Sėkmingi startai

Šiau­liuo­se vyko leng­vo­sios atle­ti­kos vai­kų var­žy­bos. Sėk­min­gai daly­va­vo mūsų mokyk­los moki­niai ir pasie­kė gerus rezul­ta­tus.

Arman­das Tama­šaus­kas rutu­lį nustū­mė 10,60 m ir tapo ant­ras, o šuo­liu į aukš­tį įvei­kęs 1,40 m užėmė ant­rą vie­tą.

Vil­tė Stan­ke­vi­čiū­tė rutu­lį nustū­mu­si 10,84 m užėmė pir­mą vie­tą, o šuo­liu į aukš­tį įvei­ku­si 1,40 m užėmė ant­rą vie­tą.

Tau­tvy­das Kuly­čius šuo­liu į tolį įvei­kė 4,32 m ir užėmė tre­čią vie­tą, o 60 m bėgi­me liko ket­vir­tas.

Luka Dru­pa­i­tė 60 m atstu­mą nubė­go per 9,04 s ir užėmė ket­vir­tą vie­tą, o šuo­liu į tolį įvei­ku­si 4.20 m liko sep­tin­ta.

Ores­tas Voz­bu­tas rutu­lį nustum­da­mas 8,99 m tapo aštun­tas.

Arman­das Benys šuo­liu į aukš­tį įvei­kė 1,25 m ir užėmė tre­čią vie­tą.

Kvadrato nugalėtojai

5–6 kla­sių ber­niu­kų kvad­ra­to mokyk­los koman­da lai­mė­ju­si prieš Sau­lės pag­rin­di­nės mokyk­los koman­dą 2–0 iško­vo­jo tei­sę žais­ti zoni­nė­se var­žy­bo­se prieš Bir­žų, Pak­ruo­jo, Pasva­lio koman­das.