Dėmesio!

Rug­pjū­čio 9 d., ket­vir­ta­die­nį, 11–12.30 val. bus grą­ži­na­mos pasiū­tos uni­for­mos.
Jei per vasa­rą išau­gai uni­for­mą ar trūks­ta kokios jos dalies, kvie­čia­me užsuk­ti į mokyk­lą ir užsi­sa­ky­ti.