Emocinis intelektas — kelias į sėkmę

Štai kokia mano paslap­tis. Ji labai papras­ta: maty­ti gali­ma tik šir­di­mi.
Tai, kas svar­biau­sia, nema­to­ma aki­mis.“  (Antoi­ne de Saint Exu­pe­ry „Maža­sis prin­cas“)

Žinios, išsi­la­vi­ni­mas, patir­tis, inte­lek­tas — jie svar­būs, bet nė vie­nas iš jų nenu­sa­ko, kodėl vie­nam žmo­gui gyve­ni­me seka­si, o kitam — ne. Egzis­tuo­ja dar kaž­kas, ko visuo­me­nė nega­li paaiš­kin­ti. Atsa­ky­mas beveik visa­da susi­jęs su tuo, ką vadi­na­me emo­ci­niu inte­lek­tu. Šian­dien emo­ci­nio inte­lek­to sąvo­ka jau nebė­ra nau­jie­na ir džiu­gu, kad žinios, patir­tys apie emo­ci­nio inte­lek­to lavi­ni­mą mūsų pro­gim­na­zi­jo­je jau įgau­na pagrei­tį! Dau­gu­ma žmo­nių pri­pa­žįs­ta, kad emo­ci­nis inte­lek­tas – tai tar­si sėk­mės rak­tas, kuris didi­na žmo­gaus lai­mės pojū­tį. Tai mūsų emo­ci­nis ir dva­si­nis atspa­ru­mas, kuris lei­džia patir­ti džiaugs­mą ir ištver­ti skaus­mą, nusi­vy­li­mą, liū­de­sį ir pri­im­ti­nu būdu jį išreikš­ti. Dau­ge­lį emo­ci­jų geba­me išreikš­ti dar kūdi­kys­tė­je šyp­se­na, krykš­ta­vi­mu, ver­ki­mu ir t.t. Bet kada išmoks­ta­me jas val­dy­ti? Ir ar išvis išmoks­ta­me? Kaip to moko­mės ir kas moko?

Džiau­gia­mės, kad šią savai­tę pusė mūsų pro­gim­na­zi­jos pra­di­nių kla­sių moki­nių daly­va­vo drau­giš­ko­je socia­li­nio ir emo­ci­nio ugdy­mo olim­pia­do­je „Dramb­lys“. Olim­pia­da vyko 5 die­nas. Kiek­vie­ną die­ną vyko prak­ti­niai užsi­ėmi­mai, kuriuos vedė pra­di­nių kla­sių moky­to­jos: Ire­na, Dalia, Jani­na, Jolan­ta, o Joms tal­ki­no mokyk­los spe­cia­lio­ji peda­go­gė, psi­cho­lo­gė, socia­li­nė peda­go­gė. Olim­pia­do­je sėk­min­gai ir pra­smin­gai moki­niai lei­do lai­ką, stip­rin­da­mi savo emo­ci­nes — socia­li­nes kom­pe­ten­ci­jas. Mokė­si pažin­ti save ir kitus, lavi­no tar­pu­sa­vio san­ty­kių val­dy­mą tam, kad galė­tų kiek­vie­nas įgy­ven­din­ti savo tiks­lus, plės­tų savo gali­my­bių ribas. Moki­niai žai­dė įvai­rius žai­di­mus, siek­da­mi atpa­žin­ti ir įvar­din­ti savo emo­ci­jas, jaus­mus. Vai­kai, pade­da­mi kla­sės drau­gų, tėve­lių, atpa­ži­no savo ir kitų bend­ra­kla­sių geras savy­bes, mokė­si drau­giš­kai spręs­ti konf­lik­tus, val­dy­ti pyk­tį, ieš­ko­jo įvai­rių nusi­ra­mi­ni­mo būdų, sie­kė supras­ti šalia esan­tį ir jam padė­ti. Buvo sma­gu suži­no­ti, kad mes visi turi­me gerų savy­bių, kurias rei­kia ir toliau stip­rin­ti. Džiau­gia­mės visi galė­da­mi maty­ti, kad moka­me ir gali­me save mylė­ti, šalia esan­tį supras­ti ir kar­tu kal­bė­tis bei susi­kal­bė­ti! Ši olim­pia­da mums tai įro­dė! Dėko­ja­me olim­pia­dos orga­ni­za­to­riams „Edukatoriai.Lt“, mokyk­los admi­nist­ra­ci­jai.

Nekant­riai lauk­si­me kitų metų, kada galė­si­me vėl daly­vau­ti olim­pia­do­je „Dramb­lys“, o moky­to­jos orga­ni­zuos kitas emo­ci­nio socia­li­nio ugdy­mo veik­las, nes vai­kams patin­ka augin­ti save geru­mui bei tuo džiaug­tis!

Į pagalbą ketvirtokams

Gru­pe­lė 8a kla­sės mer­gi­nų, vado­vau­ja­mos moky­to­jos J. Dau­pa­rie­nės, paren­gė ir pra­ve­dė po mate­ma­ti­kos pamo­ką abie­jų kla­sių ket­vir­to­kams. Pamo­kos metu ket­vir­to­kai, suskirs­ty­ti gru­pė­mis, atli­ko įdo­mias mate­ma­ti­kos užduo­tis, spren­dė gal­vo­sū­kius.  Lai­kas pra­bė­go grei­tai, buvo sma­gu pama­ty­ti, kad mate­ma­ti­ka gali būti ne tik sau­sas moks­las, bet ir nau­din­gas bei malo­nus užsi­ėmi­mas. Ypa­tin­gai sma­gu, kai užduo­tis ren­gia ir mažie­siems pade­da pro­gim­na­zi­jos vyriau­sie­ji moki­niai.

Progimnazijoje viešėjo būsimieji pirmokai

Šią savai­tę etno­kul­tū­rą puo­se­lė­jan­čio­je ir visa­da susi­ta­ri­mais ugdy­mą vyk­dan­čio­je M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je vie­šė­jo būsi­mie­ji pir­mo­kai su savo tėve­liais. Šok­da­mi sve­čius pasi­ti­ko šokių stu­di­jos „Kibirkš­tė­lė“ nariai. Lai­ki­nai einan­ti direk­to­riaus parei­gas V. Zig­man­tie­nė pri­sta­tė kitų metų nau­jo­ves: Robo­ti­kos užsi­ėmi­mus, infor­ma­vo, kad bus tęsia­mos ang­lų k. pamo­kė­lės, tei­kia­mos kon­sul­ta­ci­jos. Direk­to­rės pava­duo­to­ja ugdy­mui J. Šiur­nie­nė pasi­džiau­gė veik­lo­mis po pamo­kų, įvai­riais būre­liais.

Būsi­mie­ji pir­mo­kai turė­jo kele­tą pamo­kė­lių, kurių metu susi­pa­ži­no su vie­na iš būsi­mų pir­mo­kų moky­to­jų J. Matu­lie­ne, ang­lų k. moky­to­ja L. Kurau­skie­ne, tech­no­lo­gi­jų moky­to­ja G. Sta­gie­ne, ir fizi­kos, Robo­ti­kos moky­to­ja A. Radžvi­lie­ne.

Sve­čiai išsi­skirs­tė nekant­riai lauk­da­mi sekan­čių susi­ti­ki­mų pro­gim­na­zi­jo­je rude­nį.

Gerbiami būsimi, esami ir buvę Mato Slančiausko progimnazijos bendruomenės nariai, rėmėjai, vaikų ugdymo(si) gerove suinteresuoti asmenys,

Dėko­ja­me už tai, kad anks­tes­niai­siais metais rėmė­te mokyk­lą, jai skir­da­mi 2 % gyven­to­jų paja­mų mokes­čio.

Jūsų remia­ma pro­gim­na­zi­ja  kas­dien sten­gia­si tap­ti labiau ati­tin­kan­ti tiek visuo­me­nės, tiek mok­s­lei­vių ir jų tėvų lūkes­čius.

Ir šiais 2018–2019 moks­lo metais krei­pia­mės į Jus tikė­da­mie­si para­mos, nerei­ka­lau­jan­čios iš Jūsų papil­do­mų mate­ria­li­nių išlai­dų.

Remian­tis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Lab­da­ros ir para­mos įsta­ty­mu, kiek­vie­nas Lie­tu­vos pilie­tis gali teik­ti para­mą pasi­rink­tai orga­ni­za­ci­jai, jai skir­da­mas iki 2 % vals­ty­bei sumo­kė­to gyven­to­jų paja­mų mokes­čio.

Malo­niai kvie­čia­me iki gegu­žės 2 die­nos savo para­mą skir­ti Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jai. Labai ačiū jums.

Pil­dy­ti gali­ma elekt­ro­ni­niu būdu arba pil­dant raš­tu tam tik­rą for­mą.

Vio­le­ta Zig­man­tie­nė, Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos direk­to­rės pava­duo­to­ja ugdy­mui, lai­ki­nai einan­ti direk­to­rės parei­gas.

Dalia Mar­cin­ke­vi­čie­nė, pro­gim­na­zi­jos tary­bos pir­mi­nin­kė

Knygų pelėdos“ konkursas

Pra­ėju­sią savai­tę pro­gim­na­zi­jo­je vėl vyko tra­di­ci­nis kny­gų mylė­to­jų  kon­kur­sas „Kny­gų pelė­da“. Šįkart var­žė­si 5–6 kla­sių koman­dos. Moki­niams teko įveik­ti 10 užduo­čių. Rei­kė­jo iš nuo­trau­kų atpa­žin­ti rašy­to­jus, sudė­ti „pabi­ru­sias“ eilu­tes į eilė­raš­tį, užbaig­ti patar­les, para­šy­ti ištrau­kų auto­rius ir kūri­nių pava­di­ni­mus, pri­si­min­ti kny­ge­les, tapu­sias METŲ KNYGOMIS, ir kitas užduo­tis atlik­ti. Pas­ku­ti­nė – dešim­to­ji – užduo­tis kūry­bi­nė: moki­niai kūrė pada­vi­mą apie Aud­ru­vės upę, sten­gė­si teks­te pavar­to­ti epi­te­tus ir paly­gi­ni­mą. Šeš­to­kams geriau sekė­si nei penk­to­kams, o tre­čią vie­tą užėmu­si koman­da vos vie­nu taš­ku aplen­kė ket­vir­to­je liku­sią. Tai­gi visi šau­niai dir­bo ir yra ver­ti pagy­ri­mo. Kon­kur­so orga­ni­za­to­rė moky­to­ja Rima Domi­nai­tė  tris koman­das apdo­va­no­jo Padė­kos raš­tais ir mūsų kraš­tie­čio vai­kų rašy­to­jo Dariaus Rekio, rude­nį aplan­kiu­sio mūsų pro­gim­na­zi­ją, kny­go­mis.

Kon­kur­so rezul­ta­tai:
I vie­ta – 6b kla­sės koman­da,
II vie­ta6a kla­sės koman­da,
III vie­ta – 5b kla­sės koman­da.

6b  kla­sės moki­niai vyks į rajo­ni­nį kon­kur­są, kuris šie­met ren­gia­mas Gas­čiū­nų pag­rin­di­nė­je mokyk­lo­je. Mūsų mokyk­lai atsto­vaus ir 8a kla­sės koman­da, nuga­lė­ju­si 7–8 kla­sių gru­pė­je. Lin­ki­me jiems sėk­mės.

Edukacinė kelionė į Šiaulių spaustuvę

Kovo 14 d. 5a kla­sės moki­niai su auk­lė­to­ja Lina Alek­na­vi­čie­ne vyko į edu­ka­ci­nę kelio­nę. Penk­to­kai aplan­kė UAB „Šiau­lių spaus­tu­vė“ ir daly­va­vo edu­ka­ci­nė­je prog­ra­mo­je. Vai­kai ne tik pagi­li­no mate­ma­ti­kos, lie­tu­vių kal­bos, dai­lės žinias, bet ir pui­kiai dir­bo koman­do­je, buvo drau­giš­ki ir kūry­bin­gi. Penk­to­kė­lius labai pra­džiu­gi­no spaus­tu­vės dar­buo­to­jų atmi­ni­mo dova­nė­lės. Po dvie­jų valan­dų dar­bo, moki­niai sku­bė­jo į kino teat­rą, kur  žiū­rė­jo fil­mą „Belos kelio­nė namo“. Bilie­tus į fil­mą penk­to­kams buvo pado­va­no­jęs Kalė­dų Sene­lis. Sma­gu, kai gali­ma sude­rin­ti dar­bą ir pra­mo­gas, moky­tis kito­se erd­vė­se, arčiau pažin­ti kla­sės drau­gus.

Priklausomybė nuo technologijų”

Besai­kis nau­do­ji­ma­sis tech­no­lo­gi­jo­mis yra pavo­jin­gas vai­kams, nes ati­trau­kia nuo bend­ra­vi­mo su rea­liais žmo­nė­mis, suma­žė­ja domė­ji­mo­si sri­tys, daž­nai skun­džia­si nuo­var­giu, gal­vos skaus­mais, gali atro­dy­ti pavar­gę. Vai­kams daro­si sun­kiau kont­ro­liuo­ti savo emo­ci­jas, ypač, kai nėra gali­my­bių užsi­im­ti jam patin­kan­čia veik­la prie kom­piu­te­rio. Jie tam­pa irz­lūs, gali grei­tai supyk­ti arba atvirkš­čiai: juos apnin­ka apa­ti­ja, nuo­bo­du­lys. Todėl kovo 14 die­ną, Joniš­kio rajo­no savi­val­dy­bės visuo­me­nės svei­ka­tos biu­ras, Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je, orga­ni­za­vo paskai­tą 7 kla­sės moki­niams „Pri­klau­so­my­bės nuo tech­no­lo­gi­jų: atpa­ži­ni­mas ir pagal­ba”. Paskai­tą moki­niams skai­tė psi­cho­lo­gė Inga Luk­šai­tė — Samai­tie­nė. Kovo 21 die­ną, ta pačia tema psi­cho­lo­gė atvyks skai­ty­ti paskai­tą ir šeš­tų kla­sių moki­niams.

Konkursas „FizasBioChemis“

Kovo 15 d. dvi Joniš­kio Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos koman­dos — „Trys gal­vos“ (ją suda­rė Aus­tė­ja Geve­tauskai­tė, Liu­das Zale­c­kis ir Alek­sand­ra Vie­čai­tė) bei „FBCH“ (ją suda­rė Aurė­ja Amb­ro­že­vi­čiū­tė, Ignas Tau­tvai­šas ir Juta Ado­mai­ty­tė) — daly­va­vo Joniš­kė­lio Gab­rie­lės Pet­ke­vi­čai­tės Bitės gim­na­zi­jo­je jau aštuo­ne­rius metus vyks­tan­čia­me kon­kur­se „Fizas­Bio­Che­mis“. Iš viso ren­gi­ny­je daly­va­vo pen­kias­de­šimt 7–12 kla­sių koman­dų iš visos Lie­tu­vos. Mūsų koman­dos var­žė­si 7–8 kla­sių gru­pė­je.

Kon­kur­so metu teko įveik­ti įvai­rias fizi­kos, che­mi­jos bei bio­lo­gi­jos užduo­tis: atpa­žin­ti che­mi­nius ele­men­tus, ląs­te­les, žymius pasau­lio moks­li­nin­kus, išspręs­ti užda­vi­nius, pen­kių saki­nių tai­syk­le kūry­biš­kai pri­sta­ty­ti duo­tą daik­tą ir kt.

Nors pri­zi­nin­kais ir neta­po­me, tačiau nau­ja patir­tis ir geros emo­ci­jos lei­do jaus­tis lai­mė­to­jais.

Informacija dėl mokinių dalyvavimo Nacionaliniuose mokinių pasiekimų patikrinimuose (diagnostiniuose ir standartizuotuose testuose)

Pro­gim­na­zi­jos ant­rų, ket­vir­tų, šeš­tų, kla­sių moki­niams suda­ro­ma gali­my­bė daly­vau­ti šaly­je vyk­do­muo­se Nacio­na­li­niuo­se moki­nių pasie­ki­mų patik­ri­ni­muo­se, kurie vyks 2019 metų balan­džio – gegu­žės mėne­siais.

  • 2 kla­sės moki­nių NMPP ver­ti­ni­mo įran­kiai: skai­ty­mo, rašy­mo, mate­ma­ti­kos testai (dia­g­nos­ti­niai);
  • 4 kla­sės moki­nių NMPP ver­ti­ni­mo įran­kiai: skai­ty­mo, rašy­mo, mate­ma­ti­kos, pasau­lio paži­ni­mo testai;
  • 6 kla­sės moki­nių NMPP ver­ti­ni­mo įran­kiai: skai­ty­mo, rašy­mo, mate­ma­ti­kos, testai.

2018–2019 m. m. NMPP 8 kla­sė­je  VYKS KITAIP.

Numa­to­ma, kad bus nau­do­ja­mos pasto­vaus inter­ne­to ryšio (angl. onli­ne) tech­no­lo­gi­jos. Pir­ma­sis dide­lės apim­ties elekt­ro­ni­nio NMPP testa­vi­mo išban­dy­mas vyks 2019 m. gegu­žės 7–10 d. lai­ko­tar­piu. Jo metu šalies aštun­to­kams bus suda­ry­ta gali­my­bė atlik­ti mate­ma­ti­kos ir gam­tos moks­lų testus. Testa­vi­mas truks apie dvi valan­das.

8 kl. moki­nių klau­si­my­nų pil­dy­mas vyks elekt­ro­ni­nė­je aplin­ko­je gegu­žės 14–16 d.

Konk­re­tų testų gra­fi­ką ir kitą smul­kes­nę infor­ma­ci­ją gali­ma ras­ti adre­su  www.nec.lt/342/.
Jei­gu būtų klau­si­mų, kreip­ki­tės į pro­gim­na­zi­jos moky­to­jus, auk­lė­to­jas ar pro­gim­na­zi­jos vado­vus.

Sėk­min­go bend­ra­dar­bia­vi­mo.

Pradinukai rajoniniame dailaus rašto konkurse

Kovo 14 die­ną, Kriu­kų pag­rin­di­nė­je mokyk­lo­je, vyko rajo­ni­nis 1–4 kla­sių moki­nių dai­laus raš­to kon­kur­sas „Žodžiai gim­ti­nei“. Kon­kur­se daly­va­vo 40 dai­liau­siai rašan­čių rajo­no mokyk­lų pra­di­nu­kų.
M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­ją atsto­va­vo: Vai­da Usci­la — 1a, Dovy­das Demi­do­vas 1b, Karo­li­na Vili­mai­tė 2a, Lie­pa Tau­tvai­šai­tė 2b, Lėja Žem­liauskai­tė 3a, Jokū­bas Šili­nas 3b, Augus­tas Šiur­na 4a, Karo­li­na Kont­ri­ma­vi­čiū­tė 4b kla­sė.

Rajo­ni­nio pra­di­nių kla­sių dai­laus raš­to kon­kur­so nuga­lė­to­ja, pir­mų kla­sių tar­pe, tapo 1a kla­sės moki­nė — Vai­da Usci­la, moky­to­ja D. Klau­sie­nė.
Svei­ki­na­me kon­kur­so nuga­lė­to­ją!