PRADINUKAI ŠVENTĖ UŽGAVĖNES

Ten buvo ne tur­gus ir ne kinas.
Tai tra­di­ci­ja sena.
Užga­vė­nė­mis vadi­nos
Šita šven­tiš­ka die­na…

Žie­mos pabai­gos šven­tė ir apei­gos susi­for­ma­vo jau pir­mykš­tės žem­dir­bys­tės lai­kais. Džiu­gu, kad šven­čia­ma iki šių die­nų.

Pra­di­nu­kai gėrė­jo­si savo pasi­ga­min­to­mis kau­kė­mis, gąs­di­no vie­ni kitus.  Šoko, try­pė, dai­na­vo, žai­dė, važi­nė­jo­si, lan­kė vie­ni kitus, vai­ši­no­si. Daug daug val­gė. Juk nuo fan­ta­s­tiš­kai ser­vi­ruo­tų sta­lų bly­nai dar ska­nes­ni… Palai­kė Kana­pi­nį kovo­je su Laši­ni­niu. Daug džiaugs­mo sutei­kė ir Morės degi­ni­mas. Susi­kau­pęs blo­gis ir nelai­mės išėjo.… O kar­tu išva­rė ir žie­mą! Tad su pava­sa­riu visus!

II vieta respublikinėse varžytuvėse

Tau­to­sa­kos malū­nas – 2019“

MATAUŠIUKAMS vėl sekė­si res­pub­li­ki­nia­me kon­kur­se, kuris šie­met buvo skir­tas Vie­to­var­džių metams. 1 minu­tės truk­mės pri­si­sta­ty­mas ir 5 min.meninė prog­ra­ma buvo tik dalis kon­kur­so – namų dar­bai. Mūsų 6a kl.mokinių koman­da pui­kiai pasi­ro­dė, prog­ra­ma pra­links­mi­no visus daly­vius ir ver­ti­ni­mo komi­si­ją. 5–8 kla­sių gru­pė­je daly­va­vo pen­kios koman­dos. Be mūsų, joniš­kie­čių, atvy­ko koman­dos iš Kaz­lų Rūdos, Gar­lia­vos (Kau­no raj.), Sala­ko (Zara­sų raj.) ir Kai­šia­do­rių. Moki­niams rei­kė­jo atlik­ti įvai­rias užduo­tis. Teko ir mįs­les įmin­ti, ir patar­les užbaig­ti, ir vie­to­var­džių kuo dau­giau sukur­ti pagal duo­tą žodį. Būtent šio­je „rung­ty­je“ MATAUŠIUKAI buvo nepra­len­kia­mi! Įdo­mi ir kūry­bi­nė užduo­tis: para­šy­ti ir api­pa­vi­da­lin­ti kvie­ti­mą į eks­pe­di­ci­ją palei Nemu­ną, aplan­kant tam tik­ras vie­tas (jas rei­kė­jo susi­ra­sti žemė­la­py­je). Paga­liau var­žy­tu­vės bai­gė­si ir ver­ti­ni­mo komi­si­ja pas­kel­bė rezul­ta­tus:  MATAUŠIUKAI užėmė II vie­tą. Pir­mą­ją vie­tą lai­mė­jo mok­s­lei­vių koman­da „Jie­sia“ iš Kau­no raj. Jonu­čių pro­gim­na­zi­jos, tre­čią – koman­da „Žil­vi­ta“ iš Kai­šia­do­rių kul­tū­ros cent­ro.

Džiau­giuo­si ir dėko­ju visai koman­dai ir kiek­vie­nam mok­s­lei­viui atski­rai – Bri­gi­tai Stan­kai­ty­tei, Pao­lai Valy­tei, Kari­nai Bui­vy­dai­tei, Danie­liui Ste­po­nai­čiui ir Juliui Vai­ne­i­kiui.  Jūs šau­nuo­liai!

Dėko­ju moky­to­jai Sand­rai už tau­ti­nius rūbus, su kuriais visa­da gra­žiai atro­do­me ir būna­me už tai pagir­ti.

Lie­tu­vių kal­bos moky­to­ja Rima Domi­nai­tė