Sporto šventė „Kartu – smagu“

Lapkri­čio 29 die­ną – Drau­go die­ną – 2b kla­sės moki­niai ir jų tėve­liai šven­tė spor­to salė­je. Vyko drau­giš­kos spor­to var­žy­bos „Kar­tu – sma­gu“. Tei­sė­jau­ti pakvie­tė­me Joniš­kio spor­to cent­ro tre­ne­rę V. Butau­tie­nę ir jos moki­nius Beną ir Simo­ną. Esa­me dėkin­gi, kad suti­ko bend­ra­dar­biau­ti.

Tar­pu­sa­vy­je run­gė­si moki­nių ir tėve­lių koman­dos. Džiu­gu, kad spor­tuo­ti suti­ko net 10 tėve­lių. Spor­tuo­jan­čius palai­kan­tys tėve­liai kla­sė­je įren­gė Bly­ni­nę. Tai bent kva­pai pas­kli­do po visą mokyk­lą…

Užduo­tys lau­kė rim­tos. Apši­li­mui – snie­go gniūž­čių mūšis. Grei­tu­mą pasi­tik­ri­nom lenk­ty­niau­da­mi esta­fe­tė­se, ran­kos taik­lu­mą – meti­mo į krep­šį rung­ty­je, koman­dų sutelk­tu­mas pasi­ma­tė žai­džiant kvad­ra­tą, stip­ru­mą išban­dėm trauk­da­mi vir­vę. Esa­me dėkin­gi tėve­liams – tink­li­nio entu­zias­tams — už šios spor­to šakos pri­sta­ty­mą. Sma­gu buvo, nes pakvie­tė ir patiems išban­dy­ti…

Lai­mė­jo drau­gys­tė! O kaip kitaip — juk drau­go die­na! Patik­ri­nom ir žinom – kar­tu tik­rai sma­gu.

Abi koman­dos apdo­va­no­tos meda­liais ir nemo­ka­mais kvie­ti­mais pasi­vai­šin­ti Bly­ni­nė­je.

Nors vie­nas tam­sus lap­kri­čio vaka­ras pra­švie­sė­jo nuo gerų emo­ci­jų ir ska­nių kva­pų. O dabar lai­kas ruoš­ti šir­dis Kalė­doms.

Moky­to­ja Jolan­ta