Spalis — judrumo mėnuo,

Todėl spa­lio 12-ąją 7b kla­sės moki­niai išsi­ruo­šė į spor­ti­nę išvy­ką. Moki­niai daly­va­vo šra­ta­svy­džio žai­di­me Šiau­liuo­se. Suskirs­ty­ti į koman­das, jie vyk­dė spe­cia­lias misi­jas, kovo­jo už savo drau­gus bei sau­go­jo vėlia­vą. Tiek gerų emo­ci­jų, nuo­šir­daus juo­ko ir kovi­nio ryž­to turi tik patys šau­niau­si!

Dali­na­mės gero­mis emo­ci­jo­mis ir su Jumis!