Kvadrato varžybos

Mokyk­lo­je vyko Kalė­di­nio tur­ny­ro tarp­kla­si­nės kvad­ra­to var­žy­bos. Daly­va­vo 7–8 kla­sių koman­dos ir 5–6 kla­sių rink­ti­nė. Į fina­lą pate­ko 4 geriau­sios koman­dos. Dėl 3 vie­tos susrun­gė 8B ir 7B kla­sės, kurias rezul­ta­tu 2–1 lai­mė­jo 8B koman­da. Dėl pir­mos vie­tos kovo­jo 5–6 kla­sių rink­ti­nė ir 8A kla­sės koman­da. Spor­ti­nė­je kovo­je 2–1 lai­mė­jo 5–6 kla­sių rink­ti­nė, kuri sau­sio mėne­sį Rokiš­ky­je žais tarp­zo­ni­nė­se kvad­ra­to var­žy­bo­se.

Geriau­si tur­ny­ro žai­dė­jai: Arman­das Tama­šaus­kas, Arman­das Benys, Vil­tė Stan­ke­vi­čiu­tė, Tomas Rei­vy­tis, Rokas Žukaus­kas, Armi­nas Tama­šaus­kas.