Meškuičių gimnazijoje mokiniai tobulino savo viešojo kalbėjimo įgūdžius

Jau penk­ti metai iš eilės Meš­kui­čių gim­na­zi­jo­je orga­ni­zuo­ja­ma kon­fe­ren­ci­ja tema „Vie­šo­jo kal­bė­ji­mo įgū­džių tobu­li­ni­mas: kelio­nių įspū­džiai“, į kurią suva­žiuo­ja mok­s­lei­viai iš visos Lie­tu­vos pasi­da­lin­ti savo kelio­nių įspū­džiais. Ir tai daro ne tik gim­tą­ja, bet ir ang­lų bei rusų kal­bo­mis.

Šio­je kon­fe­ren­ci­jo­je daly­va­vo ir mūsų mokyk­los 5 – 8 kla­sių mok­s­lei­vės. Jos ren­gė pra­ne­ši­mus lie­tu­vių ir ang­lų kal­bo­mis. Lie­tu­viš­kai Juta Ado­mai­ty­tė, Ema Naza­rai­tė, Kami­lė Kup­ry­tė, Luka Damb­rauskai­tė, Pija Ple­ka­vi­čiū­tė pasa­ko­jo apie gim­to­jo Joniš­kio lan­ky­ti­nas vie­tas, seną­ją Žaga­rę bei Klai­pė­dą. Mar­ga­me pra­ne­šė­jų būry mer­gai­tėms teko net­gi savo­tiš­kas iššū­kis kal­bė­ti apie kelio­nių marš­ru­tus po Lie­tu­vą, kai tuo tar­pu dau­ge­lis kal­bė­to­jų rin­ko­si toli­mas ir egzo­tiš­kas kelio­nes. Bet, ko gero, savą­jį kraš­tą pažin­ti ir pamil­ti yra kur kas svar­biau nei sve­ti­mus. Ir kas mes būtu­me be savos kal­bos, papro­čių ir gim­to­sios žemės? Ang­liš­kai penk­to­kės Eglė Pau­li­kai­tė, Lilia­na Kup­či­kai­tė ir Atėnė Jene­liū­nai­tė pasi­da­li­jo įspū­džiais, patir­tais Sare­mo salo­se, Airi­jo­je ir Ang­li­jo­je.

Nuo­šir­dus Meš­kui­čių gim­na­zi­jos mok­s­lei­vių kon­cer­tė­lis kon­fe­ren­ci­jos pra­džio­je ir kuk­lios vai­šės ren­gi­nio pabai­go­je visus nutei­kė nuo­šir­džiam bend­ra­vi­mui. Tiki­mės, kad ir kitais metais čia sugrį­ši­me.

Moky­to­jos Ali­na Jonai­tie­nė, Jolan­ta Šiur­nie­nė