Pradinukai rajoniniame dailaus rašto konkurse

Kovo 14 die­ną, Kriu­kų pag­rin­di­nė­je mokyk­lo­je, vyko rajo­ni­nis 1–4 kla­sių moki­nių dai­laus raš­to kon­kur­sas „Žodžiai gim­ti­nei“. Kon­kur­se daly­va­vo 40 dai­liau­siai rašan­čių rajo­no mokyk­lų pra­di­nu­kų.
M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­ją atsto­va­vo: Vai­da Usci­la — 1a, Dovy­das Demi­do­vas 1b, Karo­li­na Vili­mai­tė 2a, Lie­pa Tau­tvai­šai­tė 2b, Lėja Žem­liauskai­tė 3a, Jokū­bas Šili­nas 3b, Augus­tas Šiur­na 4a, Karo­li­na Kont­ri­ma­vi­čiū­tė 4b kla­sė.

Rajo­ni­nio pra­di­nių kla­sių dai­laus raš­to kon­kur­so nuga­lė­to­ja, pir­mų kla­sių tar­pe, tapo 1a kla­sės moki­nė — Vai­da Usci­la, moky­to­ja D. Klau­sie­nė.
Svei­ki­na­me kon­kur­so nuga­lė­to­ją!

Konkursas „Olympis“

Kon­kur­so „Olym­pis“ pag­rin­di­nis tiks­las – sudo­min­ti moki­nius moko­muo­ju daly­ku ir ska­tin­ti moki­nių moky­mo­si moty­va­ci­ją. Tai nėra olim­pia­da, kon­kur­se yra įvai­raus sudė­tin­gu­mo užduo­čių, todėl daly­vau­ti jame gali visi moki­niai.

Šian­dien pro­gim­na­zi­jo­je apdo­va­no­ti tarp­tau­ti­nio edu­ka­ci­nio kon­kur­so „ Olym­pis“ rudens sesi­jos fina­lis­tai:

Tai dide­lis būrys akty­vių 1a; 2a; 2b; 3a; 3b; 4a; 5a; 6b; 7b; 8b kla­sių moki­nių.

Sėk­mės pava­sa­ri­nė­je „Olym­pio“ sesi­jo­je lin­ki pro­jek­to koor­di­na­to­rė pro­gim­na­zi­jo­je
Lina Alek­na­vi­čie­nė