Pradinukai konferencijoje „Aš tikrai myliu Lietuvą“

Lap­kri­čio 23 d. pra­di­nu­kai daly­va­vo res­pub­li­ki­nė­je I-IV kla­sių moki­nių moks­li­nė­je — prak­ti­nė­je kon­fe­ren­ci­jo­je „Aš tik­rai myliu Lie­tu­vą“, kuri vyko Šiau­lių Jova­ro pro­gim­na­zi­jo­je.

Kon­fe­ren­ci­ja pra­si­dė­jo meni­ne prog­ra­ma, kurio­je vai­dy­bi­ne for­ma buvo pri­sta­ty­ta visa Lie­tu­vos isto­ri­ja. Ren­gi­ny­je daly­va­vo , tą die­ną minin­tys Lie­tu­vos kariuo­me­nės įkū­ri­mo šimt­me­tį, kari­nių oro pajė­gų Šiau­lių Avia­ci­jos bazės kariai. Jie supa­žin­di­no kon­fe­ren­ci­jos daly­vius su Lie­tu­vos kariuo­me­nės veik­la.

Po to kon­fe­ren­ci­jos daly­viai išsi­skirs­tė į dar­bo gru­pes, kurio­se pri­sta­tė savo pra­ne­ši­mus:

  • 1a kl. Sau­lė Budžy­tė ir Juri­ta Jasai­ty­tė (mokyt. D. Klau­sie­nė) — „Seno­lių patir­tis nau­do­ja­ma ir šian­dien“.
  • 3a kl. Lėja Žem­liauskai­tė ir Goja Ado­mai­ty­tė (mokyt. J. Lian­dz­ber­gie­nė) — „Aš čia augu“.
  • 3b kl. Jokū­bas Šili­nas ir Urtė Šaky­tė (mokyt. L. Pili­pa­vi­čie­nė) — „Dova­nos Lie­tu­vai 100-čio pro­ga“.
  • 4b kl. Žygi­man­tas Dun­du­lis, Armi­nas Paliū­nas ir Dovy­das Rim­džius (mokyt. J. Matu­lie­nė) — „Lie­tu­va — mano gim­ti­nė“.

Moki­niai, dirb­da­mi gru­pė­se, dali­jo­si patir­ti­mi, įgū­džiais, pra­p­lė­tė paži­ni­mo ir komu­ni­ka­vi­mo kom­pe­ten­ci­jas.

Džiu­gu, kad pra­di­nu­kai jau geba atsto­vau­ti savo mokyk­lą res­pub­li­ki­niuo­se ren­gi­niuo­se.

Bebro laureatė

Svei­ki­na­me 2a kla­sės moki­nę Bar­bo­rą Vaišvi­lai­tę IT „Beb­ro“ kon­kur­se užėmu­sią rajo­ne pir­mą vie­tą ir pate­ku­sią į res­pub­li­kos geriau­sių dešim­tu­ką.

Skai­ty­ki­te toliau

Matematikos komandinis konkursas

Š. m. lap­kri­čio 15 d. Šiau­lių S. Šal­kau­skio gim­na­zi­jo­je vyko apskri­ties mokyk­lų mate­ma­ti­kos koman­di­nis kon­kur­sas.

Jame mūsų koman­da:

  • Emi­li­ja Skablauskai­tė 5a kl.;
  • Ores­tas Voz­bu­tas 6a kl.;
  • Dovy­das Pet­ry­la 7b kl.;
  • Faus­ta Žeb­rauskai­tė 7a kl.;
  • Juta Ado­mai­ty­tė 8a kl.

užėmė 4 vie­tą.

Svei­ki­na­me daly­vius ir jų moky­to­jas Liną A. ir Jani­ną D.

Iškovoti trys medaliai

Šiau­liuo­se vyko Lie­tu­vos Olim­pi­nių vil­čių rajo­ni­nės var­žy­bos. Buvo apdo­va­no­ja­mos šešios pri­zi­nes vie­tos.
Luka Dru­pa­i­tė 60 met­rų bėgi­me iško­vo­jo tre­čią vie­tą bei bron­zos meda­lį.
Arman­das Tama­šaus­kas šuo­lio į aukš­tį rung­ty­je iško­vo­jo sida­bro meda­lį. Arman­das Benys per­šo­ko liko penk­tas, o Emi­li­jus Lap­ei­ka užėmė šeš­tą vie­tą.
Rutu­lio stū­mi­mo rung­ty­je Vil­tė Stan­ke­vi­čiū­tė iško­vo­jo tre­čią vie­tą.
Svei­ki­na­me!