Vaikų ir jaunučių trikovė

Šiau­liuo­se vyko vai­kų ir jau­nu­čių tri­ko­vių tau­rės var­žy­bų rezul­ta­tai:

  • Vai­kų ber­niu­kų meti­mo tri­ko­vė (30 m — 3 kg rutu­lys — 4 kg rutu­lys) pir­mą vie­tą iško­vo­jo Ores­tas Voz­bu­tas (1367 taš­kai).
  • Vai­kų šuo­lio tri­ko­vė (60 m — tolis — aukš­tis) nuga­lė­jo Arman­das Tama­šaus­kas (941 taš­kai).
  • Jau­nu­čių mer­gai­čių meti­mo tri­ko­vė­je čem­pio­ne tapo Vil­tė Stan­ke­vi­čiu­tė (1762 taš­kai).
  • Jau­nu­čių ber­niu­kų bėgi­mo dvi­ko­vė (60 m — 1000 m) ant­rą vie­tą lai­mė­jo Rokas Žukaus­kas (770 taš­kai).
  • Jau­nu­čių šuo­lio tri­ko­vė ant­rą vie­tą lai­mė­jo Armi­nas Tama­šaus­kas (1364 taš­kai), tre­čią — Arnas Pau­la­vi­čius (1181 taš­kai).

Var­žy­bų nuga­lė­to­jai ir pri­zi­nin­kai buvo apdo­va­no­ti tau­rė­mis.

Armandas čempionas

Vil­niu­je rung­ty­nia­vo Lie­tu­vos vai­kų užda­rų patal­pų leng­vo­sios atle­ti­kos čem­pio­na­to daly­viai. Šuo­lio į aukš­tį rung­ty­je Arman­das Tama­šaus­kas per­šo­ko 1,50 m ir tapo res­pub­li­kos čem­pio­nu. Arman­das apdo­va­no­tas auk­so meda­liu, dip­lo­mu ir leng­vo­sios atle­ti­kos metų kalen­do­riu­mi. Tau­tvy­das Kuly­čius nušo­ko į tolį 4,51 m ir lai­mė­jo tre­čią vie­tą — bron­zos meda­lį.