Emocinis intelektas — kelias į sėkmę

Štai kokia mano paslap­tis. Ji labai papras­ta: maty­ti gali­ma tik šir­di­mi.
Tai, kas svar­biau­sia, nema­to­ma aki­mis.“  (Antoi­ne de Saint Exu­pe­ry „Maža­sis prin­cas“)

Žinios, išsi­la­vi­ni­mas, patir­tis, inte­lek­tas — jie svar­būs, bet nė vie­nas iš jų nenu­sa­ko, kodėl vie­nam žmo­gui gyve­ni­me seka­si, o kitam — ne. Egzis­tuo­ja dar kaž­kas, ko visuo­me­nė nega­li paaiš­kin­ti. Atsa­ky­mas beveik visa­da susi­jęs su tuo, ką vadi­na­me emo­ci­niu inte­lek­tu. Šian­dien emo­ci­nio inte­lek­to sąvo­ka jau nebė­ra nau­jie­na ir džiu­gu, kad žinios, patir­tys apie emo­ci­nio inte­lek­to lavi­ni­mą mūsų pro­gim­na­zi­jo­je jau įgau­na pagrei­tį! Dau­gu­ma žmo­nių pri­pa­žįs­ta, kad emo­ci­nis inte­lek­tas – tai tar­si sėk­mės rak­tas, kuris didi­na žmo­gaus lai­mės pojū­tį. Tai mūsų emo­ci­nis ir dva­si­nis atspa­ru­mas, kuris lei­džia patir­ti džiaugs­mą ir ištver­ti skaus­mą, nusi­vy­li­mą, liū­de­sį ir pri­im­ti­nu būdu jį išreikš­ti. Dau­ge­lį emo­ci­jų geba­me išreikš­ti dar kūdi­kys­tė­je šyp­se­na, krykš­ta­vi­mu, ver­ki­mu ir t.t. Bet kada išmoks­ta­me jas val­dy­ti? Ir ar išvis išmoks­ta­me? Kaip to moko­mės ir kas moko?

Džiau­gia­mės, kad šią savai­tę pusė mūsų pro­gim­na­zi­jos pra­di­nių kla­sių moki­nių daly­va­vo drau­giš­ko­je socia­li­nio ir emo­ci­nio ugdy­mo olim­pia­do­je „Dramb­lys“. Olim­pia­da vyko 5 die­nas. Kiek­vie­ną die­ną vyko prak­ti­niai užsi­ėmi­mai, kuriuos vedė pra­di­nių kla­sių moky­to­jos: Ire­na, Dalia, Jani­na, Jolan­ta, o Joms tal­ki­no mokyk­los spe­cia­lio­ji peda­go­gė, psi­cho­lo­gė, socia­li­nė peda­go­gė. Olim­pia­do­je sėk­min­gai ir pra­smin­gai moki­niai lei­do lai­ką, stip­rin­da­mi savo emo­ci­nes — socia­li­nes kom­pe­ten­ci­jas. Mokė­si pažin­ti save ir kitus, lavi­no tar­pu­sa­vio san­ty­kių val­dy­mą tam, kad galė­tų kiek­vie­nas įgy­ven­din­ti savo tiks­lus, plės­tų savo gali­my­bių ribas. Moki­niai žai­dė įvai­rius žai­di­mus, siek­da­mi atpa­žin­ti ir įvar­din­ti savo emo­ci­jas, jaus­mus. Vai­kai, pade­da­mi kla­sės drau­gų, tėve­lių, atpa­ži­no savo ir kitų bend­ra­kla­sių geras savy­bes, mokė­si drau­giš­kai spręs­ti konf­lik­tus, val­dy­ti pyk­tį, ieš­ko­jo įvai­rių nusi­ra­mi­ni­mo būdų, sie­kė supras­ti šalia esan­tį ir jam padė­ti. Buvo sma­gu suži­no­ti, kad mes visi turi­me gerų savy­bių, kurias rei­kia ir toliau stip­rin­ti. Džiau­gia­mės visi galė­da­mi maty­ti, kad moka­me ir gali­me save mylė­ti, šalia esan­tį supras­ti ir kar­tu kal­bė­tis bei susi­kal­bė­ti! Ši olim­pia­da mums tai įro­dė! Dėko­ja­me olim­pia­dos orga­ni­za­to­riams „Edukatoriai.Lt“, mokyk­los admi­nist­ra­ci­jai.

Nekant­riai lauk­si­me kitų metų, kada galė­si­me vėl daly­vau­ti olim­pia­do­je „Dramb­lys“, o moky­to­jos orga­ni­zuos kitas emo­ci­nio socia­li­nio ugdy­mo veik­las, nes vai­kams patin­ka augin­ti save geru­mui bei tuo džiaug­tis!

Į pagalbą ketvirtokams

Gru­pe­lė 8a kla­sės mer­gi­nų, vado­vau­ja­mos moky­to­jos J. Dau­pa­rie­nės, paren­gė ir pra­ve­dė po mate­ma­ti­kos pamo­ką abie­jų kla­sių ket­vir­to­kams. Pamo­kos metu ket­vir­to­kai, suskirs­ty­ti gru­pė­mis, atli­ko įdo­mias mate­ma­ti­kos užduo­tis, spren­dė gal­vo­sū­kius.  Lai­kas pra­bė­go grei­tai, buvo sma­gu pama­ty­ti, kad mate­ma­ti­ka gali būti ne tik sau­sas moks­las, bet ir nau­din­gas bei malo­nus užsi­ėmi­mas. Ypa­tin­gai sma­gu, kai užduo­tis ren­gia ir mažie­siems pade­da pro­gim­na­zi­jos vyriau­sie­ji moki­niai.

Progimnazijoje viešėjo būsimieji pirmokai

Šią savai­tę etno­kul­tū­rą puo­se­lė­jan­čio­je ir visa­da susi­ta­ri­mais ugdy­mą vyk­dan­čio­je M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je vie­šė­jo būsi­mie­ji pir­mo­kai su savo tėve­liais. Šok­da­mi sve­čius pasi­ti­ko šokių stu­di­jos „Kibirkš­tė­lė“ nariai. Lai­ki­nai einan­ti direk­to­riaus parei­gas V. Zig­man­tie­nė pri­sta­tė kitų metų nau­jo­ves: Robo­ti­kos užsi­ėmi­mus, infor­ma­vo, kad bus tęsia­mos ang­lų k. pamo­kė­lės, tei­kia­mos kon­sul­ta­ci­jos. Direk­to­rės pava­duo­to­ja ugdy­mui J. Šiur­nie­nė pasi­džiau­gė veik­lo­mis po pamo­kų, įvai­riais būre­liais.

Būsi­mie­ji pir­mo­kai turė­jo kele­tą pamo­kė­lių, kurių metu susi­pa­ži­no su vie­na iš būsi­mų pir­mo­kų moky­to­jų J. Matu­lie­ne, ang­lų k. moky­to­ja L. Kurau­skie­ne, tech­no­lo­gi­jų moky­to­ja G. Sta­gie­ne, ir fizi­kos, Robo­ti­kos moky­to­ja A. Radžvi­lie­ne.

Sve­čiai išsi­skirs­tė nekant­riai lauk­da­mi sekan­čių susi­ti­ki­mų pro­gim­na­zi­jo­je rude­nį.

Gerbiami būsimi, esami ir buvę Mato Slančiausko progimnazijos bendruomenės nariai, rėmėjai, vaikų ugdymo(si) gerove suinteresuoti asmenys,

Dėko­ja­me už tai, kad anks­tes­niai­siais metais rėmė­te mokyk­lą, jai skir­da­mi 2 % gyven­to­jų paja­mų mokes­čio.

Jūsų remia­ma pro­gim­na­zi­ja  kas­dien sten­gia­si tap­ti labiau ati­tin­kan­ti tiek visuo­me­nės, tiek mok­s­lei­vių ir jų tėvų lūkes­čius.

Ir šiais 2018–2019 moks­lo metais krei­pia­mės į Jus tikė­da­mie­si para­mos, nerei­ka­lau­jan­čios iš Jūsų papil­do­mų mate­ria­li­nių išlai­dų.

Remian­tis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Lab­da­ros ir para­mos įsta­ty­mu, kiek­vie­nas Lie­tu­vos pilie­tis gali teik­ti para­mą pasi­rink­tai orga­ni­za­ci­jai, jai skir­da­mas iki 2 % vals­ty­bei sumo­kė­to gyven­to­jų paja­mų mokes­čio.

Malo­niai kvie­čia­me iki gegu­žės 2 die­nos savo para­mą skir­ti Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jai. Labai ačiū jums.

Pil­dy­ti gali­ma elekt­ro­ni­niu būdu arba pil­dant raš­tu tam tik­rą for­mą.

Vio­le­ta Zig­man­tie­nė, Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos direk­to­rės pava­duo­to­ja ugdy­mui, lai­ki­nai einan­ti direk­to­rės parei­gas.

Dalia Mar­cin­ke­vi­čie­nė, pro­gim­na­zi­jos tary­bos pir­mi­nin­kė

Knygų pelėdos“ konkursas

Pra­ėju­sią savai­tę pro­gim­na­zi­jo­je vėl vyko tra­di­ci­nis kny­gų mylė­to­jų  kon­kur­sas „Kny­gų pelė­da“. Šįkart var­žė­si 5–6 kla­sių koman­dos. Moki­niams teko įveik­ti 10 užduo­čių. Rei­kė­jo iš nuo­trau­kų atpa­žin­ti rašy­to­jus, sudė­ti „pabi­ru­sias“ eilu­tes į eilė­raš­tį, užbaig­ti patar­les, para­šy­ti ištrau­kų auto­rius ir kūri­nių pava­di­ni­mus, pri­si­min­ti kny­ge­les, tapu­sias METŲ KNYGOMIS, ir kitas užduo­tis atlik­ti. Pas­ku­ti­nė – dešim­to­ji – užduo­tis kūry­bi­nė: moki­niai kūrė pada­vi­mą apie Aud­ru­vės upę, sten­gė­si teks­te pavar­to­ti epi­te­tus ir paly­gi­ni­mą. Šeš­to­kams geriau sekė­si nei penk­to­kams, o tre­čią vie­tą užėmu­si koman­da vos vie­nu taš­ku aplen­kė ket­vir­to­je liku­sią. Tai­gi visi šau­niai dir­bo ir yra ver­ti pagy­ri­mo. Kon­kur­so orga­ni­za­to­rė moky­to­ja Rima Domi­nai­tė  tris koman­das apdo­va­no­jo Padė­kos raš­tais ir mūsų kraš­tie­čio vai­kų rašy­to­jo Dariaus Rekio, rude­nį aplan­kiu­sio mūsų pro­gim­na­zi­ją, kny­go­mis.

Kon­kur­so rezul­ta­tai:
I vie­ta – 6b kla­sės koman­da,
II vie­ta6a kla­sės koman­da,
III vie­ta – 5b kla­sės koman­da.

6b  kla­sės moki­niai vyks į rajo­ni­nį kon­kur­są, kuris šie­met ren­gia­mas Gas­čiū­nų pag­rin­di­nė­je mokyk­lo­je. Mūsų mokyk­lai atsto­vaus ir 8a kla­sės koman­da, nuga­lė­ju­si 7–8 kla­sių gru­pė­je. Lin­ki­me jiems sėk­mės.