pro­ga pro­gim­na­zi­jo­je pra­di­nių kla­sių meto­di­nio būre­lio moky­to­joms  pro­gim­na­zi­jos spe­cia­lio­ji peda­go­gė  Aud­ro­nė skai­tė pra­ne­ši­mą „Autiz­mo spekt­ro sutri­ki­mus turin­čių moki­nių atpa­ži­ni­mas ir ugdy­mo gai­rės mokyk­lo­je“. Spe­cia­lio­ji peda­go­gė pri­mi­nė autiz­mo sam­pra­tą, akcen­ta­vo, kad svar­bu suvok­ti ir pri­im­ti, kad autiz­mo spekt­ro sutri­ki­mas – tai ne liga, tai kitoks aplin­kos suvo­ki­mas, bend­ra­vi­mas, elge­sys. Buvo kal­bė­ta apie moky­to­jų, mokyk­los bend­ruo­me­nės svar­bą gilin­ti savo kom­pe­ten­ci­jas šio­je sri­ty­je. Pir­miau­sia, buvo akcen­tuo­ta, kad rei­kia pra­dė­ti nuo šių moki­nių supra­t­imo, pri­pa­ži­ni­mo, san­ty­kių užmez­gi­mo. Pra­di­nių kla­sių moky­to­jos, pava­duo­to­ja ugdy­mui Jolan­ta bei švie­ti­mo pagal­bos spe­cia­lis­tė dis­ku­ta­vo apie ASS (autiz­mo spekt­ro sutri­ki­mų) turin­čių moki­nių komu­ni­ka­vi­mo, bend­ra­vi­mo, socia­li­nių įgū­džių ypa­tu­mus, išklau­sė reko­men­da­ci­jas dėl šių moki­nių ugdy­mo gai­rių, gali­my­bių pro­gim­na­zi­jo­je, suži­no­jo, kur gali­ma ieš­ko­ti dau­giau infor­ma­ci­jos apie šiuos moki­nius, pagal­bos būdus, spe­cia­lią­sias moky­mo­si prie­mo­nes. Buvo pasi­džiaug­ta, kad kai kurios moky­to­jos daly­vau­ja Joniš­kio r. švie­ti­mo cent­ro orga­ni­zuo­ja­muo­se semi­na­ruo­se bei sie­kia įgy­ti žinių bei prak­ti­nių gebė­ji­mų dirb­ti su autiz­mo spekt­ro sutri­ki­mą turin­čiais moki­niais. Pra­di­nių kla­sių moky­to­jos pasi­da­li­jo savo patir­ti­mi ir įžval­go­mis, padis­ku­ta­vo apie gali­my­bes ugdy­ti mokyk­lo­je ypa­tin­gus moki­nius. Buvo vie­nin­gai nuspręs­ta, kad moky­to­jos nori vyk­ti pasi­sem­ti gero­sios patir­ties į kitas mokyk­las, turin­čias patir­tį dar­be su autiz­mo spekt­ro moki­niais, taip pat toliau gilins savo žinias, kom­pe­ten­ci­jas dar­bui su ypa­tin­gai­siais moki­niais.

Spe­cia­lio­ji peda­go­gė Aud­ronė 

Sąžiningas antrokas

Mūsų pro­gim­na­zi­jo­je moko­si sąži­nin­gi moki­niai. Vie­nas tokių — 2a kla­sės moki­nys Gytis Bei­no­ra­vi­čius.  Radęs Melio­ra­to­rių kvar­ta­le, par­duo­tu­vė­je  pames­tą tele­fo­ną, jo nepa­si­sa­vi­no.  Tele­fo­no adre­sų kny­ge­lė­je suži­no­jęs, kad radi­nys pri­klau­so 1b kla­sės moki­niui Atui, tos pačios die­nos popie­tę susku­bo nuneš­ti tele­fo­ną į mokyk­lą moky­to­jai.

Džiau­gia­mės ir didžiuo­ja­mės šiuo gar­bin­gu Gyčio poel­giu.

Kla­sių moky­to­jos — Dalia ir Ugnė.