Interaktyvus Kahoot žaidimas „ISTORINĖ MOZAIKA

Joniš­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos Vai­kų lite­ra­tū­ros sky­riaus bib­lio­te­ki­nin­kės pakvie­tė 4a ir 4b kla­sės moki­nius (moky­to­jos I.Katinienė ir J.Matulienė) į inte­rak­ty­vų Kaho­ot žai­di­mą „ISTORINĖ MOZAIKA“. Moki­niai susi­skirs­tė poro­mis, gavo plan­še­ti­nį kom­piu­te­rį ir pra­dė­jo atsa­ki­nė­ti į pateik­tus vik­to­ri­nos klau­si­mus. Klau­si­mų buvo įvai­rių iš Lie­tu­vos isto­ri­jos. Ket­vir­to­kai sten­gė­si atsa­ky­ti kuo grei­čiau ir tei­sin­gai. Vai­ku­čiams žais­ti buvo labai sma­gu, nes rei­kė­jo var­žy­tis. Po kiek­vie­no atsa­ky­mo kom­piu­te­rio ekra­ne pama­ty­da­vo asme­ni­nį įver­ti­ni­mą bei užima­mą vie­tą. Ryš­kios spal­vos bei sma­gi muzi­ka sukū­rė ypa­tin­gą nuo­tai­ką. Žai­di­mo pabai­go­je bib­lio­te­kos dar­buo­to­jos apdo­va­no­jo nuga­lė­to­jus kny­gu­tė­mis ‚o liku­sius žai­dė­jus — pieš­tu­kais.