Štai kaip visi, įžen­gę į mokyk­lą, buvo sutik­ti per mokyk­los gim­ta­die­nį.

Penktokų Kultūrinė — pažintinė diena

Spa­lio 25 die­ną mūsų mokyk­los penk­to­kai su auk­lė­to­jo­mis L. Alek­na­vi­čie­ne ir G. Svy­tie­ne lai­ką sky­rė kul­tū­ri­nei pažin­ti­nei veik­lai Šiau­liuo­se. Savo prog­ra­mą jie pra­dė­jo pasi­svei­ki­ni­mu su „Gele­ži­ne lape“, kuri yra visų atvy­ku­sių ypač mėgs­ta­ma lan­ky­ti­na vie­ta, o tada, pasi­skirs­tę gru­pe­lė­mis, vyko į edu­ka­ci­nius užsi­ėmi­mus. „Rūtos“ šoko­la­do fab­ri­ke moki­niai susi­pa­ži­no su kon­di­te­rio pro­fe­si­ja ir patys gami­no įvai­riau­sius gar­dė­sius, o Ch. Fren­ke­lio vilo­je turė­jo gali­my­bę suži­no­ti apie odą, jos išdir­bi­mo tech­no­lo­gi­jas, bei savo ran­ko­mis pasi­ga­min­ti puoš­nias apy­ran­kes. Penk­to­kai lan­kė­si ir Dvi­ra­čių muzie­ju­je, kur apžiū­rė­jo eks­po­zi­ci­ją, atspin­din­čią dvi­ra­čio rai­dą nuo jo išra­di­mo iki šių die­nų. Savo turi­nin­gą die­ną bai­gė ener­gin­gai ir links­mai šoki­nė­da­mi Batu­tų par­ke.

Sma­gu, kai blo­gas oras nesu­truk­do gerai nuo­tai­kai ir lei­džia patir­ti įdo­mių ir sma­gių įspū­džių!

Bėgimas Žagarėje

Žaga­rė­je vyko „Žaga­rės rudens kro­sas“. Jose daly­va­vo 26 Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos moki­niai.

2008 metais gimę ir jau­nes­ni vie­no kilo­met­ro dis­tan­ci­ją mer­gai­čių gru­pė­je pir­mą­ją vie­tą iško­vo­jo Jus­tė Jacai­tė, ant­rą­ją vie­tą užėmė Ami­lė Api­ny­tė, o tre­čio­ji vie­ta ati­te­ko Gus­tė Natrai­tei. Ber­niu­kų gru­pė­je ant­ras atbė­go Gus­tas Benis, o tre­čias — Arman­das Kve­da­ras.

2 kilo­met­rų dis­tan­ci­jo­je tarp 2004 m. ir jau­nes­nių ber­niu­kų nepra­len­kia­mas buvo Rokas Žukaus­kas, ant­ras atbė­go Armi­nas Tama­šaus­kas, tre­čias – Julius Vai­ne­i­kis. Mer­gai­čių gru­pė­je Juta Ado­mai­ty­tė užėmė tre­čią vie­tą.

Nuga­lė­to­jai ir pri­zi­nin­kai apdo­va­no­ti spe­cia­liais, šven­tei skir­tais meda­liais ir tau­rė­mis.

Antrokų pamokos kitoje aplinkoje

Kas­dien vis labiau ir labiau stip­rė­jan­tis dėme­sys kul­tū­ri­niam sąmo­nin­gu­mui ir raiš­kai ver­čia nuo­lat ieš­ko­ti prie­mo­nių, kaip vai­kus sudo­min­ti įvai­riais kul­tū­ri­niais daly­kais. Džiu­gu, kad pra­di­nu­kai jau gali pasi­nau­do­ti Kul­tū­ros paso tei­kia­mo­mis gali­my­bė­mis. Rezul­ta­tas pasi­nau­do­jus — stip­ri­na­mos moki­nių nuo­sta­tos ir įgy­ja­ma nau­ja patir­tis, kuri pra­ver­čia visa­me ugdy­mo pro­ce­se.

Spa­lio 26 die­ną 2b kla­sės moki­niams (mokyt. J. Bytau­tie­nė) pamo­kos, nau­do­jan­tis Kul­tū­ros pasu, vyko Šiau­liuo­se. Inte­gruo­tą pasau­lio paži­ni­mo ir mate­ma­ti­kos pamo­ką – edu­ka­ci­ją vai­kams vedė moky­to­jos Šiau­lių Išma­nio­jo­je mokyk­lo­je. Vai­kai susi­pa­ži­no su pla­ne­to­mis, vir­tu­aliai išty­ri­nė­jo kos­mo­są ir jo ryšį su Žeme. Sukonst­ra­vo kos­mi­nį robo­tą ir jį „skrai­di­no“. Dar­bas vyko gru­pė­se, pasi­ta­riant ir pade­dant vie­nas kitam. Pamo­kos pabai­go­je vai­kai atli­ko 10 klau­si­mų testą ir gavo pažy­mė­ji­mus. Kadan­gi die­na pasi­tai­kė sau­lė­ta ir labai gra­ži, tai kūno kul­tū­ros pamo­ka vyko prie Talk­šos eže­ro.

Vai­kai grį­žo daug suži­no­ję ir lai­min­gi, nes tą die­ną mokė­si kitaip…

Respublikinė konferencija Kuršėnuose

Spa­lio 24 die­ną Kur­šė­nų Dau­gė­lių pag­rin­di­nė­je mokyk­lo­je vyko res­pub­li­ki­nė kon­fe­ren­ci­ja „Ste­biu, tyri­nė­ju, pažįs­tu…“.

2a kla­sės moki­nė Ade­lė Trei­go­tai­tė (mokyt. D. Mar­cin­ke­vi­čie­nė) ir 2b kla­sės moki­nys Ronal­das Rudys (mokyt. J. Bytau­tie­nė) pri­sta­tė tiria­mą­jį dar­bą „Pie­no ūkis“. Ant­ro­kai vyk­do ilga­lai­kį pro­jek­tą „Pažin­ki­me savo kraš­tą“. Pir­ma­sis aplan­ky­tas objek­tas savo rajo­ne – Monstvi­lų pie­no ūkis Stu­pu­ruo­se. Surink­ta ir api­bend­rin­ta medžia­ga ir buvo pri­sta­ty­ta kitiems kon­fe­ren­ci­jos daly­viams. O kon­fe­ren­ci­jos daly­viai moky­to­jai daly­va­vo prak­ti­niuo­se užsi­ėmi­muo­se apie tiria­mų­jų veik­lų, ban­dy­mų orga­ni­za­vi­mą.

Sma­gu, kai gali­ma vai­kus sudo­min­ti ugdo­mą­ja veik­la, susie­jant for­ma­lią­sias ugdy­mo pamo­kas su nefor­ma­lio­mis prak­ti­nė­mis veik­lo­mis. O moki­niai ugdo­si pažin­ti­nes kom­pe­ten­ci­jas atlik­da­mi ir pri­sta­ty­da­mi savo dar­bus.