Visi mes žmonės — mes lygūs”

Vasa­rio 27 d., Joniš­kio rajo­no savi­val­dy­bės visuo­me­nės svei­ka­tos biu­ro ini­cia­ty­va, Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos šeš­tų kla­sių moki­niams, vyko paskai­ta apie lyčių lygy­bę, asme­nų nedi­s­kri­mi­na­vi­mą dėl lyties, tau­ty­bės, kal­bos, kil­mės, socia­li­nės padė­ties. Paskai­tos auto­rė ir lek­to­rė — svei­ka­tos psi­cho­lo­gė Jus­ti­na Damb­rau­skie­nė.

Mūsų visuo­me­nė­je dar gali­me paste­bė­ti lyti­nę, rasi­nę, tau­ti­nę, socia­li­nę dis­kri­mi­na­ci­ją ir iš to kylan­čius dvi­gu­bus stan­dar­tus. Dėl to labai svar­bu nuo jau­no amžiaus asme­ny­je ugdy­ti dide­lį supra­tin­gu­mą ir tole­ran­ci­ją, kuri paleng­vins gyve­ni­mą neto­le­ran­tiš­kam žmo­gui, nes jis nesi­jaus lyg nuo­la­ti­nė­je kovo­je su „kito­kiais”. Paskai­tos tiks­las — ugdy­ti svei­ką ir tole­ran­tiš­ką mok­s­lei­vių požiū­rį į kito­kios lyties, rasės, tau­ty­bės bei socia­li­nės padė­ties asme­nis.

Mato Slančiausko savaitė

Mūsų pro­gim­na­zi­jo­je ši savai­tė yra tra­di­ci­nė Mato Slan­čiaus­ko savai­tė. Matas Slan­čiaus­kas gimė 1850 m. vasa­rio 21 die­ną, mirė 1924 m. kovo 11 die­ną. Šiuo lako­tar­piu – vasa­rio pabai­go­je ir kovo pra­džio­je- vyks­ta Mato Slan­čiaus­ko savai­tės ren­gi­niai. Šie­met mok­s­lei­viai ne tik per lie­tu­vių kal­bos, bet ir kitų daly­kų pamo­kas pri­si­me­na žymų­jį tau­to­sa­ki­nin­ką, kurio var­du pava­din­ta mūsų pro­gim­na­zi­ja. Tai­gi kokia svar­bi, įdo­mi, įvai­ria­pu­sė veik­la – pamo­kos, ren­gi­niai, kon­kur­sai – vyks­ta mūsų mokyk­lo­je?

 1. Ren­ka­me RAŠTINGIAUSIĄ mok­s­lei­vį : 5–8 kla­sių moki­niai, geriau­siai išma­nan­tys rašy­bą ir sky­ry­bą, rašo dik­tan­tą.
 2. Vyks­ta moki­nių kūry­bi­nių dar­bų kon­kur­sas.
 3. Lie­tu­vių kal­bos pamo­ko­se 5–6 kla­sių mok­s­lei­viai kuria pada­vi­mus pagal Joniš­kio apy­lin­kių vie­to­var­džius (skir­ta Vie­to­var­džių metams).
 4. Vasa­rio 28 d. 6a kla­sės moki­nių koman­da MATAUŠIUKAI ir moky­to­ja R.Dominaitė vyks­ta į var­žy­tu­ves „Tau­to­sa­kos malū­nas“, į Kau­no tau­ti­nės kul­tū­ros cent­rą.
 5. Kovo 7 d. 7–8 kl. mok­s­lei­vių koman­da ir moky­to­ja A.Jonaitienė vyks į kon­kur­są „Jei pra­kal­bė­tų, daug pasa­ky­tų…“, į Kau­no tau­ti­nės kul­tū­ros cent­rą.
 6. Vasa­rio 27 d., tre­čia­die­nį, per tre­čią pamo­ką, pra­di­nių ir 5–7 kla­sių mok­s­lei­viai daly­vau­ja Lie­tu­vių kal­bos KENGŪROS kon­kur­se.
 7. Pra­di­nių kla­sių moki­niai per pamo­kas skai­to M.Slančiausko užra­šy­tas pasa­kas, var­žo­si dai­lio­jo raš­to kon­kur­se.
 8. 5 kla­sių moki­niai per muzi­kos pamo­ką seka M.Slančiausko pasa­kas su rit­mi­niu pri­ta­ri­mu.
 9. Per ang­lų kal­bos pamo­kas 4 kl, moki­niai skai­to pasa­kas ang­lų kal­ba, 5 kl. moki­niai rašo daly­raš­tį, 6 kl. – sura­dę infor­ma­ci­jos inter­ne­te ver­čia biog­ra­fi­ją į ang­lų kal­bą, 8 kl. – ver­čia užra­šy­tas ir M.Slančiausko anū­ko išvers­tas pasa­kas iš ang­lų kal­bos į lie­tu­vių kal­bą.
 10. Per rusų kal­bos pamo­kas 8 kl. moki­niai rašo dik­tan­tą —  teks­tas iš M.Slančiausko surink­tos tau­to­sa­kos, kurią moky­to­ja yra išver­tu­si į rusų kal­bą.
 11. Per mate­ma­ti­kos pamo­kas 7–8 kl.moksleiviai daro sten­dą, skir­tą Matui Slan­čiaus­kui.
 12. Mato Slan­čiaus­ko savai­tės bai­gia­ma­sis ren­gi­nys vyks   mokyk­los salė­je ant­ra­die­nį, kovo 5 d. (Savai­tės veik­los api­bend­ri­ni­mas, kūry­bi­nių dar­bų ir kitų kon­kur­sų nuga­lė­to­jų apdo­va­no­ji­mai).

Pradinukai rajoniniame meninio skaitymo konkurse

Vasa­rio 26 die­ną Skaist­gi­rio gim­na­zi­jo­je vyko  rajo­ni­nis 1–4 kla­sių moki­nių meni­nio skai­ty­mo kon­kur­sas „Skam­bios kal­bos žode­liai skam­ba“. Kon­kur­se daly­va­vo 32 stip­riau­si rajo­no mokyk­lų skai­to­vai. M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­ją atsto­va­vo 8 pra­di­nu­kai. Daly­viai dekla­ma­vo Lie­tu­vos auto­rių vai­kiš­kos poe­zi­jos eilė­raš­čius.

Kon­kur­se pui­kiai pasi­ro­dė ir geriau­siai komi­si­jos buvo įver­tin­ti šie mūsų mokyk­los moki­niai:

 • Kipras Pet­ro­nis - I vie­ta (1a kla­sė, moky­to­ja D. Klau­sie­nė)
 • Ami­lė Api­ny­tė - I vie­ta (2a kla­sė, moky­to­ja D. Mar­cin­ke­vi­čie­nė)
 • Jokū­bas Šili­nas - III vie­ta (3b kla­sė, moky­to­ja L. Pili­pa­vi­čie­nė)
 • Goda Sipa­vi­čiū­tė - II vie­ta (4a kla­sė, moky­to­ja I. Kati­nie­nė)

Svei­ki­na­me kon­kur­so nuga­lė­to­jus ir jų moky­to­jas!

 

Saldi matematikos pamoka

Kad mate­ma­ti­kos pamo­ka gali būti ne tik įdo­mi, bet ir sal­di, įsi­ti­ki­no­me moky­da­mie­si temą apie geo­met­ri­nes figū­ras. Min­tį, kaip orga­ni­zuo­ti šią pamo­ką, išgir­dau dar rude­nį, daly­vau­da­ma STEAM kryp­ties ugdy­mo semi­na­re. Beli­ko tik įsi­gy­ti prie­mo­nes ir įgy­ven­din­ti suma­ny­mą. Iš zefy­ri­nių sal­dai­niu­kų ir dan­tų krapš­tu­kų pir­mo­kai mokė­si sukonst­ruo­ti tri­kam­pius, kvad­ra­tus, pira­mi­des, kubus. Taip žais­da­mi vai­kai susi­pa­ži­no su erd­vi­nė­mis figū­ro­mis. O sal­di sta­ty­bi­nė medžia­ga sutei­kė daug įspū­džių ir džiaugs­mo.

1B kla­sės moky­to­ja Ugnė

Pirmokų dovana rajono tautodailininkams

Vasa­rio 15-osios die­nos popie­tę, Joniš­kio isto­ri­jos ir kul­tū­ros muzie­ju­je vyko Joniš­kio rajo­no tau­to­dai­li­nin­kų ir meno mėgė­jų kūry­bos dar­bų paro­dos ati­da­ry­mo ren­gi­nys. Paro­dos daly­vius, sve­čius  pir­mie­ji pasvei­ki­no mūsų pro­gim­na­zi­jos pir­mo­kai. Jie padai­na­vo ir suvai­di­no „Pasa­kai­tes  be galo“. Vai­ku­čių pasi­ro­dy­mas visiems labai pati­ko.

Pamoka dantų gydytojo kabinete

Pir­mo­kai per pasau­lio paži­ni­mo pamo­ką susi­pa­ži­no su temo­mis „Mano dan­tu­kai“ ir „Kaip pri­žiū­rė­ti dan­tu­kus?“.

Dide­le dova­na tapo 1B kla­sės moki­nio Luko mamos kvie­ti­mas į pamo­ką dan­tų gydy­to­jo kabi­ne­te, kuria­me ji dir­ba. Gydy­to­ja-higie­nis­tė Sona­ta papa­sa­ko­jo pir­mo­kams apie dan­tu­kus, jų prie­žiū­rą. Paaiš­ki­no, kodėl ir kaip dan­tu­kai gen­da. Visi moki­niai gavo dova­nų po dan­tų šepe­tu­ką. Jie „nepa­pras­ta“ pasta valė dan­tis taip, kaip juos mokė gydy­to­ja. Tada po vie­ną sėdo į sto­ma­to­lo­go kėdę ir higie­nis­tė spe­cia­liu, švie­čian­čiu prie­tai­su patik­ri­no, kaip vai­kams pavy­ko „išmok­ti pamo­ką“. Vie­nų pir­mo­kų prak­ti­nis dar­be­lis buvo įver­tin­tas labai gerai. Kitiems  buvo pasiū­ly­ta dan­tu­kus valy­ti kruopš­čiau.

Pamo­ka buvo labai įdo­mi ir nau­din­ga. Dėko­ja­me už suor­ga­ni­zuo­tą edu­ka­ci­ją, dova­nė­les Joniš­kio rajo­no savi­val­dy­bės visuo­me­nės svei­ka­tos biu­rui.

Rajoninės „Drąsūs — stiprūs — vikrūs“ varžybos

Sau­lės“ mokyk­lo­je vyko Lie­tu­vos mokyk­lų žai­dy­nių „D. S. V.“ esta­fe­čių var­žy­bos. Vyko aštuo­nios esta­fe­tės. Visas esta­fe­tes lai­mė­jo Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos koman­da ir iško­vo­jo tei­sę rung­ty­niau­ti zoni­nė­se var­žy­bo­se Pane­vė­žy­je. Kovo 8 die­ną mokyk­los koman­da rung­ty­niaus su Pane­vė­žio, Kėdai­nių ir Kel­mės mokyk­lų koman­do­mis.