Robotika 2019

Star­ta­vo robo­ti­kos pamo­kos Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je. Nau­jus metus pro­gim­na­zi­ja pra­dė­jo įsi­gi­ju­si 14 komp­lek­tų Lego Wedo 2 robo­ti­kos rin­ki­nių. Konst­ruo­ti ir prog­ra­muo­ti su lego robo­tais pir­mie­ji paban­dė 7a, 2b ir 4a kla­sės mok­s­lei­viai.

Robo­ti­kos užsi­ėmi­mai skir­ti ugdy­ti mok­s­lei­vių ino­va­ty­vius tech­ni­nius gebė­ji­mus robo­ti­kos moks­lų sri­ty­je, pro­pa­guo­ti domė­ji­mą­si moks­lu, lavin­ti moto­ri­ką. Vai­kai, to nejaus­da­mi, moko­si dirb­ti koman­do­je, skai­to sutar­ti­nius žen­klus ir sche­mas, ugdo kant­ry­bę ir svei­ką požiū­rį į nesėk­mes, moko­si pagel­bė­ti drau­gui. Pra­di­nės robo­tų prog­ra­ma­vi­mo žinios padės mokan­tis vyres­nė­se kla­sė­se. Robo­ti­kos pamo­kos inte­gruo­ja­si į kitų daly­kų moky­mą­si – pasau­lio paži­ni­mo, mate­ma­ti­kos, lie­tu­vių ir užsie­nio kal­bų ir t.t.

Moki­niai dėko­jo fizi­kos – infor­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų moky­to­jai Astai Radžvi­lie­nei už pir­mas pamo­kas ir klau­sė, kada bus kitas užsi­ėmi­mas.

Pro­gim­na­zi­jo­je moki­niams suda­ro­mos sąly­gos sis­te­min­gam konst­ra­vi­mo ir prog­ra­ma­vi­mo moky­mui­si.

Rajoninio kalėdinių atvirukų konkurso nugalėtojos

Dau­giau kaip 200 kalė­di­nių atviru­kų var­žė­si dėl geriau­sių­jų var­do orga­ni­zuo­ta­me kalė­di­nio atviru­ko kon­kur­se.

Kon­kur­se patys akty­viau­si buvo 1–8 kla­sių moki­niai. Kon­kur­so ver­ti­ni­mo komi­si­ja, atrink­da­ma nuga­lė­to­jus, vado­va­vo­si orgi­na­lu­mo, kūry­biš­ku­mo, įtai­gos ir meni­nės dar­bo koky­bės kri­te­ri­jais.

Pra­di­nių kla­sių gru­pė­je nuga­lė­to­jo­mis pri­pa­žin­tos 4a kla­sės moki­nės GABIJA KURLYTĖ - 1 vie­ta ir LINA STALNIONYTĖ2 vie­ta. Mer­gai­tes kon­kur­sui ruo­šė moky­to­ja IRENA KATINIENĖ.

Laisvės gynėjų dienos renginiai Joniškio rajone

Kvie­čia­me į Lais­vės gynė­jų die­nai skir­tus ren­gi­nius.

Sau­sio 4–31 d. Joniš­kio kul­tū­ros cent­ro orga­ni­zuo­tų jau­nų­jų foto­gra­fų ple­ne­rų „Vaiz­dų til­tai“ foto­gra­fi­jų paro­da „Lie­tu­vai“. Eks­po­nuo­ja­ma Joniš­kio kul­tū­ros cent­ro II a. salė­je

Sau­sio 12 d. (šeš­ta­die­nį)

  • 13.00 Res­pub­li­ki­nis voka­li­nių ansamb­lių kon­kur­sas „Lais­vė – Lie­tu­vos šir­dis“, skir­tas Lai­vės gynė­jų die­nai. Vyks Joniš­kio bal­to­jo­je sina­go­go­je.
  • 18.00 Žva­ku­čių užde­gi­mo akci­ja „Atmin­tis nema­ri“, skir­ta Lais­vės gynė­jų die­nai. Vyks Joniš­kio kul­tū­ros cent­ro Mal­de­nių sky­riu­je.

Sau­sio 13 d. (sek­ma­die­nį)

  • 10.00 Iškil­min­gos Šv. Mišios už Tėvy­nę Lie­tu­vą Joniš­kio Švč. Mer­ge­lės Mari­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čio­je. Po Šv. Mišių, gėlių padė­ji­mas prie Nepri­klau­so­my­bės pamink­lo.
  • 13.00 Lais­vės gynė­jų die­nos minė­ji­mas prie lau­žų. Vyks Kriu­kų poil­sio zono­je.
  • 15.00 Lais­vės gynė­jų die­nos minė­ji­mas „Neuž­mirš­ta­ma die­na“. Vyks prie Kir­nai­čių kai­mo kry­žiaus.