Mokykla pradėjo 40-us mokslo metus

Į moks­lo metų pra­džios šven­tę susi­rin­ko drau­giš­ki, vie­ni kitų pasi­il­gę Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos bend­ruo­me­nės nariai — moki­niai, jų tėve­liai, moky­to­jai, pro­gim­na­zi­jos dar­buo­to­jai, sve­čiai.

Skam­ba mokyk­los dai­na. Visas dėme­sys ir plo­ji­mai nau­jiems kolek­ty­vo nariams – pir­mo­kams. Juos į mokyk­los kie­mą atve­da vyriau­sie­ji pro­gim­na­zi­jos moki­niai- aštun­to­kai.

Pir­mą šven­ti­nę pamo­ką visiems susi­rin­ku­siems veda tau­ti­niais rūbais pasi­puo­šę moki­niai – šeš­to­kė Kari­na ir penk­to­kas Nojus. Iškil­min­gai pake­lia­ma Lie­tu­vos ir Euro­pos sąjun­gos vėlia­vos. Šven­tės daly­vius pasvei­ki­na ir kvie­čia visiems kar­tu būti ugdy­mo pro­ce­so daly­viais pro­gim­na­zi­jos direk­to­riaus pava­duo­to­ja ugdy­mui, l.e. direk­to­rės parei­gas Vio­le­ta Zig­man­tie­nė, buvęs šio mokyk­los moki­nys, Joniš­kio rajo­no meras Gedi­mi­nas Čepu­lis, Joniš­kio Švč. Mer­ge­lės Mari­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios Kle­bo­nas Eduar­das Semaš­ka. Pro­gim­na­zi­jos Tėvų klu­bo pir­mi­nin­kė Lina Vyš­niauskai­tė pasvei­ki­no ir gra­žiu žodžiu rami­no pir­mo­kų tėve­lius, kvie­tė bur­tis, ties­ti kelius nuo šir­dies iki šir­dies.

Moki­nių dai­nas kei­tė šokiai, o šokius kei­tė dai­nos. Tą die­ną jau­kia­me pro­gim­na­zi­jos kie­me daug švie­sos buvo ne tik nuo sau­lės, bet ir nuo visų susi­rin­ku­sių šyp­se­nos. Tai nutei­kia geriems, sėk­min­giems 2018–2019 moks­lo metams.