Prasmingas ir turiningas 2b klasės savaitgalis drauge

Bal­tai pasi­da­bi­nu­sį sau­sio 27 d. rytą vai­kai kar­tu su tėve­liais ir moky­to­ja Jolan­ta Bytau­tie­ne paju­dė­jo Šiau­lių mies­to link. Kelio­nės tiks­las buvo Vals­ty­bi­nis Šiau­lių Dra­mos Teat­ras ir spek­taklis “Bela, Bosas ir Bulis”. Tai Kalė­dų sene­lio dova­na ant­ro­kė­liams.

Kaž­kam iš vai­kų gal­būt tai buvo pir­mas kar­tas teat­re, kaž­kam gal ne, bet visų akys žibė­jo susi­do­mė­ji­mu. Visi su nekant­ru­mu lau­kė, kada gi paga­liau atsi­vers aukš­tos, paslap­tin­gos durys ir bus gali­ma užei­ti į vidų.

Spek­taklis nepra­il­go nei mažam, nei dide­liam. Viso pasi­ro­dy­mo metu salė­je neti­lo juo­kas ir plo­ji­mai.

Turi­nin­gą popie­tę užbai­gė­me pice­ri­jo­je. Namo grį­žo­me lai­min­gi ir pil­ni įspū­džių. Lai­kas pra­leis­tas drau­ge — stip­ri­na drau­gys­tę.

Ąžuo­lo mama And­ra Šob­lie­nė

1a ir 3b klasių pradinukai pusmetį baigė turiningai

Penk­ta­die­nio popie­tę moki­niai su savo moky­to­jo­mis D. Klau­sie­ne ir L. Pili­pa­vi­čie­ne, sėk­min­gai užbai­gę pir­mą­jį pus­me­tį, išvy­ko į Šiau­lius. Tęs­da­mi ilga­lai­kį pro­jek­tą „Pra­di­nu­kų pažin­tis su pro­fe­si­jo­mis“, lan­kė­si Šiau­lių „Vale­ri­jo­no“ vais­ti­nė­je, kur susi­pa­ži­no su vais­ti­nin­ko pro­fe­si­ja. Spe­cia­lis­tai mažie­siems papa­sa­ko­jo, kaip vyks­ta dar­bas vais­ti­nė­je, kaip gami­na­mi vais­tai, kuo ypa­tin­gas ir svar­bus vais­ti­nin­ko dar­bas. Moki­niai daly­va­vo edu­ka­ci­nė­je prog­ra­mo­je „Vais­ta­žo­lių nau­da ir svei­ka gyven­se­na“. Vai­kai ska­na­vo arba­tė­lę su svei­kuo­liš­ku pyra­gai­čiu.

Išvy­ką užbai­gė­me kino teat­re, kur žiū­rė­jo­me ani­ma­ci­nį fil­mą.

Grį­žo­me lai­min­gi, pil­ni įspū­džių.

Mokyklos vardas įpareigoja

Jau dvy­lik­to­jo­je Šiau­lių „Romu­vos“ gim­na­zi­jos orga­ni­zuo­to­je šalies moki­nių etno­kul­tū­ri­nė­je kon­fe­ren­ci­jo­je „Miti­nis poe­ti­nis žmo­gaus, gyvū­nų ir auga­lų pasau­lis“ daly­va­vo ir gru­pe­lė mūsų mokyk­los moki­nių. Kadan­gi kon­fe­ren­ci­jos šio­je mokyk­lo­je orga­ni­zuo­ja­mos kas ant­ri metai, tai nesun­ku supras­ti, kad tau­tos kul­tū­ros puo­se­lė­ji­mui čia ski­ria­mas dide­lis dėme­sys ir ši tra­di­ci­ja tęsia­si jau dau­ge­lį metų. Mūsų mokyk­la pava­din­ta tau­to­sa­ki­nin­ko, liau­dies švie­suo­lio Mato Slan­čiaus­ko var­du, tai­gi būtų keis­ta, jei mes atsi­ri­bo­tu­me nuo savo tau­tos etni­nės kul­tū­ros.

Šiais metais pra­ne­ši­mus kon­fe­ren­ci­jai ren­gė 7–8 kla­sių mok­s­lei­viai. Apie žal­tį lie­tu­vių mito­lo­gi­jo­je pra­ne­ši­mą pava­di­ni­mu „Ir vėl tas žal­tys“ paren­gė Aurė­ja Amb­ro­že­vi­čiū­tė, 8a kl. moki­nė. 7b ir 8a kla­sių moki­nių gru­pe­lė, vado­vau­ja­ma Jutos Ado­mai­ty­tės, paren­gė sce­ni­nį pra­ne­ši­mą „Lau­mių ber­žy­nas“, kuria­me atsklei­dė būdin­gus lau­mių elge­sio su žmo­nė­mis bruo­žus. Sce­na­ri­jų pasi­ro­dy­mui para­šė ir subū­rė mok­s­lei­vius Juta Ado­mai­ty­tė, 8a kla­sės moki­nė. Sce­no­je jau­nie­ji tau­to­sa­kos mylė­to­jai ir vai­di­no, ir šoko, ir dai­na­vo. Buvo sma­gu žiū­rė­ti ir suvok­ti, kad tau­tos loby­nas per­duo­da­mas į pati­ki­mas ran­kas. Ruoš­da­mie­si pasi­ro­dy­mui, mok­s­lei­viai gili­no­si į sak­mes, atrin­ko įdo­mes­nius epi­zo­dus, o kon­fe­ren­ci­jo­je pato­bu­li­no vie­šo­jo kal­bė­ji­mo įgū­džius. Moki­niams reng­ti pra­ne­ši­mus kon­fe­ren­ci­jai padė­jo moky­to­jos meto­di­nin­kės Sand­ra Pau­la­vi­čie­nė ir Ali­na Jonai­tie­nė.

PROGIMNAZIJOS AŠTUNTOKĖ — RAJONO 9–12 KLASIŲ MOKINIŲ MATEMATIKOS OLIMPIADOJE

Joniš­kio „Auš­ros“ gim­na­zi­jo­je vyko rajo­no 9–12 kla­sių moki­nių mate­ma­ti­kos olim­pia­da. Nors olim­pia­da skir­ta 9–12 kla­sių moki­niams, joje sėk­min­gai  daly­va­vo pro­gim­na­zi­jos aštun­to­kė Juta Ado­mai­ty­tė. Devin­tų kla­sių moki­nių gru­pė­je Juta pir­ma, o dešim­tų kla­sių moki­nių gru­pė­je  — ant­ra. Svei­ki­na­me Jutą ir jos mate­ma­ti­kos moky­to­ją Jani­ną Dau­pa­rie­nę  ir lin­ki­me dar dides­nės sėk­mės.

3b klasė Sniego dienos šventėje

Sau­sio 20‑ą die­ną virš 180 joniš­kie­čių susi­bū­rė Joniš­kio žemės ūkio mokyk­los aikš­te­lė­je užsi­re­gist­ruo­ti  į „Snie­go žygis — 2019“, tra­sa – 12 km pės­čio­mis. Kokie ištver­min­gi buvo  M.Slančiausko tre­čio­kai (3b) – Agnius Bud­rys, Jus­tas Bulys, Kami­lė Svei­kac­kai­tė, Seve­ri­na Burauskai­tė, Goda Kviet­kauskai­tė, Kami­lė Traš­kau­kai­tė, Jokū­bas Šili­nas, Guo­da Kvyk­ly­tė, Tėja Zabloc­ky­tė, Pijus Stri­pei­kis. Moki­niai drau­ge su moky­to­ja Lina Pili­pa­vi­čie­ne ir savo tėve­liais, kurie taip pat atsto­va­vo M.Slančiausko mokyk­los 3 b kla­sei, įvei­kė visus 12 kilo­met­rų. Jokū­bas sakė: „neleng­va, bet ver­ta“. Taip, tik­rai buvo pui­ki vie­nin­ga pro­ga išei­ti visiems į lau­ką ir akty­viai pra­leis­ti lai­ką. O ir žie­ma nepa­šykš­tė­jo puraus snie­go, tin­ka­mos tem­pe­ra­tū­ros ir akį trau­kian­čio vaiz­de­lio Bivai­nių miš­ke­ly­je. Sušal­ti nelei­do orga­ni­za­to­rių ruoš­ta arba­ta ir ant lau­žo vir­ta sriu­ba. Visi grį­žo su Snie­go die­nos daly­vio dip­lo­mais ir atmi­ni­mo  meda­liais. Be to, daly­viai iš M.Slančiausko mokyk­los, visus drau­ge sudė­jus, pel­nė gau­siau­sios koman­dos pri­zą. Kaip sma­gu leis­ti lai­ką visiems kar­tu!

Rita Bulie­nė

Rezultatas — žais finale!

Rokiš­ky­je vyko Lie­tu­vos bend­ro­jo ugdy­mo mokyk­lų žai­dy­nių ber­niu­kų (2006 m gimi­mo ir jau­nes­nių) tarp­zo­ni­nės kvad­ra­to var­žy­bos. Jose šau­niai kovo­jo Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos koman­da. Nuga­lė­ję Šven­čio­nių, Kupiš­kio ir Rokiš­kio koman­das, tapo tarp­zo­ni­nių var­žy­bų nuga­lė­to­jais ir iško­vo­jo tei­sę žais­ti fina­li­nė­se, kur žais dar ketu­rios Lie­tu­vos mokyk­lų koman­dos. Svei­ki­na­me nuga­lė­to­jus! Mūsų pro­gim­na­zi­jos kovo­to­jai: Arman­das Benis, Dei­vi­das Joku­baus­kas, Tau­tvy­das Kuly­čius, Klai­das Dabu­žin­s­kas, Danie­lius Ste­po­nai­tis, Arman­das Tama­šaus­kas, Julius Vai­ne­i­kis, Ores­tas Voz­bu­tas, Nag­lis Ado­ma­vi­čius, Armi­nas Mika­laus­kas, Arnas Remei­ka.

Robotika 2019

Star­ta­vo robo­ti­kos pamo­kos Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je. Nau­jus metus pro­gim­na­zi­ja pra­dė­jo įsi­gi­ju­si 14 komp­lek­tų Lego Wedo 2 robo­ti­kos rin­ki­nių. Konst­ruo­ti ir prog­ra­muo­ti su lego robo­tais pir­mie­ji paban­dė 7a, 2b ir 4a kla­sės mok­s­lei­viai.

Robo­ti­kos užsi­ėmi­mai skir­ti ugdy­ti mok­s­lei­vių ino­va­ty­vius tech­ni­nius gebė­ji­mus robo­ti­kos moks­lų sri­ty­je, pro­pa­guo­ti domė­ji­mą­si moks­lu, lavin­ti moto­ri­ką. Vai­kai, to nejaus­da­mi, moko­si dirb­ti koman­do­je, skai­to sutar­ti­nius žen­klus ir sche­mas, ugdo kant­ry­bę ir svei­ką požiū­rį į nesėk­mes, moko­si pagel­bė­ti drau­gui. Pra­di­nės robo­tų prog­ra­ma­vi­mo žinios padės mokan­tis vyres­nė­se kla­sė­se. Robo­ti­kos pamo­kos inte­gruo­ja­si į kitų daly­kų moky­mą­si – pasau­lio paži­ni­mo, mate­ma­ti­kos, lie­tu­vių ir užsie­nio kal­bų ir t.t.

Moki­niai dėko­jo fizi­kos – infor­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų moky­to­jai Astai Radžvi­lie­nei už pir­mas pamo­kas ir klau­sė, kada bus kitas užsi­ėmi­mas.

Pro­gim­na­zi­jo­je moki­niams suda­ro­mos sąly­gos sis­te­min­gam konst­ra­vi­mo ir prog­ra­ma­vi­mo moky­mui­si.

Rajoninio kalėdinių atvirukų konkurso nugalėtojos

Dau­giau kaip 200 kalė­di­nių atviru­kų var­žė­si dėl geriau­sių­jų var­do orga­ni­zuo­ta­me kalė­di­nio atviru­ko kon­kur­se.

Kon­kur­se patys akty­viau­si buvo 1–8 kla­sių moki­niai. Kon­kur­so ver­ti­ni­mo komi­si­ja, atrink­da­ma nuga­lė­to­jus, vado­va­vo­si orgi­na­lu­mo, kūry­biš­ku­mo, įtai­gos ir meni­nės dar­bo koky­bės kri­te­ri­jais.

Pra­di­nių kla­sių gru­pė­je nuga­lė­to­jo­mis pri­pa­žin­tos 4a kla­sės moki­nės GABIJA KURLYTĖ - 1 vie­ta ir LINA STALNIONYTĖ2 vie­ta. Mer­gai­tes kon­kur­sui ruo­šė moky­to­ja IRENA KATINIENĖ.