Matematikos rajoninė olimpiada

Balan­džio 9 d. įvy­ko mate­ma­ti­kos rajo­ni­nė olim­pia­da Skaist­gi­rio gim­na­zi­jo­je. Džiau­gia­mės mūsų daly­viais ir pri­zi­nin­kais:

  • Tėja Zig­man­tai­te 5a; Lilia­na Kup­či­kai­te 5a; Egle Pau­li­kai­te 5a (III vie­ta);
  • Nei­lu Jasiū­nu 5b; Ores­tu Voz­bu­tu 6b (III vie­ta);
  • Jonu Savic­kiu 6b; Mil­da Valan­čiū­te 6b; Aud­rin­ga Daš­ke­vi­čiū­te 6b (III vie­ta);
  • Dovy­du Pet­ry­la 7b; Faus­ta Žeb­rauskai­te 7a (III vie­ta);
  • Pijum Juo­ču 7b; Simo­na Rim­ke­vi­čiū­te 7a (III vie­ta);
  • Emi­le Bal­čiū­nai­te 7a; Juta Ado­mai­ty­te 8a (II vie­ta);
  • Ignu Tau­tvai­šu 8a (III vie­ta).

Mate­ma­ti­kos moky­to­jos Lina Alek­na­vi­čie­nė ir Jani­na Dau­pa­rie­nė

Balandis – autizmo supratimo mėnuo

Išug­dy­tas ir visa­pu­siš­kai inte­g­ra­vę­sis vai­kas visuo­me­nei atsi­per­ka dešim­tis ir šim­tus kar­tų. Nepa­dė­ti  vai­kams tada, kai tai pada­ry­ti įma­no­ma, yra labai netei­sin­ga. Esa­ma žmo­nių, kurie mėgs­ta būti vie­nu­mo­je, jie kar­tais ypa­tin­gai domi­si vie­na kuria nors tema ar sri­ti­mi, tačiau jiems sun­kiau seka­si įsi­jaus­ti į kito žmo­gaus būse­ną ir tin­ka­mai bend­rau­ti – daž­nai jie api­bū­di­na­mi kaip asme­nys, ven­gian­tys socia­li­nio kon­tak­to, išsi­ski­rian­tis savo ypa­tin­gu elge­siu, emo­ci­jo­mis.  Jei­gu šie bruo­žai tokie ryš­kūs, kad stab­do vai­ko vys­ty­mą­si, kal­ba­me apie „autiz­mą“ – sudė­tin­gą rai­dos sutri­ki­mą. Žodis autiz­mas kilęs iš graikų kal­bos „autos“ – pats, „izmas“ – orien­ta­ci­ja. Rai­da sutrin­ka tri­jo­se veik­los sri­ty­se: socia­li­nės sąvei­kos, ver­ba­li­nės ir never­ba­li­nės komu­ni­ka­ci­jos bei elge­sio. Autiz­mo bruo­žų turin­tys žmo­nės kitaip suvo­kia aplin­ką. Šių sutri­ki­mų turin­čių vai­kų ugdy­mas kelia nema­žai iššū­kių jų tėve­liams, moky­to­jams, švie­ti­mo pagal­bos spe­cia­lis­tams.  Nuo 2007 m. Jung­ti­nių Tau­tų orga­ni­za­ci­ja pas­kel­bė balan­džio 2 die­ną Tarp­tau­ti­ne Autiz­mo supra­t­imo die­na.  Ta pro­ga pro­gim­na­zi­jo­je pra­di­nių kla­sių meto­di­nio būre­lio moky­to­joms  pro­gim­na­zi­jos spe­cia­lio­ji peda­go­gė  Aud­ro­nė skai­tė pra­ne­ši­mą „Autiz­mo spekt­ro sutri­ki­mus turin­čių moki­nių atpa­ži­ni­mas ir ugdy­mo gai­rės mokyk­lo­je“. Spe­cia­lio­ji peda­go­gė pri­mi­nė autiz­mo sam­pra­tą, akcen­ta­vo, kad svar­bu suvok­ti ir pri­im­ti, kad autiz­mo spekt­ro sutri­ki­mas – tai ne liga, tai kitoks aplin­kos suvo­ki­mas, bend­ra­vi­mas, elge­sys. Buvo kal­bė­ta apie moky­to­jų, mokyk­los bend­ruo­me­nės svar­bą gilin­ti savo kom­pe­ten­ci­jas šio­je sri­ty­je. Pir­miau­sia, buvo akcen­tuo­ta, kad rei­kia pra­dė­ti nuo šių moki­nių supra­t­imo, pri­pa­ži­ni­mo, san­ty­kių užmez­gi­mo. Pra­di­nių kla­sių moky­to­jos, pava­duo­to­ja ugdy­mui Jolan­ta bei švie­ti­mo pagal­bos spe­cia­lis­tė dis­ku­ta­vo apie ASS (autiz­mo spekt­ro sutri­ki­mų) turin­čių moki­nių komu­ni­ka­vi­mo, bend­ra­vi­mo, socia­li­nių įgū­džių ypa­tu­mus, išklau­sė reko­men­da­ci­jas dėl šių moki­nių ugdy­mo gai­rių, gali­my­bių pro­gim­na­zi­jo­je, suži­no­jo, kur gali­ma ieš­ko­ti dau­giau infor­ma­ci­jos apie šiuos moki­nius, pagal­bos būdus, spe­cia­lią­sias moky­mo­si prie­mo­nes. Buvo pasi­džiaug­ta, kad kai kurios moky­to­jos daly­vau­ja Joniš­kio r. švie­ti­mo cent­ro orga­ni­zuo­ja­muo­se semi­na­ruo­se bei sie­kia įgy­ti žinių bei prak­ti­nių gebė­ji­mų dirb­ti su autiz­mo spekt­ro sutri­ki­mą turin­čiais moki­niais. Pra­di­nių kla­sių moky­to­jos pasi­da­li­jo savo patir­ti­mi ir įžval­go­mis, padis­ku­ta­vo apie gali­my­bes ugdy­ti mokyk­lo­je ypa­tin­gus moki­nius. Buvo vie­nin­gai nuspręs­ta, kad moky­to­jos nori vyk­ti pasi­sem­ti gero­sios patir­ties į kitas mokyk­las, turin­čias patir­tį dar­be su autiz­mo spekt­ro moki­niais, taip pat toliau gilins savo žinias, kom­pe­ten­ci­jas dar­bui su ypa­tin­gai­siais moki­niais.

Spe­cia­lio­ji peda­go­gė Aud­ronė 

Sąžiningas antrokas

Mūsų pro­gim­na­zi­jo­je moko­si sąži­nin­gi moki­niai. Vie­nas tokių — 2a kla­sės moki­nys Gytis Bei­no­ra­vi­čius.  Radęs Melio­ra­to­rių kvar­ta­le, par­duo­tu­vė­je  pames­tą tele­fo­ną, jo nepa­si­sa­vi­no.  Tele­fo­no adre­sų kny­ge­lė­je suži­no­jęs, kad radi­nys pri­klau­so 1b kla­sės moki­niui Atui, tos pačios die­nos popie­tę susku­bo nuneš­ti tele­fo­ną į mokyk­lą moky­to­jai.

Džiau­gia­mės ir didžiuo­ja­mės šiuo gar­bin­gu Gyčio poel­giu.

Kla­sių moky­to­jos — Dalia ir Ugnė.

Pamoka mokyklos parke

Į mokyk­los par­ką su padi­di­ni­mo stik­lu ste­bė­ti ir tyri­nė­ti bun­dan­čios gam­tos — toks buvo pir­mo­kų pasau­lio paži­ni­mo pamo­kos tiks­las. Ką mažie­ji tyri­nė­jo — pir­mą­jį lau­ki­nės naš­lai­tės žie­de­lį, medžio žie­vę, ropo­jan­čią boru­žę ir bla­kę karei­vė­lį, pušies kan­ko­rė­žį.  Apžiū­rė­jo išb­rin­ku­sius vyš­nių ir tre­š­nių pum­pu­rė­lius. Įdo­mu buvo pama­ty­ti, kaip iš ąžuo­lo gilės kala­si nau­ja gyvy­bė. Pir­mą kar­tą para­ga­vo pušų pum­pu­rų (tai vais­tai nuo kosu­lio) ir nuste­bo, kad jie ska­nūs. Mokyk­los ber­žy­nė­ly­je pama­tė, kaip lei­džia­ma į indus ber­žų sula ir jos atsi­gė­rė. Mažie­ji tyri­nė­to­jai galė­jo paly­gin­ti sal­du­mu besi­ski­rian­tį kelių ber­že­lių sulos sko­nį.

Per pamo­ką tiek nau­jo paty­rus supran­ti, kokia lai­mė, kad gali moky­tis mokyk­lo­je, kuri turi tokį par­ką. Ir labai nori­si padė­ko­ti mokyk­los ūkio dalies dar­buo­to­jams, kurie rūpi­na­si par­ko ir aplin­kos šva­ra, gro­žiu. Ypa­tin­gai, A. Dumb­rai už gali­my­bę para­gau­ti ber­žų sulos.

1b kl. moky­to­ja Ugnė

Ir vėl sėkmė rajoniniame konkurse „Knygų pelėda“!

Jau tra­di­ci­niu tapu­sia­me kas­met ren­gia­ma­me Joniš­kio rajo­ne kon­kur­se „Kny­gų pelė­da“ daly­va­vo mūsų pro­gim­na­zi­jos mok­s­lei­viai.  Koman­da, nuga­lė­ju­si mokyk­lo­je, vyks­ta rung­tis su kitų mokyk­lų koman­do­mis. Šie­met kon­kur­sas pra­ėju­sią savai­tę vyko Gas­čiū­nų pag­rin­di­nė­je mokyk­lo­je. Be gas­čiū­nie­čių, daly­va­vo ir „Sau­lės“ mokyk­los koman­da. Gai­la, kad nega­lė­jo atvyk­ti mok­s­lei­viai iš Žaga­rės bei Gatau­čių mokyk­lų, jie kas­met daly­vau­ja kon­kur­se.  Per pusan­t­ros valan­dos mok­s­lei­viai atli­ko įvai­rias neleng­vas užduo­tis, sten­gė­si pri­si­min­ti skai­ty­tas kny­gas ar per lite­ra­tū­ros pamo­kas nag­ri­nė­tus kūri­nius. Jau ren­gi­nio pra­džio­je visus įkvė­pė kon­kur­so šei­mi­nin­kų gas­čiū­nie­čių mok­s­lei­vių suvai­din­ta ištrauka iš „Mažo­jo prin­co“ ir direk­to­rės A. Žilin­skie­nės bei ren­gi­nio orga­ni­za­to­rės moky­to­jos G. Gus­tie­nės žodžiai. Tada mok­s­lei­viai kibo į dar­bą. Buvo įdo­mu, nors neleng­va. Pavyz­džiui, per kelias minu­tes rei­kė­jo atpa­žin­ti  iš Joniš­kio kilu­sius rašy­to­jus, para­šy­ti apie juos nors vie­ną fak­tą ir nuo­trau­kė­les sukli­juo­ti žemė­la­py­je tose vie­to­se, kurios susi­ju­sios su jų gyve­ni­mu. Kita užduo­tis – tei­sin­gai sukli­juo­ti sukar­py­tus lape­lius, kuriuo­se buvo rašy­to­jų nuo­trau­kė­lės, rašy­to­jų pavar­dės ir var­dai bei kūri­nių pava­di­ni­mai. Nors vie­na klai­da eilu­tė­je – ir taš­kas neski­ria­mas.

Ver­ti­ni­mo komi­si­jai suskai­čia­vus taš­kus paaiš­kė­jo, kad 5–6 kla­sių gru­pė­je vėl, kaip ir pra­ėju­siais metais, I vie­tą lai­mė­jo mūsų pro­gim­na­zi­jos šeš­to­kai. (Tik, žino­ma, šeš­to­kai jau kiti, pra­ėju­sių metų lai­mė­to­jai jau šie­met sep­tin­to­kai). Tai 6b kla­sės moki­niai Aud­rin­ga Daš­ke­vi­čiū­tė, Aus­tė­ja Kar­bau­s­ky­tė, Jonas Savic­kis ir Jus­ti­nas Mui­žys. ŠAUNUOLIAI! Juos kon­kur­sui ruo­šu­si moky­to­ja Rima Domi­nai­tė buvo ir ver­ti­ni­mo komi­si­jos narė. Ji pabrė­žė, jog  kova buvo apy­ly­gė, tik dviem ar keliais taš­kais koman­dos atsi­li­ko vie­na nuo kitos. 7–8 kla­sių gru­pė­je mūsų 8a kla­sės koman­da (Juta, Agnė, Nedas ir Liu­das) užėmė III vie­tą. Svei­ki­na­me visus mok­s­lei­vius, daly­va­vu­sius kon­kur­se,  bei juos ruo­šu­sias moky­to­jas R. Domi­nai­tę ir A. Jonai­tie­nę.  Moki­niams lin­ki­me toliau skai­ty­ti kny­gas, domė­tis jų auto­riais, steng­tis supras­ti svar­biau­sias kny­gos min­tis,  gro­žė­tis meni­ne kal­ba. „Gera kny­ga – vie­na didžiau­sių gyve­ni­mo bran­ge­ny­bių“ (S. Smail­sas).

TĖVŲ DIENA PROGIMNAZIJOJE

2018 metų balan­džio 11 die­na  – Tėvų die­na Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je vyks tokia tvar­ka:

16.00 val.17.30 val. – tėvų indi­vi­dua­lūs pokal­biai su moky­to­jais vai­kų ugdymo(si) klau­si­mais.
17.30 val. – susi­­ri­n­ki­mai-poka­l­biai kla­sė­se, su kla­sės auk­lė­to­ja.

Ger­bia­mi tėve­liai, malo­niai lau­kia­me jūsų apsi­lan­ky­mo pro­gim­na­zi­jo­je