Trečiokų pažintis su mažų miestelių didelėmis istorijomis…

Lydi­mi  sau­lė­to rudens  ryto tre­čio­kai su savo moky­to­jo­mis J. Lian­dz­ber­gie­ne ir L. Pili­pa­vi­čie­ne išvy­ko į pažin­ti­nę — edu­ka­ci­nę eks­kur­si­ją, kurios metu aplan­kė Joniš­kė­lį ir Pak­ruo­jį. Išvy­kos tiks­las — susi­pa­žin­ti su mies­tų atsi­ra­di­mo isto­ri­jo­mis, bei dva­rus api­py­nu­sio­mis legen­do­mis. Išgir­dę mažo mies­te­lio dide­les isto­ri­jas, susi­pa­ži­nę su dva­riš­ku gyve­ni­mu, pajo­di­nė­ję žir­gais, pasi­vai­ši­nę Tado Blin­dos kavi­nė­je, moki­niai  gavo dva­riš­kio liu­di­ji­mus.

Tiki­me, kad tre­čio­kai dva­riš­ko elge­sio eti­ke­to lai­ky­sis  ne tik namie, bet ir mokyk­lo­je.