Lietuva mūsų širdyse

Artė­jant  kovo 11- Lie­tu­vos Nepri­klau­so­my­bės atkū­ri­mo die­nai  1a ir 3b kla­sių moki­niai (moky­to­jos D. Klau­sie­nė ir L. Pili­pa­vi­čie­nė) lan­kė­si Joniš­kio isto­ri­jos ir kul­tū­ros muzie­ju­je, kur vyko edu­ka­ci­nis užsi­ėmi­mas Lie­tu­vos vals­ty­bin­gu­mo įvy­kiams atmin­ti.

Moki­niai pri­si­mi­nė visus reikš­min­giau­sius Lie­tu­vos įvy­kius. Pakar­to­ję Lie­tu­vos vals­ty­bės sim­bo­lius, pra­di­nu­kai spal­vi­no her­bą-Vytį. Kir­po ir kli­ja­vo tri­spal­ves šir­de­les, kurias pri­si­se­gė prie savo uni­for­mų, kaip mei­lės sim­bo­lį savo gim­ta­jai šaliai Lie­tu­vai.

Dėko­ja­me Joniš­kio isto­ri­jos ir kul­tū­ros muzie­jaus dar­buo­to­joms už įdo­miai pra­ves­tą edu­ka­ci­nę pamo­ką.

Mūsų moksleivius lydėjo sėkmė etnografinio daikto aprašymo konkurse

Jau ant­ri metai iš eilės mūsų pro­gim­na­zi­jos mok­s­lei­viai daly­vau­ja Kau­no tau­ti­nės kul­tū­ros cent­ro orga­ni­zuo­ja­ma­me res­pub­li­ki­nia­me kon­kur­se „Jei pra­kal­bė­tų – daug pasa­ky­tų“. Šio kon­kur­so daly­viai turi ne tik apra­šy­ti etno­gra­fi­nį, iš žilos seno­vės atke­lia­vu­sį daik­tą, jį nufo­to­gra­fuo­ti, sura­šy­ti daik­to met­ri­ką, bet ir dar kuo išra­din­giau tą daik­tą pri­sta­ty­ti kon­kur­so komi­si­jai bei žiū­ro­vams.

Ir šiais metais nema­žai padir­bė­jo­me: pasi­rin­kę etno­gra­fi­nį daik­tą – medi­nį grėb­lį – kūrė­me sce­na­ri­jų, steng­da­mie­si kuo išra­din­giau atskleis­ti šio papras­to, seno­vė­je tokio nepa­mai­no­mo šie­na­p­jū­tės įran­kio panau­do­ji­mą.

Prie sce­na­ri­jaus ir jo įgy­ven­di­ni­mo plu­šėjo 7–8 kla­sių mok­s­lei­vių gru­pė. Ir ne vel­tui. Moki­nių triū­sas šia­me kon­kur­se įver­tin­tas tre­čią­ja vie­ta. Džiau­gia­mės ir nuo­šir­džiai svei­ki­na­me išra­din­gų ir darbš­čių mok­s­lei­vių gru­pe­lę: aštun­to­kes Jutą Ado­mai­ty­tę, Agnę Pra­niu­ly­tę bei Agnę Kulin­skai­tę ir sep­tin­to­kus Smil­tę Dorai­tę, Vil­tę Dagy­tę, Luką Bui­vy­dą, Kami­lę Kup­ry­tę bei Emi­li­ją Lau­ri­na­vi­čiū­tę.

Moky­to­ja Ali­na Jonai­tie­nė

VISI PAKVIESTI! BUS IR PAGERBTŲ!”

2019 – 03 – 02 Šiau­lių uni­ver­si­te­te vyko Šiau­lių kraš­to jau­nų­jų mate­ma­ti­kų (7 – 9 kla­sių) kon­kur­sas

Kon­kur­są orga­ni­za­vo Šiau­lių rajo­no švie­ti­mo pagal­bos tar­ny­ba ir dr. Bro­nis­lo­vo Bur­gio lab­da­ros ir para­mos fon­das. Įdo­mu tai, kad kon­kur­so metu buvo pateik­ti du testai – bend­ro­jo išpru­si­mo ir mate­ma­ti­kos. Rezul­ta­te išpru­si­mo testo įver­tis suda­rė ne dau­giau 20 pro­cen­tų. Mate­ma­ti­kos testą suda­rė 22 užda­vi­niai. Šia­me kon­kur­se daly­va­vo du M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos aštun­to­kai: Ignas Tau­tvai­šas ir Juta Ado­mai­ty­tė. Ir vėl suži­bė­jo mūsų Juta. Iš 76 mok­s­lei­vių (7 – 9kl) Juta užėmė 5 vie­tą ir gavo soli­džią pini­gi­nę pre­mi­ją.

Aš gimiau Lietuvoj“

Kovo 7 d. pro­gim­na­zi­jo­je vyko „Aš gimiau Lie­tu­voj“ – kul­tū­ri­nė pažin­ti­nė die­na 5–8 kla­sių moki­niams, skir­ta pami­nė­ti Lie­tu­vos nepri­klau­so­my­bės atsta­ty­mo 28-ąsias meti­nes. Moki­niams vyko įvai­rios veik­los: kiek­vie­na kla­sė sura­du­si infor­ma­ci­ją apie Lie­tu­vos etno­kul­tū­ri­nius regio­nus, pri­sta­tė kitiems, daly­va­vo prot­mū­šy­je, atli­ko įvai­rias esta­fe­tes. Po veik­lų įvy­ko api­bend­ri­ni­mas, padė­ko­ji­mas už akty­vų moki­nių įsi­trau­ki­mą, dau­giau­siai žino­ju­sios koman­dos apie Lie­tu­vą ir išsa­miau­siai pri­sta­čiu­sios etni­nį regio­ną apdo­va­no­ji­mas. Moki­niai pagi­li­no žinias apie savo gim­tą­jį kraš­tą, pato­bu­li­no vie­šo­jo kal­bė­ji­mo įgū­džius.