Spektaklis „Sniego karalienė“

Pas­ku­ti­nę die­ną prieš ato­sto­gas pro­gim­na­zi­jos moki­niai gavo nuo­sta­bią dova­ną iš šokių stu­di­jos „Kibirkš­tė­lė“ nariųspek­tak­lį „Snie­go kara­lie­nė“.

Kalėdinis karnavalas

Šie­met 5–8 kla­sių moki­nių kar­na­va­lo pasi­ro­dy­mai buvo apie fil­mus ir ani­ma­ci­nius fil­mu­kus. Ren­gi­nio vedė­jai — trys fil­mu­ko „Kem­pi­niu­kas pla­čia­kel­nis“ vei­kė­jai Kem­pi­niu­kas, jo drau­gas Patri­kas ir kra­bas Judži­nas atke­lia­vę iš jūros dug­no.

Edukacinis užsiėmimas „Kalėdinis angeliukas“

Artė­jant gra­žiau­sioms metų šven­tėms  4a ir 4b moki­niai (moky­to­jos I. Kati­nie­nė ir J. Matu­lie­nė) daly­va­vo edu­ka­ci­nia­me užsi­ėmi­me „Kalė­di­nis ange­liu­kas“ Joniš­kio isto­ri­jos ir kul­tū­ros muzie­ju­je. Vai­kai mokė­si savo ran­ko­mis sukur­ti mažą ste­buk­lą, ramy­bės ir jau­ku­mo pra­na­šą, kurį galė­jo­me par­si­neš­ti į namus ir pado­va­no­ti  savo arti­mie­siems.

Ir vėl knygų mylėtojai varžėsi konkurse „Knygų pelėda“

Jau tre­ti metai iš eilės mūsų pro­gim­na­zi­jo­je  vyks­ta kon­kur­sas „Kny­gų pelė­da“. Idė­ja orga­ni­zuo­ti šį kon­kur­są gimė sie­kiant paneig­ti vyrau­jan­čią visuo­me­nė­je nuo­mo­nę, kad šiuo­lai­ki­nis jau­ni­mas yra neskai­tan­tis, įni­kęs į šiuo­lai­ki­nes tech­no­lo­gi­jas, tin­gus.  Be abe­jo, norė­ta ir pas­ka­tin­ti moki­nius  skai­ty­ti, domė­tis šiuo­lai­ki­ne lite­ra­tū­ra .

Moki­niai papras­tai var­žo­si dvie­jo­se amžiaus gru­pė­se. Šie­met dėl geriau­sių skai­ty­to­jų var­do prieš pat Kalė­das susirun­gė 7–8 kla­sių moki­nių koman­dos. Moki­niai turė­jo atpa­žin­ti žino­mų lie­tu­vių ir užsie­nio rašy­to­jų port­re­tus, para­šy­ti pateik­tų ištrau­kų auto­rius bei pava­di­ni­mus,  įvar­din­ti ištrau­ko­se vaiz­duo­ja­mus vei­kė­jus, nuo­sek­liai sudė­lio­ti teks­tą, nuro­dy­ti meni­nes prie­mo­nes ir atlik­ti kūry­bi­nę užduo­tį. Susu­ma­vus balus, paaiš­kė­jo kon­kur­so nuga­lė­to­jai.

I vie­ta – 8a kla­sės koman­da
II vie­ta – 7b kla­sės koman­da
III vie­ta – 7a kla­sės koman­da

Svei­ki­na­me nuga­lė­to­jus ir lin­ki­me ir toliau lik­ti išti­ki­mais kny­gos bičiu­liais. Visų tri­jų koman­dų nariams kon­kur­so orga­ni­za­to­rė moky­to­ja Ali­na Jonai­tie­nė pado­va­no­jo po vie­ną mūsų kraš­tie­čio vai­kų lite­ra­tū­ros auto­riaus Dariaus Rekio kny­gą „ Vis­ką susap­nuo­ti dar kar­tą“.