Prasmingas ir turiningas 2b klasės savaitgalis drauge

Bal­tai pasi­da­bi­nu­sį sau­sio 27 d. rytą vai­kai kar­tu su tėve­liais ir moky­to­ja Jolan­ta Bytau­tie­ne paju­dė­jo Šiau­lių mies­to link. Kelio­nės tiks­las buvo Vals­ty­bi­nis Šiau­lių Dra­mos Teat­ras ir spek­taklis “Bela, Bosas ir Bulis”. Tai Kalė­dų sene­lio dova­na ant­ro­kė­liams.

Kaž­kam iš vai­kų gal­būt tai buvo pir­mas kar­tas teat­re, kaž­kam gal ne, bet visų akys žibė­jo susi­do­mė­ji­mu. Visi su nekant­ru­mu lau­kė, kada gi paga­liau atsi­vers aukš­tos, paslap­tin­gos durys ir bus gali­ma užei­ti į vidų.

Spek­taklis nepra­il­go nei mažam, nei dide­liam. Viso pasi­ro­dy­mo metu salė­je neti­lo juo­kas ir plo­ji­mai.

Turi­nin­gą popie­tę užbai­gė­me pice­ri­jo­je. Namo grį­žo­me lai­min­gi ir pil­ni įspū­džių. Lai­kas pra­leis­tas drau­ge — stip­ri­na drau­gys­tę.

Ąžuo­lo mama And­ra Šob­lie­nė

1a ir 3b klasių pradinukai pusmetį baigė turiningai

Penk­ta­die­nio popie­tę moki­niai su savo moky­to­jo­mis D. Klau­sie­ne ir L. Pili­pa­vi­čie­ne, sėk­min­gai užbai­gę pir­mą­jį pus­me­tį, išvy­ko į Šiau­lius. Tęs­da­mi ilga­lai­kį pro­jek­tą „Pra­di­nu­kų pažin­tis su pro­fe­si­jo­mis“, lan­kė­si Šiau­lių „Vale­ri­jo­no“ vais­ti­nė­je, kur susi­pa­ži­no su vais­ti­nin­ko pro­fe­si­ja. Spe­cia­lis­tai mažie­siems papa­sa­ko­jo, kaip vyks­ta dar­bas vais­ti­nė­je, kaip gami­na­mi vais­tai, kuo ypa­tin­gas ir svar­bus vais­ti­nin­ko dar­bas. Moki­niai daly­va­vo edu­ka­ci­nė­je prog­ra­mo­je „Vais­ta­žo­lių nau­da ir svei­ka gyven­se­na“. Vai­kai ska­na­vo arba­tė­lę su svei­kuo­liš­ku pyra­gai­čiu.

Išvy­ką užbai­gė­me kino teat­re, kur žiū­rė­jo­me ani­ma­ci­nį fil­mą.

Grį­žo­me lai­min­gi, pil­ni įspū­džių.

Mokyklos vardas įpareigoja

Jau dvy­lik­to­jo­je Šiau­lių „Romu­vos“ gim­na­zi­jos orga­ni­zuo­to­je šalies moki­nių etno­kul­tū­ri­nė­je kon­fe­ren­ci­jo­je „Miti­nis poe­ti­nis žmo­gaus, gyvū­nų ir auga­lų pasau­lis“ daly­va­vo ir gru­pe­lė mūsų mokyk­los moki­nių. Kadan­gi kon­fe­ren­ci­jos šio­je mokyk­lo­je orga­ni­zuo­ja­mos kas ant­ri metai, tai nesun­ku supras­ti, kad tau­tos kul­tū­ros puo­se­lė­ji­mui čia ski­ria­mas dide­lis dėme­sys ir ši tra­di­ci­ja tęsia­si jau dau­ge­lį metų. Mūsų mokyk­la pava­din­ta tau­to­sa­ki­nin­ko, liau­dies švie­suo­lio Mato Slan­čiaus­ko var­du, tai­gi būtų keis­ta, jei mes atsi­ri­bo­tu­me nuo savo tau­tos etni­nės kul­tū­ros.

Šiais metais pra­ne­ši­mus kon­fe­ren­ci­jai ren­gė 7–8 kla­sių mok­s­lei­viai. Apie žal­tį lie­tu­vių mito­lo­gi­jo­je pra­ne­ši­mą pava­di­ni­mu „Ir vėl tas žal­tys“ paren­gė Aurė­ja Amb­ro­že­vi­čiū­tė, 8a kl. moki­nė. 7b ir 8a kla­sių moki­nių gru­pe­lė, vado­vau­ja­ma Jutos Ado­mai­ty­tės, paren­gė sce­ni­nį pra­ne­ši­mą „Lau­mių ber­žy­nas“, kuria­me atsklei­dė būdin­gus lau­mių elge­sio su žmo­nė­mis bruo­žus. Sce­na­ri­jų pasi­ro­dy­mui para­šė ir subū­rė mok­s­lei­vius Juta Ado­mai­ty­tė, 8a kla­sės moki­nė. Sce­no­je jau­nie­ji tau­to­sa­kos mylė­to­jai ir vai­di­no, ir šoko, ir dai­na­vo. Buvo sma­gu žiū­rė­ti ir suvok­ti, kad tau­tos loby­nas per­duo­da­mas į pati­ki­mas ran­kas. Ruoš­da­mie­si pasi­ro­dy­mui, mok­s­lei­viai gili­no­si į sak­mes, atrin­ko įdo­mes­nius epi­zo­dus, o kon­fe­ren­ci­jo­je pato­bu­li­no vie­šo­jo kal­bė­ji­mo įgū­džius. Moki­niams reng­ti pra­ne­ši­mus kon­fe­ren­ci­jai padė­jo moky­to­jos meto­di­nin­kės Sand­ra Pau­la­vi­čie­nė ir Ali­na Jonai­tie­nė.

PROGIMNAZIJOS AŠTUNTOKĖ — RAJONO 9–12 KLASIŲ MOKINIŲ MATEMATIKOS OLIMPIADOJE

Joniš­kio „Auš­ros“ gim­na­zi­jo­je vyko rajo­no 9–12 kla­sių moki­nių mate­ma­ti­kos olim­pia­da. Nors olim­pia­da skir­ta 9–12 kla­sių moki­niams, joje sėk­min­gai  daly­va­vo pro­gim­na­zi­jos aštun­to­kė Juta Ado­mai­ty­tė. Devin­tų kla­sių moki­nių gru­pė­je Juta pir­ma, o dešim­tų kla­sių moki­nių gru­pė­je  — ant­ra. Svei­ki­na­me Jutą ir jos mate­ma­ti­kos moky­to­ją Jani­ną Dau­pa­rie­nę  ir lin­ki­me dar dides­nės sėk­mės.