Smagi pavasario popietė

 Nuo­tai­kin­gai ir neįp­ras­tai  1b kla­sės moki­niai ir jų mamos pasi­ti­ko šį pava­sa­rį. Kovo 1‑osios die­nos popie­tę mokyk­los aktų salė­je visi  susi­rin­ko į svei­ka­ti­ni­mo ren­gi­nį.  Klu­bo „Čia ir dabar“ tre­ne­rė Rasa Kazi­mie­rai­tie­nė  mokė, kaip kont­ro­liuo­ti savo tai­syk­lin­gą lai­ky­se­ną, kaip papras­to­mis prie­mo­nė­mis atlik­ti masa­žą. Mamos su vai­kais ne tik spor­ta­vo, bet ir su didžiau­siu džiaugs­mu įsi­jun­gė į spor­ti­nio šokio sūku­rį. Visus vie­ni­jo bend­ru­mo jaus­mas. Vai­kai galė­jo ste­bė­ti šalia spor­tuo­jan­čią mamą. Mamos džiau­gė­si vai­kų akty­vu­mu, gebė­ji­mu  atkar­to­ti  sudė­tin­gus šokio jude­sius. Tą popie­tę geros nuo­tai­kos, pui­kių įspū­džių netrū­ko visiems daly­viams.

 1b kla­sės moky­to­ja  Ugnė

 

Dailaus rašto pamoka

Dai­laus raš­to pamo­ka, skir­ta Mato Slan­čiaus­ko 169-osioms gimi­mo  meti­nėms pami­nė­ti.

Kovo 1‑ąją die­ną pro­gim­na­zi­jo­je vyko ren­gi­nys „Dai­laus raš­to pamo­ka, skir­ta Mato Slan­čiaus­ko  169-osioms gimi­mo meti­nėms pami­nė­ti“.

Į pra­di­nu­kų ren­gi­nį, kurį orga­ni­za­vo moky­to­jos Dalia Mar­cin­ke­vi­čie­nė ir Ugnė Vai­ne­i­kie­nė, susi­rin­ko po ketu­ris dai­liau­siai rašan­čius kiek­vie­nos kla­sės moki­nu­kus. Ren­gi­ny­je jie susi­pa­ži­no su didžiau­sio žmo­ni­jos pasie­ki­mo, raš­to, atsi­ra­di­mo isto­ri­ja, apžiū­rė­jo seno­vi­nių mokyk­li­nių daik­tų paro­dė­lę, pade­monst­ra­vo, kaip dai­liai geba nura­šy­ti pateik­tą teks­tą. Norin­tys galė­jo pamė­gin­ti rašy­ti seno­vi­ne plunks­na.

 Visus, pui­kiai nusi­tei­ku­sius moki­nu­kus, padė­kos raš­tais ir kny­gų skir­tu­kais apdo­va­no­jo pava­duo­to­ja Vio­le­ta Zig­man­tie­nė.