Rajoninės kvadrato varžybos

Joniš­kio rajo­no Bariū­nų  bend­ruo­ne­nės spor­to salė­je vyko Lie­tu­vos mokyk­lų žai­dy­nių mies­to vie­to­vių mokyk­lų pra­di­nių kla­sių (gim.2008m. ir jaun.)  kvad­ra­to var­žy­bos.

Var­žy­bo­se daly­va­vo Sau­lės pag­rin­di­nės mokyk­los, Žaga­rės gim­na­zi­jos, Gatau­čių M. Kati­liū­tės pag­rin­di­nės mokyk­los ir M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos moki­nių koman­dos. Mažuo­sius spor­ti­nin­kus tre­ni­ra­vo moky­to­jos Ire­na Kati­nie­nė, Jur­gi­ta Matu­lie­nė ir tre­ne­ris Pet­ras Vei­ka­las. Atkak­lio­se var­žy­bo­se žai­dė 4a kl. moki­niai — A. Misius, B. Aidu­kas, G. Benis, L. Liso­voj, A. Šiur­na, U. Savi­čiū­tė, E. Jacai­tė, K. Zever­tai­tė, S. Luko­šiū­nai­tė, G. Sipa­vi­čiū­tė, 4b kl. — K. Ožiū­nas, U. Tom­kus, E. Pata­ra­kas.

Mūsų mokyk­los koman­da kvad­ra­to var­žy­bo­se užėmė  pir­mą­ją vie­tą ir pate­ko į tarp­zo­ni­nes var­žy­bas, kurios vyks Bir­žuo­se. Džiau­gia­mės spor­ti­nin­kų pasie­ki­mais ir lin­ki­me sėk­mės tarp­zo­ni­nė­se var­žy­bo­se.